Annika Korpela 26.10.2021

När kan man söka ändring i klientavgifter?

Ändringarna i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FINLEX) trädde i kraft i juli 2021. Utifrån antalet förfrågningar, e-postmeddelanden och telefonsamtal om tillämpningen av paragraferna som vi på Kommunförbundet har fått är det lätt att dra slutsatsen att denna förändring inte har gått helt smärtfritt. Jag ska här gå närmare in på sökande av ändring i klientavgifter.

Begäran om omprövning av fakturor förtydligades

I fråga om sökande av ändring gjordes det främst förtydliganden i lagen. Innan den partiella reformen trädde i kraft gav 15 §, som gäller sökande av ändring, upphov till oklarheter om huruvida man fick begära omprövning av fakturor för jämnstora klientavgifter eller inte. Det var också oklart om dessa fakturor skulle förses med anvisningar om omprövningsbegäran. I 15 § föreskrevs nämligen tidigare endast att ändring kunde sökas i beslut om avgifter.

Denna oklarhet i tolkningen berodde på att  egentliga beslut i regel fattas endast om klientavgifter som bestäms enligt betalningsförmågan. Paragrafens ordalydelse gav alltså upphov till oklarheter om det överhuvudtaget går att begära omprövning av en faktura som gäller en jämnstor klientavgift. Paragrafen har nu förtydligats så att det uttryckligen föreskrivs att omprövning även gäller fakturor.

Rätten gäller inte alla fakturor

Observera att omprövning inte får begäras av en faktura som gäller en avgift som bestäms enligt betalningsförmågan.

Avgifter som bestäms enligt betalningsförmågan fastställs genom separata beslut, och omprövning av dessa beslut kan begäras i enlighet med förvaltningslagen. Klienterna får regelbundet fakturor för avgifter som bestäms enligt betalningsförmågan. Om det vore möjligt att också begära omprövning av dessa fakturor, skulle det i praktiken föreligga en fortlöpande rätt att söka ändring.

En annan fråga som orsakat oklarhet var om fakturorna ska förses med anvisningar om omprövningsbegäran eller om det räcker till exempel med att fakturan innehåller information om den webbsida där klienten får anvisningar om omprövning av avgiften.

I 2 a § i lagen om klientavgifter föreskrivs nu uttryckligen att en anvisning om omprövningsbegäran ska fogas till fakturan. Det räcker alltså inte med enbart en hänvisning till en webbsida. Observera att detta inte gäller avgifter som bestäms enligt betalningsförmågan. Då klienten kan begära omprövning av ett beslut om avgifter som bestäms enligt betalningsförmågan, behöver en anvisning om omprövningsbegäran inte fogas till de regelbundna avgifter som debiteras med stöd av beslutet.

Använd dig av Kommunförbundets anvisningar!

Kommunförbundet har tillsammans med sina kommunnätverk utarbetat en praktisk avgiftsfri publikation om tillämpningen av 2 a § i klientavgiftslagen.  I anvisningen finns bland annat modellklausuler att foga till fakturorna.

För den som vill fördjupa sig i hur man söker ändring, är Kommunförbundets tryckta Handbok om sökande av ändring 2020 till stor hjälp.

 

Läs mer

Publikationer

Sakkunnigsidor

Blogginlägg som gäller sökande av ändring

Lagstiftning

Kuvassa Annika Korpela

Kort om skribenten

Skribenten har tidigaere varti som jurist vid Kommunförbundet.

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe