Blogg 8.12.2022

Kommunförbundets svenska verksamhet går in i en ny utvecklingsfas

Omställningsförhandlingarna är klara. Nu bygger Kommunförbundet en stark organisation för framtiden.

Som tidigare meddelats har Kommunförbundet fört omställningsförhandlingar vilket lett till att 23 personer sagts upp och 12 arbetstagare avslutar sin tjänstgöring på förbundet av andra orsaker, till exempel pensionering.

Förutom de som sagts upp eller slutat självmant sker också interna förflyttningar till två nygrundade aktiebolag inom Kommunförbundskoncernen, ett AB för de interna stödfunktionerna och ett AB för service till välfärdsområdena.

Orsaken till omställningsförhandlingarna är att Kommunförbundets medlemsavgifter minskar med 30 procent från och med år 2023 som en följd av social- och hälsovårdsreformen.

En så pass stor förändring och reducering av personalstyrkan påverkar givetvis vårt arbete här på Kommunförbundet.  Med minskade resurser kan vi inte fortsätta verksamheten som förut. Vi måste därför fokusera och prioritera i vårt arbete på ett nytt sätt. 

För kommunernas och städernas bästa

Vår målgrupp är klar och oförändrad: Kommunförbundet arbetar för kommunernas och städernas bästa. Hur vi strategiskt genomför detta arbete kräver omorganisering och nytänkande. Vi ska även framöver arbeta i nära kontakt med städerna och kommunerna och stödja dem när omvärlden och deras framtida uppgifter förändras.

Givetvis påverkas även den svenska verksamheten inom Kommunförbundet av omställningsförhandlingarna. De totala personresurserna som är knutna till den svenska servicen minskar inte, men resurserna splittras på flera enheter och bolag.  Alla Kommunförbundets substansenheter kommer även framöver att ha personal som kan ge service på minst två språk.

Som en följd av omställningsprocessen delas resurserna i den svenska enheten upp på flera bolag. Översättarna flyttar till ett internt servicebolag AB och en av våra sakkunniga inom social- och hälsovård flyttar till de nygrundade välfärdsområdesbolaget AB Hyvil OY.  Kvar på den tidigare svenska substansenheten blir tre sakkunniga, två projektarbetare och en direktör i en stabsfunktion med ansvar för den svenska servicen på Kommunförbundet.

Utveckling kräver förändring

Var vår organisation optimal som den var? Är det alltid bäst att behålla det gamla? Är förändringar av ondo? Nej, förändring är en förutsättning för utveckling. Arbetslivet och den kommunala verksamheten har ändrat väsentligt under det senaste året och det finns behov av att effektivisera, fokusera och förändra. Av erfarenhet vet vi, att det är viktigt att ha en klar, nertecknad, överenskommen struktur för den svenskspråkiga verksamheten. Personer byts men verksamheten och servicen består när verksamhetsmodellen är tydlig.

Förändring tar tid när nya strukturer, vanor och rutiner etableras. Nu har vårt förändringsarbete startat. De anställda känner sina uppgifter och mål väl, och de har kompetens och förmåga att arbeta för förändring. I mitt tycke finns det också ett stabilt förtroende mellan de anställda och ledningen, och ett genuint engagemang i det arbete som Kommunförbundet gör.

Arbetslivets virtuella verklighet medför både utmaningar och möjligheter också för oss. Vissa saker fungerar bra på distans, andra bättre på fysiska möten. Samtidigt blir frågorna som vi framöver ska besvara allt mera komplexa och tvärsektoriella. Vi behöver samarbeta över språk- och substansgränser i allt högre utsträckning. Samtidigt är det nödvändigt att arbeta proaktivt, fenomenbaserat och tvärvetenskapligt.

Stabilt kommunförbund

Det här tar vi fast på när vi efter omställningsförhandlingarna organiserar om oss. Kommunförbundet är kommer att vara ett stabilt tvåspråkigt förbund med en stark sakkunskap och intressebevakning också i framtiden. Tillsammans gör vi en bra organisation ännu bättre.

Förmågan att tänka annorlunda igår än idag skiljer den vise från den envise.

Kort om skribenten

Ulf Stenman är direktör för svenska verksamheten vid Kommunförbundet.

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.