Samhälle och markanvändning

Byggnadstillsyn

De kommunala byggnadstillsynsmyndigheterna sköter behandlingen av tillstånd som gäller byggande och  tillsynen över byggnadsarbetet. Därtill sköter de  tillsynen över den byggda miljön. 

Vi bevakar kommunernas intressen i byggnadstillsynsfrågor och ger råd och vägleder kommunernas byggnadsinspektörer och förtroendevalda. 

Tilläggsuppgifter:

Öppna alla

Kommunernas enhetliga verksamhet

Byggnadstillsynsmyndigheten sköter frågor om byggande, planering och tillsyn tillsammans med nationella och regionala aktörer. Kommunernas olika praxis ökar arbetsmängden och kostnaderna för byggarna.

​Finlands Kommunförbund producerar verktyg, t.ex. mallar och rekommendationer, för att för-enhetliga byggnadstillsynens verksamhet. En enhetlig verksamhet eftersträvas på olika nivåer och genom enhetliga verksamhetsprinciper i hela landet.  Myndigheternas verksamhet i kom-munerna ska organiseras så att den stöder en oberoende myndighetsverksamhet.
 
Med hjälp av Kommunförbundets rekommendation till byggnadsordning kan kommunerna till-sammans förenhetliga innehållet i de olika byggnadsordningarna.
 
Kommunförbundets rekommendation till prissättning av byggnadstillsynsavgifterna syftar till att kommunerna i samarbete kan förenhetliga avgifterna. 

Läs mera:

Handbok för utarbetande av byggnadsordning

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman