Cirkulär 7/2018, 15.8.2018, Pirkka-Petri Lebedeff

Projekt om riksomfattande företagshälsovårdsbolag i den offentliga sektorn

Skyldighet att bolagisera sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster inom företagshälsovården

Produktionen av företagshälsovårdens sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster, vars ordnande är frivilligt för kommuner och samkommuner, ska i enlighet med 126 § och 150 § i kommunallagen bolagiseras eller upphöra senast den 1 januari 2019.

Enligt de regeringspropositioner (RP 15/2017) som är under behandling i riksdagen övergår kommunernas skyldigheter att ordna företagshälsovårdstjänster för utomstående aktörer i och med reformerna till landskapet. Kommunen eller samkommunen och deras dotterbolag kan i egenskap av arbetsgivare trots det fortsätta att producera heltäckande företagshälsovårdstjänster för sina anställda precis som andra arbetsgivare.

Projekt om riksomfattande företagshälsovårdsbolag

På initiativ av vissa städer, kommuner och sjukvårdsdistrikt har Keva i början av året inlett ett projekt med avsikten att reda ut om de offentliga aktörerna önskar bilda en riksomfattande företagshälsovårdskoncern och om det vore ekonomiskt förnuftigt. Dessutom utreds hur man också i fortsättningen kan bevara bästa praxis inom företagshälsovården för att förbättra arbetshälsan och främja längre arbetskarriärer inom den offentliga sektorn. En fungerande företagshälsovård är utöver sitt egentliga uppdrag en stark lokal livskraftsfaktor.

Kommunförbundet har varit med från början och stöder projektet. Avsikten är att utveckla och effektivera den offentliga företagshälsovården så att den blir riktgivande i effektivitet och genomslagskraft och kan utmana den privata företagshälsovården att utvecklas så att den ger bestående hälsonytta. De riksomfattande bolagen som ägs av den offentliga sektorn ska naturligtvis vara ekonomiskt effektiva och lönsamma. Avsikten är också att garantera att företagshälsovården för de offentligt anställda utvecklas långsiktigt och att på så sätt minska kostnaderna för sjukfrånvaro och förtida pensionering, öka det offentliga arbetets konkurrenskraft och skapa sund konkurrens på företagshälsovårdsmarknaden.   

Den offentliga sektorns aktörer har visat stort intresse för att skapa riksomfattande företagshälsovårdsbolag. I projektet utreds nu de juridiska och ekonomiska frågorna kring verksamheten samt bildandet och förvaltandet av riksomfattande offentligt ägda företagshälsovårdsbolag enligt den s.k. in house-principen eller som separata riksomfattande bolag som konkurrerar på marknaden.

Att delta i och påverka genomförandet av projektet 

De kommuner, städer och sjukvårdsdistrikt som vill delta i genomförandet av projektet ska anmäla sitt intresse senast nu, för att kunna sedan när bolagen bildas föra fram sina synpunkter och önskemål om de kommande bolagens syfte, målsättningar, verksamhetsprinciper och förvaltningsstruktur samt om innehållet i delägaravtalen. Ovan nämnda frågor kommer att behandlas den 31 augusti på mötet som hålls på Kevas huvudkontor på adressen Unionsgatan 43, 00100 Helsingfors.

De intresserade kan anmäla sig per e-post till de personer som nämns i listan för närmare upplysningar.  

Projektet presenteras också på Kommunmarknaden den 13 september kl. 12.00–12.45 i konferensrum B 3.2.  

Närmare upplysningar om projektet:
Pirkka-Petri Lebedeff, ledande jurist, Kommunförbundet, pirkka-petri.lebedeff(at)kommunforbundet.fi
Samuli Salanterä, utredare, Keva, samuli.salantera(at)keva.fi
Tapio Ropponen, chefsläkare Keva, tapio.ropponen(at)keva.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio                                             
vice verkställande direktör       

Pirkka-Petri Lebedeff
ledande jurist

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman