Bildningsväsendets ekonomi och finansiering

Statsbidragen för bildningstjänster beviljas av anslagen inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (mera information om dem nedan) samt av Finansministeriets statsandelsfinansiering för kommunal basservice Statsandelar | Kommunforbundet.fi.

Statsbidragsfinansieringen för undervisnings- och kulturverksamhet baserar sig på två olika lagar om statsandelar: lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

I lagstiftningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet föreskrivs om statsandelar eller finansiering enligt pris per enhet. Bestämmelser om statsunderstöd finns i statsunderstödslagen (688/2001) som tillämpas på grunderna för beviljande av statsunderstöd, på beviljande, betalning, användning och övervakning av användningen, på återbetalning samt på förfaranden som gäller det ovan nämnda. Om det finns bestämmelser om anslaget i en speciallag iakttas den i första hand. Prövningsbaserat statsunderstöd beviljas med stöd av speciallagar till de aktörer som anges i lagen.

På finska: Utbildningsstyrelsens rapporter om finansiering och kostnader

Informationsresursen KOSKI, som förvaltas av Utbildningsstyrelsen, innehåller också sådana uppgifter som används som grund för statsandelsfinansieringen och som kommunerna och samkommunerna lämnar ut. Gäller anordnare av småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och huvudmännen för läroanstalter för fritt bildningsarbete.

DET ÄR VIKTIGT ATT FÖLJA ÄNDRINGAR OCH INFORMATIONhttps://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Ajankohtaiset  (På svenska också.)

Upptäck Utbildningsstyrelsens föreskrift 19.7.2021 och Lag om nationella studie- och examensregister https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2017/20170884

Lagstiftning

 

Bilaga:

Öppna alla

Statsunderstöd för undervisnings- och kulturverksamhet

Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och bland annat Regionförvaltningsverket beviljar behovsprövad statlig finansiering för undervisnings- och kulturverksamhet. Understöden beviljas i form av allmänt understöd, specialunderstöd, (investerings-, försöks-, start-, forsknings- eller utvecklingsprojekt) och som investeringsunderstöd.

Ansökningarna om statsunderstöd publiceras på statsbidragsmyndigheternas webbplats. För att ansöka om understöd måste man aktivt följa med information om ansökningstider, rapportering och anvisningar som gäller statsunderstöd på statsbidragsmyndigheternas webbsidor.

Utveckling av statsunderstödsverksament: https://vm.fi/sv/utveckling-av-statsunderstodsverksamheten

 

Läs anvisningarna om statsunderstöd

 

Statsandelsfinansiering för undervisnings- och kulturverksamhet

Staten deltar i finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet. År 2022 är statsandelen för kommunal basservice 23,59 procent. Kommunernas finansieringsandel är därmed cirka 76 procent. Statsandelen vid undervisnings- och kulturverksamhet varieras. 

Statsandelsfinansieringen för undervisnings- och kulturverksamhet består av två delar 

Statsandeslfinansiering

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe