Kommunförbundets organisation och beslutsfattande

Förbundets sektorinriktade kompetensområden är social- och hälsovård, undervisning och kultur samt regioner och samhällen. Våra övriga kompetensområden är juridik, kommunutveckling, demokrati och ledarskap, kommunal ekonomi, svensk och internationell verksamhet, informationssamhället samt kommunikation. KT Kommunarbetsgivarna, som sköter kommunala arbetsgivarfrågor, är en del av förbundet. Kommunförbundet har ett Brysselkontor som följer beredningen av för kommunerna viktiga EU-lagstiftningsprojekt och informerar kommunerna och andra intressentgrupper om projekten samt utövar inflytande på EU:s beslutsfattande och i internationella nätverk. Kommunförbundet (inkl. KT Kommunarbetsgivarna) har cirka 220 anställda som i huvudsak arbetar i sakkunniguppgifter.

Kommunförbundets koncern

Finlands Kommunförbund rf har tre dotterbolag som bedriver affärsverksamhet och som ägs till 100 procent av förbundet: FCG Finnish Consulting Group Ab, KL-Kuntahankinnat Oy och KL-Kustannus Oy. Till koncernen hör dessutom Kommunförbundet Holding Ab och Kommunförbundet Service Ab, vilka erbjuder service i första hand till förbundskoncernen.

FCG Finnish Consulting Group Ab erbjuder både i Finland och på internationell nivå utveckling av offentliga tjänster, konsulttjänster för ledningen, multiprofessionell utbildning, samhällsplanering samt husbyggnads- och saneringstjänster. Bland bolagets kunder finns ett brett spektrum av organisationer inom både privata och offentliga sektorn.

KL-Kuntahankinnat Oy  är en inköpscentral i enlighet med 11 § i upphandlingslagen som konkurrensutsätter och ingår ramavtal för kommunala organisationer samt sköter avtalshanteringen. Bolaget ger service till cirka 1 500 kunder (kommuner, samkommuner, affärsverk, kommunala bolag, Finlands evangelisk- lutherska kyrka, ortodoxa kyrkan, Keva). 

KL-Kustannus Oy  är ett förlags- och informationsbolag. Bolagets huvudprodukter är Kuntalehti, Kommunmarknaden, Kuntatekniikka-lehti, Kunta-tv och olika kommersiella publikationer.

Beslutsfattande

Kommunförbundets organ är förbundsdelegationen och styrelsen. Förbundsdelegationen utser styrelsen och godkänner budgeten och bokslutet för förbundet. Styrelsen leder förbundets verksamhet. Styrelsen har ett arbetsutskott som har i uppgift att bereda frågor som ska behandlas i styrelsen och sköta andra uppgifter som styrelsen ålägger utskottet. Förbundsdelegationen består av 76 representanter för kommunerna och styrelsen har 15 ledamöter. Kommunförbundets förbundsdelegation väljs genom medlemsröstning vart fjärde år. Valet av förbundsdelegation skedde i slutet av år 2017.

Enligt stadgarna har Kommunförbundet två delegationer, Delegationen för små kommuner och Svenska delegationen, vilka tillsätts av förbundsdelegationen.

Kommunförbundets ledning

Verkställande direktör för Kommunförbundet är Jari Koskinen och vice verkställande direktörer är Timo Reina och Hanna Tainio.

Verkställande direktör Jari Koskinen ansvarar för ledningen av Kommunförbundet och Kommunförbundets koncern, ledningen av förhållandet mellan staten och kommunerna samt förbundets strategiska och operativa intressebevakning. Koskinens ansvar omfattar också kommunal- och stadspolitik, kommunutveckling, produktivitet och forskningsverksamhet, svenska och internationella ärenden samt kommunikation.

Vice verkställande direktör Timo Reina ansvarar för samhälls-, teknik- och miljöfrågor, region- och näringsfrågor samt EU:s strukturpolitik, sysselsättnings- och invandringsfrågor, kommunal ekonomi, arbetsmarknads- och personalfrågor (inkl. utveckling och pensionspolicy) samt intressebevakningen inom ansvarsområdet.

Vice verkställande direktör Hanna Tainio ansvarar för social- och hälsovård, undervisning och kultur, juridiska frågor, offentlig upphandling och konkurrenspolitik, informationssamhället samt intressebevakningen inom ansvarsområdet.

Kommunförbundets högsta ledning består av verkställande direktören och vice verkställande direktörerna. Den utvidgade ledningsgruppen består av högsta ledningen och cheferna för enheterna.