Ett nytt verktyg för främjande av hållbar utveckling

Finlands sex största städer – Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo – har under våren 2022 utvecklat ett verktyg, SDG-analysprocessen, som stöd för den strategiska ledningen av målen för hållbar utveckling. I verktyget har situationen i städerna och kommunerna beaktats. Termen SDG är en förkortning av engelskans Sustainable Development Goals, det vill säga mål för hållbar utveckling.

Verktyget är en del av Kommunförbundets och de sex städernas SDG-nätverksprojekt. Syftet med projektet är att förändra tankesättet kring hållbar utveckling. Dessutom är målet att genom samutveckling skapa effektiva och allmänt använda arbetsmetoder.

SDG-analysprocessen är en interaktiv verkstadsmetod som utvecklats för städernas, kommunernas och andra organisationers behov. Målet är att öka kompetensen i organisationerna samt förmågan att förstå och vilja verka för målen för hållbar utveckling. Metoden kan utnyttjas som en del av arbetet för att främja och leda hållbarhetsmålen i städer, kommuner och andra organisationer.

Man har utarbetat en arbetsbok som i synnerhet riktar sig till facilitatorer och utvecklare och som innehåller praktiska anvisningar samt bakgrundsuppgifter som behövs för att genomföra en lyckad SDG-analysprocess.

Som grund för utvecklingsarbetet har man använt SDG Sensemaking Tool, en SDG-analysprocess i sju steg som utvecklats i Esbo och som beskrivs i en referentgranskad vetenskaplig artikel. Nätverket har presenterat SDG-analysprocessen vid ett flertal internationella evenemang under sommaren 2022, bland annat vid World Urban Forum i Katowice och FN:s High Level Political Forum i New York.

Arbetsboken och det färdiga materialet finns tillgängliga på Kommunförbundets webbplats

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.