KUJA2: Kommunernas och landskapens kontinuitetshanteringsprojekt har inletts

I början av april inledde Kommunförbundet det tvååriga projektet KUJA2, Kommunernas och landskapens kontinuitetshantering, som pågår till mars 2019. Det är en fortsättning på KUJA1 som genomfördes 2014–2016.

KUJA1 stödde kommunernas och kommunkoncernernas förmåga att trygga en så god skötsel av uppgifterna som möjligt och funktionssäkra tjänster i alla situationer. Dessutom skapades ett s.k. helhetskoncept för kontinuitetshantering för kommunerna och deras kritiska service- och funktionskedjor. KUJA2 syftar till att fortsätta stödja kommunernas kontinuitetshantering utifrån de goda resultat som uppnåtts i KUJA1 samt utvidga arbetet också till de kommande landskapen.

Verksamhetsmiljön inom offentliga sektorn genomgår en ständig förändring. Genom vård- och landskapsreformen ändras kommunernas roll och uppgifter, men kommunerna har fortfarande ansvar för en del viktiga tjänster. Landskapet som ny verksamhetsnivå skapar möjligheter att utveckla beredskapen och den övergripande säkerheten, men ett tryggat smidigt samarbete kräver gemensamma planer och förberedelser. Kommunerna och landskapen och de kritiska intressentgrupperna och servicekedjorna på deras område ska också framöver trygga att samhället fungerar utan störningar.

Syftet med KUJA2 är att förutom kommunerna stödja också de kommande landskapen tillsammans med deras viktigaste intressentgrupper när det gäller beredskap, samarbetsutveckling och regional samordning av beredskapen. Ett annat syfte är att bidra till att vård- och landskapsreformen lyckas i fråga om beredskapen och att främja samförstånd inom beredskapen. Projektet kommer att leda till bland annat ett uppdaterat helhetskoncept för kontinuitetshanteringen, ett nationellt beredskapsnätverk för kommuner och landskap och en samarbetsmodell för beredskap inom offentliga sektorn och näringslivet som skapas tillsammans med ELVAR-kommittéerna.

En av de viktigaste kontaktytorna för kommunerna och landskapen är social- och hälsovårdstjänsterna. För att främja en gemensam syn samarbetar KUJA2 intensivt med ett projekt för beredskap och kontinuitetshantering inom vårdstrukturerna, som samtidigt inletts av Kommunförbundet och finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet.

Projektet KUJA2 ägs av Kommunförbundet och finansieras av Försörjningsberedskapscentralen. KUJA2 och projektet för beredskap och kontinuitetshantering inom vårdstrukturerna har en gemensam styrgrupp där Timo Reina, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet, är ordförande. Ordförande för projektgruppen för KUJA2 är Jaakko Pekki, beredskapsombudsman vid Försörjningsberedskapscentralen. Projektchef för KUJA2 är Aki Pihlaja från Kommunförbundet.

Etiketter