Livskraft och sysselsättning

Kommunernas näringspolitik

Som en följd av globaliseringen och den tekniska utvecklingen förändras arbetsfördelningen på internationell nivå snabbt. Villkoren för företagens investerings- och saneringsbeslut är nya och oberoende av kommunerna. Marknadskrafterna styr den regionala utvecklingen i större utsträckning än de nationella regeringarna. Som ekonomiskt samarbetsområde smälter Europa samman. Europeiska unionen utvidgas och går in för att stärka sin styrande roll i utvecklingen av den egna inre marknaden.  

Näringspolitik är verksamhet på flera nivåer och en central roll vid sidan av det allmänna har företagare och företag, organisationer som producerar utbildnings- och innovationstjänster, penninginstitut och övriga organisationer som producerar företagstjänster. För de näringspolitiska resultaten är det viktigt hur bra åtgärderna på olika nivå och de olika aktörernas åtgärder stöder och kompletterar varandra och den valda gemensamma utvecklingsstrategin i en föränderlig omvärld. 

På nationell nivå omfattar näringspolitiken det allmännas åtgärder som syftar till att stärka samhällets ekonomiska grund, förnyelsen av den och skapandet av en omvärld som främjar uppkomsten av nya företag och deras verksamhet, tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. 

Ur kommunens synvinkel innebär näringspolitik och stärkt konkurrenskraft alla de åtgärder som från lokala utgångspunkter förbättrar företagens fysiska miljö, tillgången till produktionsinsatser, kompetens och tjänster samt leder till fördelaktigare lagstiftning och beslutspraxis som gäller verksamheten.

Gynnsamma omständigheter skapar en grund för företagens konkurrenskraft, sysselsättning, högklassiga tjänster och kommunens livskraft. 

Kommunernas näringspolitik sköts förutom av primärkommunerna också av regionala utvecklingsbolag som kommunerna bildat och av samkommuner, industribyar och andra motsvarande fastighetsbolag som hyr ut företagslokaler, samt marknadsföringsbolag inom turismbranschen. Kommunerna deltar i egenskap av ägare också i teknologicentrum i vetenskapsparker m.m. inom samarbetsorganisationer och köper tjänster av nyföretagarcentraler.

tags