Övrig statistik

Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader 

Kommunalekonomiska enhetens tidsserie för kommunalekonomiska nyckeltal har uppdaterats i juni med med bokslutsuppgifter för år 2018 som Statistikcentralen har samlat in. Filen innehåller kommunvisa tidsserier för perioden 2006–2018. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på kommunernas bokslut. 

I filen finns färdiga utskriftsmallar, där kommunens uppgifter jämförs med hela landet, landskapet och kommuner i samma storleksklass. Landskapen och/eller storleksklasserna kan i jämförelserna också ersättas med enskilda kommuner. Förutom bastabellerna innehåller filen bland annat kommunernas verksamhetsbidrag, löner inom driftsekonomin, beskattningsbara inkomster, skatteinkomster enligt skatteslag, statsandelar för driftsekonomin, årsbidrag, årsbidragen i procent av avskrivningarna, räkenskapsperiodens resultat, investeringsutgifter, likvida medel, kassadagar, lånestock, lånekostnader, soliditetsgrad, relativ skuldsättningsgrad, över- eller underskott enligt balansräkningen, inkomstfinansieringsunderskott/-överskott samt verksamhetens och investeringarnas kassaflöde. 

För kommunkoncernerna har man som tidsserie presenterat lånestocken, självförsörjningsgraden samt ackumulerade över-/underskottet. För år 2015 har man för kommunkoncernernas del även presenterat andra nyckeltal, bl.a. årsbidrag, räkenskapsperiodens resultat, verksamhetens och investeringarnas kassaflöde och den relativa skuldsättningen. Filens innehåll presenteras i bilaga 1. 

Filen med nettokostnader för olika verksamheter fungerar enligt samma princip som nyckeltalsfilen. För närvarande innehåller filen kommunvisa tidsserier för 2006–2018. Filen innehåller bland annat följande nettodriftskostnader: driftskostnader totalt (exkl. affärsverksamhet) och kostnader för social- och hälsovård, barndagvård, institutionsvård för äldre, hemtjänst, övriga tjänster för äldre och handikappade, primärvård, specialiserad sjukvård, undervisning och kultur, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, kulturverksamhet, idrott och friluftsliv, bibliotek, samhällstjänster, trafikleder samt brand- och räddningsväsendet. En ny variabel i filen är institutions- och familjevård inom barnskyddet + andra tjänster för barn och familjer. Filens innehåll presenteras i bilaga 2. 

Uppgifterna i båda filerna presenteras enligt kommunindelningen 2019. Filerna kan beställas per e-post av Mikko Mehtonen, mikko.mehtonen(at)kommunforbundet.fi. Ange faktureringsadress vid beställningen. Filen levereras som e-postbilaga. 

En fil kostar 180 € + moms. Vid beställning av båda filerna är priset 300 € + moms. I priset ingår också uppdateringar i slutet av år 2016.  

Bilaga 1: Datainnehållet i filen över kommunernas ekonomiska nyckeltal 

Bilaga 2: Datainnehållet i filen över kostnader för kommunernas serviceproduktion 

Socialförsäkringsavgifterna

Kommunernas befolkning och åldersstruktur

Källa: Statistikcentralen

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe