Minna Antila 16.6.2021

Läropliktslagen ur ett rättsskyddsperspektiv

Rättsskydd, eller ”rätten till rättvisa” är en grundläggande rättighet som fastställts i grundlagen. Till rättsskyddet hör rätten att söka ändring i beslut hos rättskipningsorgan.

Bildningsväsendet utgör en krävande helhet för de kommunalt anställda: utöver bestämmelserna i kommunallagen, förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen har man redan tidigare behövt behärska bestämmelserna om sökande av ändring i utbildningslagstiftningen. I utbildningslagstiftningen ingår bestämmelser om sökande av ändring i utbildningsanordnares beslut som gäller en enskild studerandes rättigheter eller skyldigheter. Dessa bestämmelser är överordnade kommunallagens bestämmelser om sökande av ändring som i regel tillämpas i kommunernas och samkommunernas beslutsfattande. I Handboken om sökande av ändring redogör vi närmare för speciallagstiftningen inom undervisning och kultur.
 

2021: läroplikten utvidgas till att omfatta utbildning efter den grundläggande utbildningen  - en åldersklass åt gången

Du visste väl att det finns särskilda bestämmelser om sådan undervisning och utbildning som omfattas av läroplikten. Lagstiftningen om läroplikten har samlats i den nya läropliktslagen

I läropliktslagen ingår också rättsmedel som ger möjlighet att söka ändring i beslut som påverkar elevers, studerandes och läropliktigas ställning. Läs mer om den utvidgade läroplikten i Kommunförbundets cirkulär.

Vilka frågor ska man härefter fatta beslut om och vem ska fatta besluten

Eftersom ändring får sökas endast i beslut, står det klart att kommunerna och utbildningsanordnarna i fortsättningen måste fatta beslut i alla de situationer där det i läropliktslagen föreskrivits om rätten att söka ändring.

Beslut om avbrytande av fullgörandet av läroplikten och beslut om anvisande av studieplats är nya typer av beslut som det inte föreskrivits tidigare om i utbildningslagstiftningen. Ändring i besluten kan sökas genom att man först begär omprövning hos regionförvaltningsverket.

I läropliktslagen föreskrivs inte särskilt om i vilka beslut man får söka ändring genom att direkt anföra förvaltningsbesvär hos den regionala förvaltningsdomstolen (första instans). I lagen räknas alltså inte uttömmande upp alla situationer där beslut ska fattas.

Ett beslut ska dock alltid fattas när ärendet gäller elevers, studerandes och läropliktigas rätt eller skyldighet och det ska vara möjligt att föra ärendet till domstol för avgörande. Till exempel studerandes ansökningar om rese- och inkvarteringsersättningar (19–21 §) och om förlängning av avgiftsfriheten är fall där utbildningsanordnaren bör meddela ett överklagbart beslut.

I lagen föreskrivs också om vissa situationer där den studerande meddelas beslut endast på begäran. Jag understryker att ändring också i dessa beslut söks genom förvaltningsbesvär. Det är främst fråga om situationer där avgörandet av ett ärende inte till sin natur är sådant att det grundar sig på den studerandes ansökan och det förvaltningsbeslut som meddelas med anledning av den. Till exempel i fråga om avgiftsfria läromedel, arbetsredskap och arbetskläder, har lagstiftaren ansett att den studerandes rätt till dem uppstår direkt med stöd av lag på basis av faktiska omständigheter och att det inte är ändamålsenligt att i sådana situationer meddela separata beslut. Men också i dessa situationer ska man alltid meddela ett beslut, om den studerande muntligen eller skriftligen begär det. Skulle ett motsvarande förfarande vara möjligt till vissa delar också i utbildningslagstiftningen i större utsträckning?

Kommunförbundets mallar för anvisningar om sökande av ändring som stöd i arbetet

Jag hoppas alla känner till att ett beslut som man kan söka ändring i ska åtföljas av anvisningar om sökande av ändring. De uppdaterade mallarna för anvisningar om hur man begär omprövning och besvärsanvisningar i fråga om beslut enligt läropliktslagen och utbildningslagstiftningen finns här.

Förvaltningsstadgan förlängning av lagstiftningen

Jag påminner ännu till slut om att läropliktslagen inte specifierar vem i kommunen eller samkommunen som är behörig att fatta de beslut som förutsätts enligt läropliktslagen. Kommunerna och samkommunerna ska därför uppdatera sina förvaltningsstadgor så att de i fortsättningen innehåller bestämmelser om beslutanderätten i fråga om de nya förpliktelserna.  

Undervisnings- och kulturministeriet ordnade ett webbinarium våren 2021 om den utvidgade läroplikten. Jag höll då ett inlägg om förvaltningsstadgan som en förlängning av läropliktslagen. I mitt material (UKM, pdf på finska) ingår en uppräkning av de beslut där man i förvaltningsstadgan åtminstone måste ange vem i kommunen eller samkommunen som är behörig att fatta besluten. Förhoppningsvis är materialet till hjälp i de kommuner och samkommuner som verkställer uppgifter i anslutning till läroplikten.

Om du funderar på frågor som gäller sökande av ändring i anslutning till undervisning och utbildning och du vill diskutera dem närmare, välkommen till min kurs om sökande av ändring inom kommunens och samkommunens bildningsväsende. 
 

Den omarbetade handboken om sökande av ändring utkommer på svenska i augusti. Handboken kan senare beställas via Kommunförbundets webbplats.

 Handboken gäller åländska kommuner endast i tillämpliga delar. 

Kort om skribenten

Skribenten är jurist vid Kommunförbundet.

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe