Cirkulär

Cirkulären är anvisningar och rekommendationer till Kommunförbundets medlemmar. De publiceras samtidigt på finska och svenska.

Kommunförbundet skickar cirkulären per e-post till kommunernas och samkommunernas registraturer samma dag som de publiceras på webben.

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (1986/609), det vill säga jämställdhetslagen, gäller all kommunal verksamhet: förvaltningen och beslutsfattandet, invånarna och servicen till dem, samt kommunen som arbetsgivare. Jämställdhetslagen innehåller bestämmelser om förpliktelser som omfattar

På grund av Rysslands angrepp mot Ukraina har över 50 000 personer som flytt från Ukraina anlänt till Finland fram till mars 2023. Europeiska unionens råd beslutade 4.3.2022 att aktivera direktivet om tillfälligt skydd (2001/55/EG). Med stöd av direktivet har Finland beviljat alla personer som flytt

Fritidsverksamhet i samband med skoldagen Till ungdomslagen (955/2022) fogades i början av 2023 nya bestämmelser om hobbyverksamhet för unga enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet samt om beviljande av statsunderstöd för genomförande av sådan verksamhet. Syftet med de verksamheter som avses i

Vi sänder för kännedom en förteckning över Kommunförbundets cirkulär år 2022: 1/2022: Förteckning över cirkulären år 2021 2/2022: Ersättningar för musikframföranden till Gramex år 2022 3/2022: Ersättningar för musikframföranden till Teosto år 2022 4/2022: Utbildning som handleder för

Kommunförbundet och Teosto rf har slutfört förhandlingarna om vilka konsekvenser välfärdsområdesreformen som trädde i kraft vid årsskiftet har för den mängd musik som används i kommunerna, och om den ersättning som i enlighet med kommunavtalet ska betalas till Teosto för musiken. Parterna har kommit

Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto rf har enats om ett rekommendationsavtal om upphovsrättsersättningar för fotokopiering av upphovsrättsligt skyddade verk för 2023–2025. Ersättningen baserar sig dels på förhandlingar mellan parterna och en undersökning som Kopiosto år 2021 lät utföra om mängden

Detta cirkulär ersätter cirkulär 15/2018. Riksdagsvalet förrättas söndag 2.4.2023. Förhandsröstning i hemlandet ordnas 22–28.3.2023. Vid valet tillämpas vallagen (714/1998) med senare ändringar. I detta cirkulär behandlas de kommunala valmyndigheternas uppgifter vid riksdagsval. Kommunstyrelsen ska

Vissa ändringar har gjorts i lagarna om grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning (HUX). Ändringarna träder i kraft år i augusti 2022 och gäller följande frågor: förvägrande av en elevs eller studerandes rätt att delta i

Vi sänder för kännedom en förteckning över Kommunförbundets cirkulär år 2021: 1/2021: Förteckning över cirkulären år 2020 2/2021: Nationella strategier för offentlig förvaltning och offentlig upphandling 3/2021: Den utvidgade läroplikten 4/2021: Lagen om utrustande av byggnader med laddningspunkter