Cirkulär och utlåtanden

Här hittar du Kommunförbundets cirkulär och utlåtanden. Cirkulären är anvisningar och rekommendationer av Kommunförbundet till kommunerna och samkommunerna. Utlåtandena är ställningstaganden till myndigheters begäran om utlåtande. Våra utlåtanden till kommunerna publiceras inte på webben.

Samarbetet mellan kommunerna och den privata sektorn ökar hela tiden och det medför nya utmaningar för hur kommunalförvaltningen ska förhålla sig till den privata sektorn. Av dem som utövar offentlig makt förväntas opartiskhet och oberoende. När till exempel ett privat företag erbjuder kommunens

Alla bestämmelser i kommunallagen (410/2015) trädde i kraft den 1 juni 2017. De nya bestämmelserna gäller kommuninvånarnas tillgång till information och möjligheter att delta och påverka samt kommunens webbkommunikation. Bland annat följande paragrafer trädde i kraft den 1 juni 2017: 5 kap

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft i maj 2016 och den ska tillämpas nationellt från den 25 maj 2018. I detta cirkulär behandlas kraven i dataskyddsförordningen ur den registeransvariges, personuppgiftsbiträdets och den registrerades synvinkel. Här behandlas också

Nya ledamöter till samkommunens organ väljs i början av kommunfullmäktiges valperiod. I cirkuläret behandlas de omständigheter som inverkar på valet av ledamöter till samkommunernas organ, främst valbarheten och beaktande av den politiska proportionaliteten vid valet. Cirkuläret bygger på den

Den nya lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft 1 mars 2017 och ersätter lagen från år 1986 med ändringar. Kommunen ansvarar fortfarande för bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt område och bland annat för organiseringen av hälsokontroller. Sjukvårdsdistriktet stöder kommunen med sin

Valkretsstämmor Kommunförbundets fullmäktige fattade 12.11.2015 beslut om ändringar i förbundets stadgar. Till ändringarna hör att förbundets högsta organ, fullmäktige, byter namn till förbundsdelegationen. Förbundsdelegationen består av 76 ledamöter, av vilka 66 väljs vid ett val som förrättas 15

​Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto ry har förhandlat om justering av grunderna för ersättningar i det rekommendationsavtal mellan kommunerna och Kopiosto ry som gäller användningen av inspelningar av radio- och televisionsprogram vid bibliotek. Enligt förhandlingspromemorian 27.10.2015

Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto rf har enats om ett rekommendationsavtal för 2017–2019 om upphovsrättsersättningar för fotokopiering av upphovsrättsligt skyddade verk. Ersättningen baserar sig på förhandlingar mellan parterna och på en undersökning som Kopiosto år 2016 lät utföra om mängden

Den nya livsmedelslagen trädde i kraft 1.3.2006. Tillsynsmyndighetens uppgifter förändras inte avsevärt. Nytt är en lagstadgat mer systematisk tillsyn och mer avgifter. Också lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet innehåller denna skyldighet till systematik och avgifter