Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Skribent

Juni är Pride-månad och för första gången på två år får vi alla träffas och fira den folkfest som Pride är. Vi får träffa likasinnade och vara en del av ett sammanhang samtidigt som vi ger de mänskliga rättigheterna ett ansikte. Många frågar sig kanske om ”Pride” fortfarande behövs 2022? Svaret är

Skribent

Reformen av markanvändnings- och bygglagen inleddes med stora förhoppningar för fyra år sedan. Man ville bereda reformen parlamentariskt för att arbetet skulle framskrida i samförstånd mellan alla parter. Så blev det sist och slutligen inte, då Miljöministeriet efter kritiska remissvar och en

Skribent

Ett händelserikt skolår går mot sitt slut i de flesta utbildningsformer, så också i gymnasieutbildningen. Ungefär 25 000 studenter får också denna vår sin vita mössa. ”Gaudeamus igitur” ‒ låt oss glädjas med dem! För största delen av den årskull som inledde sina gymnasiestudier i höstas var läsåret

Skribent

Nödsituationer och ständig krisberedskap. Översvämningar och torka. Ett Göteborg som gång på gång får lägga stora resurser på att rensa bort gifter och minska försurningen av vattendrag. En ständig kollektiv stress som förorsakar accelererande koldioxid- och metanutsläpp. Det här är ett av de

Skribent

För ungefär en vecka sedan besökte jag och några kollegor Göteborg och Kvalitetsmässan som arrangeras i staden vartannat år. Pandemitiden har påverkat också Kvalitetsmässan, som skjöts fram i flera repriser från 2021, men i början av maj var det dags! På mässan blir man inspirerad av att höra om det

Skribent

Enligt gymnasielagen kan tillstånd att ordna gymnasieutbildning beviljas en kommun, samkommun, registrerad sammanslutning eller stiftelse. Gymnasieutbildning kan också ordnas vid en statlig läroanstalt. Det är alltså en mycket brokig skara som ordnar gymnasieutbildningen. Privata anordnare av

Skribent

I början av mars var jag för första gången på länge på arbetsresa. I Strasbourg träf-fade vår delegation med EU-sakkunniga från Kommunförbundet de finländska par-lamentsledamöterna och kommissionär Jutta Urpilainen. Resan var en del av Kom-munförbundets Brysselkontors 30-årsjubileum. Syftet med
Skribent

Gemensam ansökan till utbildningar efter grundskolan börjar 22.2.2022. Ansökan gäller främst gymnasieutbildning och utbildning som leder till grundläggande yrkesexamen. Dessutom kan man söka till yrkesutbildning för studerande som har rätt till krävande särskilt stöd, utbildning som handleder för

Skribent

Nivån på lagberedningen är ett evigt samtalsämne. En god lagberedning förutsätter att det finns tillräckliga ekonomiska resurser och behövlig kompetens för beredningsmaskineriet. Arbetet kräver tid och ett brett perspektiv på de olika frågorna. Ministerietjänstemännens skrivbord är ett alltför snävt

Det kontinuerliga lärandet syftar framför allt till att utveckla sådan kompetens som främjar sysselsättningen bland vuxna i arbetsför ålder. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning finansierar utbildningstjänster både för personer i arbetslivet och för dem som står utanför