Sökande av ändring och mallar för anvisningar om sökande av ändring inom undervisnings- och kulturväsendet

I regel söks ändring i beslut som fattats av en myndighet i kommunen eller samkommunen i enlighet med 16 kap. i kommunallagen (410/2015). I lagstiftningen om utbildning och småbarnspedagogik finns dock bestämmelser om sökande av ändring i vissa beslut som gäller namngivna barn, elever och studerande. Dessa bestämmelser om ändringssökande i lagstiftningen om utbildning och småbarnspedagogik är överordnade det ändringssökande som föreskrivs i kommunallagen.

Nedan finns uppdaterade mallar för sökande av ändring i beslut som gäller namngivna barn, elever och studerande.

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden (2019/808) trädde i kraft 1.1.2020. Förvaltningsprocesslagen har upphävts. Hänvisningar till den tidigare förvaltningsprocesslagen i lagstiftningen om utbildning och småbarnspedagogik ska numera betraktas som hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Småbarnspedagogik

I lagen om småbarnspedagogik (2018/540) föreskrivs om sökande av ändring i beslut om barnets rätt till småbarnspedagogik och i beslut om antagning till småbarnspedagogik.

Begäran om omprövning hos ett kollegialt organ i kommunen (SmåPedL 62 § 1 mom.)

Ändring i ett beslut som gäller barnets rätt till småbarnspedagogik får sökas i första instans genom begäran om omprövning enligt förvaltningslagen hos det organ i kommunen som ansvarar för småbarnspedagogiken.

Nedan finns det en mall för anvisningar om sökande av ändring vilka sänds till parten tillsammans med beslutet (anvisning om hur man begär omprövning hos ett kollegialt organ i kommunen – SmåPedL 62 § 1 mom.)

Förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen (SmåPedL 62 § 2 mom.)

I ett beslut enligt 50 § i lagen om småbarnspedagogik som ett kollegialt organ i kommunen har meddelat med anledning av begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Nedan finns det en mall för anvisningar om sökande av ändring vilka sänds till parten tillsammans med beslutet (besvärsanvisning för förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen – SmåPedL 62 § 2 mom.)

Undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning

I lagen om grundläggande utbildning (628/1998) finns det bestämmelser om förskoleundervisning, grundläggande utbildning, påbyggnadsundervisning och förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen.

Enligt lagen om grundläggande utbildning får ändring i beslut som gäller en enskild elev sökas i första instans antingen genom begäran om omprövning enligt förvaltningslagen hos regionförvaltningsverket eller genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket (GrundUtbL 42 §)

I undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning begärs omprövning hos regionförvaltningsverket när beslutet gäller

 • antagning som elev
 • undervisning i religion och livsåskådningskunskap (13 §)
 • anordnande av särskilt stöd (17 §) *)
 • särskilda undervisningsarrangemang (18 §)
 • förlängd läroplikt (25 § 2 mom.) 
 • inledande av grundläggande utbildning vid annan tidpunkt (27 §).  

I dessa ärenden tillämpas bestämmelserna i förvaltningslagen på omprövningsbegäran, om det inte i lagen om grundläggande utbildning föreskrivs något annat om begäran om omprövning.

Nedan finns det en mall för anvisningar om sökande av ändring vilka sänds till parten tillsammans med beslutet (anvisning om hur man begär omprövning hos regionförvaltningsverket – GrundUtbL 42 §).

*) Om det i beslutet om anordnande av särskilt stöd även besluts om sådana tolknings- och biträdestjänster som avses i 31 § i lagen om grundläggande utbildning eller om övriga tjänster som avses i 31 § i lagen, ska det till beslutet till denna del även fogas anvisning om anförande av förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen – GrundUtbL 42 a §.

Förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen (GrundUtbL 42 a §)

I undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning anförs förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen, när beslutet gäller

 • en skriftlig varning till en elev
 • avstängning av en elev för viss tid
 • avgiftsfri undervisning (31 §)
 • skolreseförmån (32 §)
 • inkvartering (33 §)
 • vård vid olycksfall (34 § 1 mom.).

I dessa ärenden anförs besvären i enlighet med lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om det inte i lagen om grundläggande utbildning föreskrivs något annat om anförande av besvär.

Nedan finns det en mall för anvisningar om sökande av ändring vilka sänds till parten tillsammans med beslutet (besvärsanvisning för förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen – GrundUtbL 42 a §).

Utbildning enligt gymnasielagen

I gymnasielagen (2018/714) föreskrivs om gymnasieutbildning och utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning.

Enligt gymnasielagen får ändring i beslut som gäller en enskild studerande sökas i första instans antingen genom begäran om omprövning enligt förvaltningslagen hos regionförvaltningsverket eller genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket (GymnL 49 §)

I utbildning enligt gymnasielagen begärs omprövning hos regionförvaltningsverket när beslutet gäller

 • antagning som studerande
 • beviljande av extra tid enligt 23 § 2 mom. eller studierättens upphörande enligt 24 §
 • tillgodoräknande av slutförda studier
 • avvikande studiearrangemang
 • rätten att få undervisning i religion eller livsåskådningskunskap.

I dessa ärenden tillämpas bestämmelserna i förvaltningslagen på omprövningsbegäran, om det inte i gymnasielagen föreskrivs något annat om begäran om omprövning.

Nedan finns det en mall för anvisningar om sökande av ändring vilka sänds till parten tillsammans med beslutet (anvisning om hur man begär omprövning hos regionförvaltningsverket – GymnL 49 §).

Förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen (GymnL 50 §)

I utbildning enligt gymnasielagen anförs förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen när beslutet gäller

 • varning till en studerande
 • avstängning av en studerande för viss tid
 • uppsägning av en studerande från elevhemmet för viss tid eller för den tid som återstår av studierna
 • avstängning av en studerande från studier för den tid som brottsundersökning pågår
 • en förmån eller rättighet enligt 34 § (avgifter som tas ut hos de studerande)
 • en förmån eller rättighet enligt 35 § (studiesociala förmåner)

I dessa ärenden anförs besvären i enlighet med lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om det inte i gymnasielagen föreskrivs något annat om anförande av besvär.

Nedan finns det en mall för anvisningar om sökande av ändring vilka sänds till parten tillsammans med beslutet (besvärsanvisning för förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen – GymnL 50 §).

Utbildning enligt lagen om yrkesutbildning

I lagen om yrkesutbildning (2017/531) föreskrivs bland annat om ordnandet av yrkesinriktad examen och utbildning samt om handledande utbildning.

Enligt lagen om yrkesutbildning får ändring i beslut som gäller en enskild studerande sökas i första instans antingen genom begäran om omprövning enligt förvaltningslagen hos regionförvaltningsverket, genom besvär hos förvaltningsdomstolen eller genom besvär hos rättsskyddsnämnden för studerande.

Begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket (YrkesutbL 111 §)

Omprövning begärs hos regionförvaltningsverket när utbildningsanordnarens beslut gäller

 • tid för genomförande av handledande utbildning (11 §)
 • antagning som studerande (43 §)
 • särskilt stöd (64 §)
 • anpassning av bedömningen av kunnandet (64 § 2 mom.)
 • avvikelse från kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet (66 §)
 • skyldighet att visa upp intyg över narkotikatest (84 §)
 • en studerandes rätt att tillfälligt avbryta sina studier (96 §)
 • när en studerande ska anses ha avgått (97 §).

I dessa ärenden tillämpas bestämmelserna i förvaltningslagen på omprövningsbegäran, om det inte i lagen om yrkesutbildning föreskrivs något annat om begäran om omprövning.

Nedan finns det en mall för anvisningar om sökande av ändring vilka sänds till parten tillsammans med beslutet (anvisning om hur man begär omprövning hos regionförvaltningsverket – YrkesutbL 111 §).

Förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen (YrkesutbL 112 §)

I yrkesutbildningen anförs förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen när utbildningsanordnarens beslut gäller

 • en skriftlig varning till en studerande
 • avstängning av en studerande från läroanstalten för viss tid
 • avhållande från studier
 • uppsägning från internatboende
 • rätt till avgiftsfria måltider
 • studiesociala förmåner för studerande som får särskilt stöd
 • studiesociala förmåner för studerande i läroavtalsutbildning
 • rätt till en plats på ett internatboende.

I dessa ärenden anförs besvären i enlighet med lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om det inte i lagen om yrkesutbildning föreskrivs något annat om anförande av besvär.

Nedan finns det en mall för anvisningar om sökande av ändring vilka sänds till parten tillsammans med beslutet (besvärsanvisning för förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen – YrkesutbL 112 §).

Sökande av ändring hos rättsskyddsnämnden för studerande (YrkesutbL 113 §)

I yrkesutbildningen anförs besvär hos rättsskyddsnämnden för studerande när utbildningsanordnarens beslut gäller

 • indragning av studierätten
 • återställande av studierätten

I dessa ärenden anförs besvären i enlighet med lagen om rättegång i förvaltningsärenden (2019/808), om det inte i lagen om yrkesutbildning föreskrivs något annat om anförande av besvär.

Nedan finns det en mall för anvisningar om sökande av ändring vilka sänds till parten tillsammans med beslutet (besvärsanvisning för förvaltningsbesvär hos rättsskyddsnämnden för studerande – YrkesutbL 113 §).

Grundläggande konstundervisning

Bestämmelser om grundläggande konstundervisning finns i lagen om grundläggande konstundervisning (1998/663). Enligt lagen får ändring i beslut som gäller en enskild elev sökas i första instans genom begäran om omprövning enligt förvaltningslagen.

Begäran om omprövning hos regionförvaltningsverket (lag om grundläggande konstundervisning 10 §)

I grundläggande konstundervisning begärs omprövning hos regionförvaltningsverket när beslutet gäller

 • elevavgifter (12 §)
 • antagning som elev.

I dessa ärenden begärs omprövning hos regionförvaltningsverket i enlighet med förvaltningslagen, om det inte i lagen om grundläggande konstundervisning föreskrivs något annat.

Nedan finns det en mall för anvisningar om sökande av ändring vilka sänds till parten tillsammans med beslutet (anvisning om hur man begär omprövning hos regionförvaltningsverket – lag om grundläggande konstundervisning 10 §).

Läs mer

https://www.kommunforbundet.fi/juridik/sokande-av-andring

https://www.kommunforbundet.fi/juridik/sokande-av-andring/anvisningar-sokande-av-andring

Webbsida. Januari 2020.

https://www.kommunforbundet.fi/aktuellt/2019/lagen-om-rattegang-i-forva…

Webbsida. Anvisningar för kommunerna. Augusti 2019.

Handbok

Kommunförbundets handbok om sökande av ändring kan beställas från Kommunförbundets nätbokhandel. En uppdaterad och utvidgad upplaga av handboken publiceras under år 2020.