Markanvändningspolitik

Samhällsplanering

Vår huvuduppgift är att förbättra kommunernas verksamhetsbetingelser och arbetssätt inom planläggningen och den övriga planeringen av markanvändningen.

Vi bevakar kommunernas intressen vid revidering av lagstiftningen om planläggning och markanvändning och anknytande anvisningar. Vi erbjuder utbildning och råd i frågor som gäller planläggning och markpolitik till dem som ansvarar för samhällsplaneringen i kommunerna. Vi sprider information om goda verksamhetsformer och erfarenheter.

Tilläggsuppgifter (på finska):

Kloka val för utveckling av lokalsamhällena

Av broschyren framgår vad som är viktigt att beakta i olika beslutssituationer för att samordningen ska lyckas. Broschyren är i första hand tänkt för kommunala beslutsfattare.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman