Uppdaterad handbok om förvaltningstvång (på finska)

Anvisningarna behandlar skyldigheter och vite eller hot om tvångsutförande i ärenden som omfattas av markanvändnings- och bygglagen. De har utarbetats med tanke på ett genomsnittligt fall och är således inte heltäckande. I största delen av situationer med förvaltningstvång ger anvisningarna ändå tillräckliga instruktioner.

Ta del av anvisningarna 

Med förvaltningstvång avses ett tvång som används som påföljd i samband med ett myndighetsföreläggande mot den som inte följer lagen eller förordningar eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Det är en administrativ metod för att tvinga den förpliktade att göra någonting eller låta bli att göra någonting. Vite och hot om tvångsutförande är s.k. indirekt förvaltningstvång. Med direkt förvaltningstvång i byggärenden avses däremot att verksamheten avbryts (MBL 180 §). Avbrytande tas inte närmare upp i anvisningarna.

Etiketter
Minna Mättö

Minna Mättö

Jurist

Työvapaalla 10.1. - 31.5.2022. | Tjänstledig 10.1. - 31.5.2022.

Juridiska enheten, Myytti-tiimi
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Ansvarsområden
  • markanvändnings- och bygglagstiftning (planläggning och markanvändning)
  • naturvårdslagstiftning
  • trafiklagstiftning
  • lagstiftning om boende