Cirkulär och utlåtanden

Här hittar du Kommunförbundets cirkulär och utlåtanden. Cirkulären är anvisningar och rekommendationer av Kommunförbundet till kommunerna och samkommunerna. Utlåtandena är ställningstaganden till myndigheters begäran om utlåtande. Våra utlåtanden till kommunerna publiceras inte på webben.

Lagen (565/2020) om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012) träder i kraft 1.10.2020. I lagen föreskrivs om en bindande personaldimensionering vid verksamhetsenheter för serviceboende med heldygnsomsorg

Valbarheten för kandidaterna i kommunalvalet bedöms enligt 71 och 72 § i kommunallagen (410/2015). Innehållet i 72 § i kommunallagen motsvarar 34 § i den tidigare kommunallagen (365/1995). I Högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis finns många exempel på tolkningen av 34 § i 1995 års kommunallag. I

Nationella veterandagen firas måndagen den 27 april 2020. Delegationen för Nationella veterandagen publicerade i början av 2020 en rekommendation om hur olika organisationer kan ordna och delta i evenemang på Nationella veterandagen. I det rådande coronapandemiläget är dock offentliga evenemang med

Bifogat sänder vi för kännedom en förteckning över Finlands Kommunförbunds cirkulär år 2019. ----------- Oheisena lähetämme tiedoksi luettelon Suomen Kuntaliiton vuoden 2019 yleiskirjeistä. Närmare upplysningar / Lisätietoja Piia Huttunen, tfn 7 puh +358 50 5679 871, fornamn.efternamn

Den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) träder i kraft 1.1.2020. Lagen ersätter förvaltningsprocesslagen (586/1996) från 1996. Den nya lagen är liksom den gamla en allmän lag som tillämpas på rättegången i bl.a. de regionala förvaltningsdomstolarna och Högsta

Digitaliseringen medför stora förändringar i den offentliga förvaltningens verksamhetsmiljö. Den offentliga förvaltningen utsätts allt oftare för kränkningar av informationssäkerheten och cyberangrepp. Förpliktande lagstiftning för en föränderlig verksamhetsmiljö, såsom dataskyddsförordningen, lagen

Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto ry har förhandlat om en justering av grunderna för ersättningarna i det rekommendationsavtal mellan kommunerna och Kopiosto som gäller användningen av inspelningar av radio- och televisionsprogram vid bibliotek. Enligt förhandlingspromemorian 14.6.2019 blir