Ramförhandlingarnas verkningar på statsandelarna

Ramarna för statsfinanserna och kommunekonomiprogrammet 2018–2021 publicerades 28.4.2017. Rambesluten påverkar också statsandelarna. Enligt rambeslutet kommer kommunernas statsandelar att minska med cirka 2,5 procent (-250 miljoner euro) från år 2017 till 2018.

Konkurrenskraftsavtalet

Konkurrenskraftsavtalet som ingicks hösten 2016 minskar kommunernas statsandelar med sammanlagt 468 miljoner euro år 2018. Av nedskärningen har 349 miljoner euro genomförts redan år 2017, så år 2018 blir det en nedskärning på 120 miljoner euro. Tilläggsnedskärningen är lika stor i alla kommuner, cirka -22 euro per invånare.

Indexförhöjning och justering av kostnadsfördelningen

I enlighet med regeringsprogrammet kommer statsandelarna inte att indexjusteras år 2018. Den lagstadgade årliga kostnadsjusteringen mellan staten och kommunerna minskar statsandelen för kommunal basservice med 73,4 miljoner euro och statsandelarna inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde med sammanlagt 4,5 miljoner euro år 2018. Justeringen av kostnadsfördelningen 2018 baserar sig på kommunernas och samkommunernas faktiska kostnader år 2015. Verkningarna fördelar sig mellan kommunerna i proportion till de kalkylerade kostnaderna.

Sänkning av klientavgifterna för småbarnspedagogik

Vid ramförhandlingarna 2017 beslutade regeringen sänka avgifterna för småbarnspedagogik år 2018. För kommunerna innebär sänkningen både mindre avgiftsintäkter och mer organiseringskostnader då efterfrågan ökar. Verkningarna på den kommunala ekonomin kommer att kompenseras kommunerna via statsandelarna, samfundsskatten och fastighetsskatten. Kompensationen uppgår till sammanlagt 110 miljoner euro från ingången av 2018. Beslutets effekt på statsandelen för kommunal basservice är 25 miljoner euro år 2018, vilket antagligen fördelas jämnt över alla kommuner (+ 4,6 euro per invånare).

Förändringar i kommunernas uppgifter och skyldigheter

Ändringen av hälso- och sjukvårdslagen i anknytning till effektiviseringen av den regionala specialiserade sjukvården uppskattas minska kommunernas hälso- och sjukvårdsutgifter med 125 miljoner euro år 2018. På grund av detta skärs statsandelen ner med 32 miljoner euro år 2018. Dessutom skärs statsandelen ner med 4 miljoner euro till följd av den nya kvalitetsrekommendationen för äldreomsorgen.

Etiketter