Forskningsprogrammet ARTTU2

Utvärdering i realtid (REA)

Som en del av forskningsprogrammet ARTTU2 genomförs  en utvärdering i realtid av reformerna 2016-2017. Undersökningen producerar regelbundet aktuell kunskap om vård- och landskapsreformen och reformen Framtidens kommun. Den har beröringspunkter med bland annat Kommunförbundets program för förändringsstöd och programmet Kommunerna 2021.

 

Undersökningen inleddes hösten 2016 och fortsätter till utgången av år 2017. Undersökningen utförs av flera instanser, och undersökningsmaterialet består bland annat av beredningsdokument från reformarbetet, enkätmaterial och gruppintervjuer.

 

Utvärderingsaspekter

Realtidsutvärderingen omfattar de nio aspekter som presenteras i figur 1 (på finska). De hänger i korthet samman med reformprocesserna inom vård- och landskapsreformen och Framtidens kommun, framgångar i reformerna, utvecklingsförslag och granskningen av reformernas konsekvenser.  
Realtidsutvärderingen bedömer: 

1. Ledningen av reformerna
2. Tidsplanen för reformerna
3. Stämningen under reformerna
4. Lagstiftningen om reformerna
5. Kommunikationen om reformerna
6. Förändringsstödet i reformerna
7. Framgångar i reformerna
8. Utvecklingsförslag för reformerna
9. Framtidens kommuner 

 

 

Undersökningens genomförare och samarbetsparter

Vetenskaplig ledare för bedömningsundersökningen i realtid är professor Jari Stenvall vid Tammerfors universitets ledarskapshögskola. De andra forskarna är Siv Sandberg, forskare vid Åbo Akademi, och Hanna Vakkala, universitetslektor vid Lapplands universitet.

 

Utöver forskarna ingår i projektgruppen för Realtidsundersökningen även:
• Anni Antila, ledande konsult (FCG)
• Jarmo Asikainen, utvecklingsdirektör (FCG)
• Arto Koski, sakkunnig (KF)
• Pentti Meklin, professor emeritus (Tammerfors universitet)
• Inga Nyholm, konsultativ tjänsteman (FM)
• Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef (KF)
Som gruppens sekreterare fungerar projektkoordinator Miska Smolander. 

 

Aktuellt

 

Publikationer (på finska)

Mitä sote- ja maakuntauudistus merkitsee kunnille? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 10/2017

Raportti tarkastelee 40 kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden arvioita sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista omaan kuntaansa keväällä 2017. Vaikuttaako sote- ja maakuntauudistus päättäjien mielestä myönteisesti vai kielteisesti esimerkiksi kunnan talouteen, päätöksentekoon ja mahdollisuuksiin säilyä itsenäisenä kuntana tulevaisuudessa? Ja mitkä asiat selittävät vaihteluja päättäjien näkemyksissä?

 

Kelluvat kunnat. Acta nro 265
Reaaliaikainen arviointitutkimus sote- ja maakuntauudistuksen ja tulevaisuuden kunnan valmistelusta. Stenvall Jari, Vakkala Hanna & Sandberg Siv (2017).

Tässä tutkimusraportissa keskitytään arvioimaan uudistusten valmistelun tilannetta vuoden 2016 lopussa. Keskeisenä lähteenä käytetään dokumenttiaineistojen lisäksi syksyllä 2016 toteutetun REA-puntarikyselyn tuloksia. Aineistoa on täydennetty ryhmähaastatteluin, joihin osallistui kuntatoimijoita kautta maan

 

Välitilan johtaminen kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 5/2017
Artikkeli on osa ARTTU2-tutkimusohjelman uudistuksen reaaliaikaista arviointia (REA). Tässä tarkastellaan kunnan johtamista tilanteessa, jossa kansallisen tason maakunta- ja sote-uudistuksen ratkaisut ja tuleva suunta ovat vielä avoinna. Näin ollen kunnat ovat välitilassa.

 

Sote- ja maakuntauudistuksen lähtötilanteen kuvaus. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2017
Osana ARTTU2-tutkimusohjelmaa toteutettava uudistusten reaaliaikainen arviointitutkimus (REA) seuraa sote- ja maakuntauudistuksen sekä tulevaisuuden kunnan valmistelua 40 tutkimuskunnan näkökulmasta. Tässä raportissa kuvataan uudistusten esivalmistelutilannetta vuonna 2016 erityisesti ARTTU2-kuntien näkökulmasta.

 

REA-puntarikyselyn tulosraportti syksy 2016. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 12/2016
Osana ARTTU2-ohjelmaa toteutettavan reaaliaikaisen arviointitutkimuksen (REA) tarkoituksena on selvittää tulevaisuuden kunnan rakentamista sekä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua ARTTU2-tutkimuskunnissa.

 

Kunnat ajopuina - koskesta sumaan. Acta nro 258.
Vuosina 2011-2014 kuntiin kohdistuneiden uudistusprosessien arviointi.
ARTTU2-ohjelman tutkimuksia nro 1.

Raportissa tehdään kokonaisarviointi Jyrki Kataisen hallituksen kuntiin kohdistuneiden uudistusten valmistelusta. Arviointi on tehty sekä kuntatoimijoiden että valtionhallinnon näkökulmasta. Arvioinneissa korostuu kahden keskeisen reformin eli kuntarakenneuudistuksen ja sote-uudistuksen valmistelu. Keskeisinä aineistolähteinä käytetään haastatteluja ja kuntiin kohdistettua kyselyä. Raportin lopussa esitetään kehittämissuositukset uudistusten jatkovalmistelua varten.

Forskningsprogrammet ARTTU2

centred-liftup