Cirkulär och utlåtanden

Här hittar du Kommunförbundets cirkulär och utlåtanden. Cirkulären är anvisningar och rekommendationer av Kommunförbundet till kommunerna och samkommunerna. Utlåtandena är ställningstaganden till myndigheters begäran om utlåtande. Våra utlåtanden till kommunerna publiceras inte på webben.

​Allmänt Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte den 21 december 2012 en bred arbetsgrupp med uppdrag att bereda ett förslag till statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för gymnasieutbildningen och timfördelningen i gymnasieundervisningen samt utvärdera förslagets

​Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto rf har förhandlat om justering av grunderna för ersättningar i det rekommendationsavtal mellan kommunerna och Kopiosto rf som gäller användningen av inspelningar av radio- och televisionsprogram vid bibliotek. Enligt förhandlingspromemorian 4.10.2016 är

Den nya tobakslagen trädde i kraft 15.8.2016. Kommunen ska inom sitt område sörja för det lokala arbetet mot tobaksrökning. Kommunen beviljar tillstånd för detaljförsäljning av tobaksprodukter och nikotinvätskor enligt ansökan samt övervakar efterlevnaden av bestämmelserna om försäljning och annan