Stöd i vårdreformen

Kommunernas och välfärdsområdenas samarbete och kontaktytor

Pojken hoppar

Kommunerna och välfärdsområdena har gemensamma invånare och ett stort behov av samarbete kring servicen för invånarna och klienterna. En kommun och ett välfärdsområde är jämlika juridiska aktörer. När ansvaret för organiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet övergår till välfärdsområdena bryts kommunernas direkta band till organiseringen och finansieringen av tjänsterna. Därmed förändras konstellationerna från ett internt styrsystem för kommunsektorn till samarbete mellan kommuner och välfärdsområden.

Med en kontaktyta avses det funktionella sambandet mellan två eller flera organisationer. Kontaktytorna mellan kommuner och välfärdsområden utgörs av funktioner och uppgiftshelheter som omfattas av kommunens eller välfärdsområdets organiseringsansvar och som kan genomföras kundorienterat endast genom samarbete mellan kommunen och välfärdsområdet. För att samarbetet ska lyckas krävs det bland annat gemensamma visioner och mål, gemensamt överenskomna förfaranden och en fungerande informationsgång.

I samarbetet ska man också lägga vikt vid skillnaderna mellan regionerna och kommunerna samt vid att servicen för de klienter som har det allra sämst säkerställs kundorienterat också på kontaktytorna och utan avbrott i servicekedjorna.

Det är också viktigt att reformen inte äventyrar nuvarande välfungerande samarbetsmodeller och rutiner, utan att de kan tillämpas också efter det att ansvaret för organiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet har övergått.

Läs mer:

Tehtäväkohtainen yhteistyö kunnissa: Tutkimus sote-tehtävien kuntien muiden tehtävien yhteistyötarpeista (på finska)

tags