Kommunförbundet ger konkret förändringsstöd

Muutostukileimat

Kommunförbundet erbjuder vägledning i vård- och landskapsreformen. Utgångspunkten för arbetet är att försöka hitta genomförbara lösningar för de behov som finns på fältet.

Konkret och praktiskt stöd

Kommunförbundet arbetar för att få fram konkreta och praktiska råd för att stödja kommunerna och har till exempel gett ut hjälpmedel för organiseringen av den temporära förvaltningen, så som ett underlag till arbetsordning för den temporära förvaltningen, ett utvecklingsinitiativ om ledning av landskapskoncernen (på finska), en handbok om överföring av avtal (på finska) och Ekonominyckeln för bedömning av landskapsreformens inverkan på kommunens resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning.

Verktygen, handböckerna och anvisningarna för att genomföra reformen finns samlade på www.kommunforbundet.fi/forandringsstod.

Statens och Kommunförbundets reformstöd samordnas

Ministerierna bereder riksomfattande förändringsstöd inför vård- och landskapsreformen. Organiseringen av Kommunförbundets arbete för förändringsstöd samordnas med statens verksamhet: Kommunförbundets sakkunniga deltar i utarbetandet av planen för det regionala beredningsarbetet inför reformen som kan läsas på finska på www.alueuudistus.fi/tiekartta. Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet planerar att slå ihop beredningsgrupperna för genomförandet av vård- och landskapsreformen, vilket påverkar det förändringsstöd Kommunförbundet erbjuder.

Sommaren och hösten 2017 kommer att vara avgörande för reformen: Lagförslagen om vård- och landskapsreformen behandlas i riksdagen och grundlagsutskottets betänkande blir klart veckan efter midsommaren. Eventuella ändringsbehov kan påverka tidtabellen för genomförande av vård- och landskapsreformen.

När lagstiftningens slutliga innehåll klarnar kommer också tillhandahållandet av förändringsstöd att bli tydligare. Arbetsfördelningen mellan ministerierna och Kommunförbundet kommer att klarna så fort man vet hur resurserna fördelas och ordnas i beredningen av landskapen och vilka resurser för förändringsstöd ministerierna har.

Etiketter