Blogg: Kyösti Värri 18.8.2020

Gymnasierna bereder sig inför coronahöst

De flesta gymnasier inledde sitt läsår förra veckan. Resten kör igång denna vecka, förutom vuxengymnasierna där undervisningen i regel börjar nästa vecka. I de flesta gymnasier är det fem månader sedan man senast hade närundervisning. Gymnasierna började ju övergå till distansundervisning i mitten av mars för att man skulle kunna trygga vårens studentskrivningar. Också resten av gymnasierna övergick till distansundervisning efter att regionförvaltningsverken 17.3.2020 i enlighet med statsrådets riktlinjer bestämt att läroanstalternas lokaler skulle stängas 18.3 med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Gymnasiernas övergång till distansundervisning behandlas närmare här.

De flesta gymnasier fortsatte med distansundervisning till slutet av vårterminen. När det nya läsåret inleds har det alltså i regel hunnit förflyta fem månader sedan de som fortsätter sin gymnasieutbildning har fått närundervisning. De nya gymnasiestuderande som i våras var grundskoleelever hann däremot ha drygt två veckor närundervisning i slutet av maj.

Specialarrangemang för undervisningen

Gymnasierna och de som anordnar gymnasieutbildning började redan i våras bereda sig på eventuella specialarrangemang på hösten till följd av coronapandemin. THL:s och Undervisnings- och kulturministeriets rekommendation 4.8.2020, Utbildningsstyrelsens coronasidor och Studentexamensnämndens coronasidor har fungerat som stöd för utbildningsanordnarna och läroanstalterna i beredskapsfrågor. Gymnasierna har kontinuerligt uppdaterat sina beredskapsplaner enligt de lokala förhållandena och möjligheterna.

I gymnasierna försöker man för tillfället på olika sätt upprätthålla säkerhetsavstånd. I många gymnasier är det ändå väldigt svårt på grund av antalet studerande och begränsade lokaler. De studerande har fått spridda matraster och vid måltiderna sitter de så långt från varandra som möjligt. Extra lokaler har tagits i bruk, lokaler har avskärmats mellan olika undervisningsgrupper och man har försökt minska vistelsen i korridorer genom att hålla dörrarna till undervisningsrummen öppna under rasterna. Användningen av gemensamma redskap har minimerats och de rengörs i likhet med bland annat bordsytor oftare än tidigare. Handhygienen betonas liksom tidigare.

Gymnasierna funderar också på olika möjligheter till distansundervisning för att undvika trängsel i skolorna. Inför höstens studentskrivningar överväger många gymnasier distansundervisning för abiturienterna under september månad. Likaså används en alterneringsmodell där andra och tredje årets studerande turas om att ha när- och distansundervisning. Här måste man dock beakta begränsningarna i 3 § 3 mom. i lagen om stöd för skolresor. I gymnasierna är utgångspunkten att närundervisning i första hand erbjuds dem som inleder sina gymnasiestudier.

Gymnasierna har vidtagit säkerhetsåtgärder också för personalen. Lärarna har delats in i grupper som har så lite kontakt med varandra som möjligt. Typiskt är också att lärarna rekommenderas att undvika kontakt i lärarrummet. I det stora hela satsar gymnasierna mycket på hygien och säkerhetsavstånd. Man har också försökt undvika att utomstående använder skolans lokaler samtidigt som de studerande. Vissa gymnasier har satt upp plexiglas mellan lärarnas arbetsbord.

Gymnasiestuderande brukar ha en hög studiemoral och en hög tröskel för att stanna hemma, så tidigare har de ofta kommit till skolan fastän de varit förkylda. Nu anser gymnasierna och utbildningsanordnarna det vara viktigt att studerande med symptom inte kommer till skolan alls. Vissa gymnasier har därför börjat streama all undervisning, dvs. den spelas upp direkt på nätet. Det sänker tröskeln för de studerande att stanna hemma och delta i undervisningen på distans.

Höstens studentskrivningar närmar sig

Höstens studentskrivningar inleds 14.9.2020. Gymnasierna funderar på olika sätt att trygga skrivningarna under coronapandemin. Vid studentskrivningarna brukar det också i normala fall vara tillräckligt stora avstånd mellan deltagarna, men nu har man dessutom försökt skaffa fler lokaler för de prov där många deltar.

Rektorerna har en viktig roll vid studentskrivningarna och därför har det ofta utsetts fler ställföreträdare än vanligt för dem. Gymnasierna försöker också begränsa kontakterna mellan rektorn och biträdande rektorn eller prorektorn för att begränsa eventuell exponering.

Gymnasierna bereder sig också genom att utbilda extra övervakare för de digitala studentskrivningarna, till exempel personer bland utbildningsanordnarens övriga personal. På så sätt vill man försäkra sig om att det finns inhoppare om någon övervakare exponerats för corona. Många gymnasier kommer att utbilda extra övervakare under de närmaste veckorna.

Lokala beslut

Coronapandemin och de begränsningar den medför påverkade gymnasiernas och yrkesläroanstalternas traditionella student- och examensfester i våras. I de flesta fall meddelade gymnasierna med stöd av den nationella rekommendationen att de skulle ordna en tillställning för vårens studenter det sista veckoslutet i augusti, om det är tryggt med tanke på pandemin. Både för gymnasiernas och yrkesutbildningens del fattar utbildningsanordnarna lokala beslut om student- och examenstillställningar. Eftersom coronasituationen varierar stort på olika håll i landet kommer också lösningarna att vara olika.

En del av dem som anordnar gymnasieutbildning har konstaterat att de på grund av smittläget och lokalerna inte kan garantera en trygg tillställning i sina gymnasier. De gymnasier som klarar det har i regel begränsat antalet deltagare. I vissa fall får bara vårens studenter delta och tillställningen streamas för de anhöriga. En del gymnasier har utomhustillställningar eller något annat koncept.

Gymnasierna påminner om individens ansvar, dvs. att den som har några som helst symptom inte ska delta i skolans tillställning. Gymnasierna följer och påminner också om de allmänna rekommendationerna, dvs. säkerhetsavstånd och hygien. På det hela taget gör gymnasierna sitt bästa under utmanande och föränderliga förhållanden.  

Smittläget varierar stort mellan olika orter och områden. Därför är lösningarna lokala och kommer att vara det också framöver. De lokala utbildningsanordnarna och läroanstalterna arbetar i enlighet med de allmänna rekommendationerna och de lokala förhållandena när de sköter sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Gymnasierna har som sagt var berett sig väl inför coronahösten. Dessutom har gymnasierna och utbildningsanordnarna beredskap för snabba förändringar när det behövs.

Skribent

Skribenten är specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

På Twitter: @KyostiVarri