Pressmeddelande, 

Kommunförbundets Ekonomibarometer

Trycket att höja skattesatsen ökar i kommunerna redan 2024

Ekonomidirektörerna förutspår en kraftig försämring i kommunernas ekonomiska utsikter. Av dem som besvarat Ekonomibarometern ansåg rentav 80 procent att kommunens ekonomi just nu är genomsnittlig eller klart bättre än genomsnittet. Men den positiva andelen minskar till en dryg tredjedel vid bedömningen av kommunens ekonomi på 12 månaders sikt.

De övriga ansåg att kommunens ekonomiska utsikter var svaga eller ganska svaga. Den genomsnittliga uppskattningen av den ekonomiska situationen i kommunen faller från 3,5 i nuläget till 2,3 på sikt, på en skala från ett till sex.  

Enkäten genomfördes den 9–13 september 2023 och besvarades av ekonomidirektörerna i 129 av de sammanlagt 293 kommunerna på fastlandet.

- I kommunernas svagare förväntningar märks den utdragna recessionen som avspeglas i kommunekonomin som minskade skatteintäkter och högre kostnader. Regeringsprogrammet ökar också osäkerheten eftersom de indirekta ekonomiska konsekvenserna av programmet ännu inte klarnat i de enskilda kommunerna, säger Minna Punakallio chefsekonom vid Kommunförbundet.

- På grund av att en del av skatteinkomsterna från tidigare år redovisas år 2023, som en konsekvens av vårdreformen, är kommunernas ekonomi exceptionellt stark i år. Effekten av denna dryga miljard försvinner redan år 2024.

Det råder just nu ett stort tryck på att höja kommunalskattesatsen. Drygt 40 procent av deltagarna i Kommunförbundets Ekonomibarometer upplever ett tryck att höja skatterna. Kommunerna ser en svag utveckling i sina inkomster nästa år bland annat på grund av tillfälliga faktorer i samband med vårdreformen och nedskärningar i kommunernas statsandelar. Det är inte bara den dämpade inkomstutvecklingen som försvagar kommunernas ekonomi utan också de galopperande kostnaderna.

- Regeringens planer på nedskärningar i sociala förmåner försvagar kommunernas ekonomi med 80–100 miljoner euro per år. Kostnaderna stiger ytterligare om förmånstagarna inte hittar arbete så som regeringen tänkt sig, säger Minna Punakallio.

Kommunförbundets Ekonomibarometer pejlar kommunernas ekonomiska utsikter fyra gånger per år

Kommunförbundets Ekonomibarometer är en enkät som riktar sig till kommunernas ekonomiledning och den kommer att genomföras fyra gånger om året. Enkäterna kartlägger kommunernas ekonomi- och konjunkturutsikter inom ramen för aktuella ekonomifrågor. Enkäten som genomfördes i början av september handlade om kommunens syn på den ekonomiska situationen, behovet av anpassning och trycket att höja kommunalskattesatsen.

Sammanställning av svarsfördelningen (på finska, pdf)

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe