Kommunernas och samkommunernas verksamhet

Kommunernas samhällsinflytande är stort och deras uppgiftsområde är synnerligen omfattande sett ur europeiskt perspektiv. Kommunerna svarar för cirka 2/3 av den offentliga servicen, medan staten svarar för 1/3.

Omkring 429 000 personer är anställda av kommuner och samkommuner och därtill är cirka 20 000 i bolag och andra sammanslutningar i vilka kommuner eller samkommuner har bestämmanderätt.

Kommunerna tillhandahåller basservice för invånarna. Till den viktigaste servicen hör social-, hälso- och sjukvård, undervisning, bildning, miljö och teknisk infrastruktur. Framgångsfaktorer för kommunerna är bland annat välfungerande regionalt samarbete och en framgångsrik näringspolitik.

I den kommunala förvaltningen bereds ärenden under stor öppenhet, vilket ger invånarna möjlighet till inflytande. Kommunala beslutsfattare utses genom kommunalval vart fjärde år.

Det finns tre slag av lagstadgade samkommuner som omfattar samtliga kommuner: sjukvårdsdistrikt (21 st.), specialomsorgsdistrikt (16 st.) och landskapsförbund (18 st.). Utöver detta har kommunerna ett stort antal frivilliga samkommuner, vars sammanlagda personalstyrka uppgår till cirka 100 000. Samkommunernas andel av kommunernas utgifter är cirka 25 procent. Det högsta beslutande organet i en samkommun är fullmäktige, vars ledamöter i huvudsak är ledamöter av kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Denna webbplats ger närmare information om kommunerna och deras mångfasetterade uppgifter.  

Kommunsektorns kontaktinformation

​Kommunernas, sjukvårdsdistriktens, och andra viktiga samkommuners adresser, telefonnummer, webbadresser och övriga kontaktuppgifter.

lateral-image-left

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information