Cirkulär 7/2017, 21.2.2017, Johanna Selkee

Lagstiftningen om allmänna bibliotek har ändras 1.1.2017

​Den nya lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) gäller allmänna bibliotek som drivs av kommunerna. Lagen trädde i kraft 1.1.2017, men 7 och 8 § träder i kraft först 1.1.2018. Lagen om allmänna bibliotek ersätter den tidigare bibliotekslagen (904/1998) och Statsrådets förordning om bibliotek (406/2013).

Enligt lagen har kommunen till uppgift att sörja för verksamheten vid allmänna bibliotek.

Finland har ett internationellt sett högklassigt och omfattande kommunalt bibliotekssystem. Bibliotekstjänsterna hör till den när- och basservice som vi använder mest. Bibliotekstjänsterna är uppskattade och kunderna är nöjda med dem.

I den nya lagen om allmänna bibliotek har det införts definitioner (3 §) och bestämmelser om statliga myndigheters uppgifter (4 §), kommunens uppgifter (5 §), de allmänna bibliotekens uppgifter (6 §), biblioteksanvändarnas skyldigheter (13 §) samt låneförbud och förbud att använda biblioteket (15 §).  Dessutom har lagens tillämpningsområde och mål ändrats, liksom också bestämmelserna om centralbibliotek, landskapsbibliotek, avgiftsfrihet, användningsregler, personal och utvärdering.

Syftet med lagen är att främja befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, tillgången till och användningen av information, läskulturen och en mångsidig läskunnighet, möjligheterna till livslångt lärande och utveckling av kompetensen samt ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet.

Kommunen har till uppgift att sörja för verksamheten vid allmänna bibliotek. En kommun kan ordna ett allmänt biblioteks verksamhet själv eller i samverkan med andra kommuner eller på något annat sätt. Ett allmänt bibliotek ska verka och utveckla sin verksamhet i samarbete med andra bibliotek och vid behov med andra sektorer. Dessutom ska kommunen höra sina invånare i frågor som gäller de allmänna biblioteken. Kommunen ansvarar för att verksamheten är lagenlig. 

I den nya lagen har det allmänna bibliotekets uppgifter fastställts för första gången. Enligt 6 § i lagen har ett allmänt bibliotek till uppgift att erbjuda tillgång till material, information och kulturellt innehåll, tillhandahålla en mångsidig och tidsenlig samling, främja läsning och litteratur samt tillhandahålla informationstjänster, handledning och stöd för inhämtning och användning av information och för att främja en mångsidig läskunnighet. Biblioteket ska också erbjuda lokaler för lärande, fritidsintressen, arbete och medborgarverksamhet samt främja en samhällelig och kulturell dialog.

Ett allmänt bibliotek ska ha ändamålsenliga lokaler, modern utrustning samt en tillräcklig och kunnig personal. Med modern utrusning avses apparater, programvara och nätanslutningar avsedda för bibliotekets personal och kunder.

Ett allmänt bibliotek ska kunna användas av och vara tillgängligt för alla. Det ska erbjuda alla tillgång till sitt material, sina lokaler och sina tjänster. Biblioteket är en närtjänst som ska ha tillräckliga öppettider. När tjänsterna organiseras bör man fästa vikt vid likabehandling och främja gemenskap, pluralism och kulturell mångfald, som är utgångspunkter för verksamheten.

En förändring jämfört med tidigare är att det från januari 2017 är möjligt att avgiftsfritt reservera de allmänna bibliotekens egna material. Dessutom är användning och utlåning av bibliotekens egna material samt handledning och rådgivning avgiftsfria.

Allmänna bibliotek ska ha tillräckligt många anställda med utbildning inom biblioteks- och informationsbranschen och tillräckligt många andra anställda. I sakkunniguppgifter krävs det lämplig högskoleexamen, om inte något annat följer av uppgifternas art. Av den som leder det kommunala biblioteksväsendet krävs det lämplig högre högskoleexamen, ledarförmåga och god förtrogenhet med bibliotekens uppgifter och verksamhet.

En person som anställts i en tjänst eller i ett arbetsavtalsförhållande innan lagen trädde i kraft är fortfarande behörig för tjänsten eller arbetsavtalsförhållandet.

Den nya lagen innehåller bestämmelser om biblioteksanvändarnas skyldigheter och om låneförbud och förbud att använda biblioteket. Kommunerna kan utfärda användningsregler för allmänna bibliotek. Kommunförbundet har tillsammans med Rådet för de allmänna biblioteken skrivit anvisningar om utarbetandet av användningsregler, se bilagan till detta cirkulär.  

Närmare upplysningar:
Sakkunnig Johanna Selkee, tfn 050 435 942

 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 

Jari Koskinen
verkställande direktör

Terhi Päivärinta
direktör, undervisning och kultur

 

Bilaga 
Anvisning om användningsregler för allmänna bibliotek

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman