Lägesbilden för ekonomin, prognoser och index

Kommunekonomins utveckling över tid samt prognoser för kommun- och samhällsekonomin.

Den kommunala ekonomins utveckling till år 2026

Samhällsekonomin och den offentliga ekonomin samt prognoser för samhällsekonomin

Index för den kommunala ekonomin

Källor är Statistikcentralens publikationer. Prognoserna för indexen utgörs av Finansministeriets konjunkturöversikter.

 

Tabellernas innehåll:

En tidsserie med de viktigaste indextalen, där år 2000 har angetts som referensår för indexet för att underlätta jämförbarheten. Följande index ingår: konsumentprisindex, byggnadskostnadsindex, partiprisindex, förtjänstnivåindex för löntagare och prisindex för basservice.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman