Cirkulär 29/80/99 10.9.1999

Frågor kring företagshälsovården för lantbruksföretagare

Den lagstadgade sänkning av olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare på 20 % som skrivs in i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare träder i kraft vid ingången av år 2000, om företagaren har anmält sig till företagshälsovården och det har gjorts ett gårdsbesök eller det finns planer på att göra ett gårdsbesök inom de närmaste fyra åren. Hälsocentralerna är tvungna att lämna uppgifter till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) om vilka lantbruksföretagare som har anmält sig till företagshälsovården.

​De blanketter som gäller företagshälsovård för lantbruksföretagare och anvisningarna för hur dessa skall fyllas i har förnyats.

Vi ber Er att så snabbt som möjligt vidarebefordra detta cirkulär för kännedom till hälsocentralen och de anställda som svarar företagshälsovården.

Närmare upplysningar:
Sinikka Huhtala, tfn (09) 771 26 44
e-post: sinikka.huhtala@kuntaliitto.fi

Etiketter