Värderingssystemet i fastighetsbeskattningen preciseras

kiinteistöt

Finansministeriet inledde i slutet av 2016 ett projekt för att bilda nya prisområden i fastighetsbeskattningen. Kommunförbundet är med i projektets styrgrupp. I projektet bereder Lantmäteriverket ett nytt system för värdering av mark i fastighetsbeskattningen.

Redan tidigare utredningar har visat att värderingssystemet för både mark, byggnader och konstruktioner måste ses över, eftersom beskattningsvärdena generellt har släpat efter kostnads- och prisutvecklingen.

I det pågående projektet som gäller beskattningsvärdet för mark fastställs nya prisområden för hela landet. Syftet med projektet är att skapa ett tydligt, lättfattligt och uppdaterat värderingssystem som lämpar sig för beskattningen i praktiken. Prisområdena för mark bildas genom en metod där man beaktar registeruppgifter från en längre tid om köpesummor, fastigheter, terräng samt byggnader och lägenheter. Det nya systemet ska införas år 2020.

Syftet med reformen är inte att höja fastighetsskatten. På vissa områden kommer beskattningsvärdena att höjas och på andra kommer de att sjunka. Under projektet görs det provberäkningar av både fastighetsspecifika skatter och förändringarna i de influtna fastighetsskatterna. Vid behov ses samtidigt också variationsbredden mellan fastighetsskattesatserna över.

Kommunerna och de skattskyldiga kommer att kunna kontrollera prisområdena i en tjänst som tas i bruk våren 2020. Också en beskrivning av grunderna för bestämningen av prisområdena kommer att finnas tillgänglig för alla.

Det är meningen att också värderingssystemet för byggnader ska ses över fram till 2020. Ett särskilt projekt kommer att inrättas för detta ändamål i ett senare skede.

Läs mer om projekten och tidigare utredningar om reformarbetet på Finansministeriets webbplats:  Värderingsmetoderna i fastighetsbeskattningen ändras 2020

Tags