Cirkulär 9/80/2002, Vesa Valpasvuo, 24.5.2002

Statsrådets beslut om förslag till komplettering av nätverket Natura 2000; delgivning av beslutet i kommunerna

Statsrådet har den 8 maj 2002 fattat beslut om förslag till komplettering av de finländska områdena i Europeiska unionens nätverk Natura 2000. Statsrådets beslut delges i kommunerna via offentlig delgivning enligt 11 § i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966), så att dokumenten hålls framlagda till påseende 11.6.2002?12.7.2002. Under den tid dokumenten hålls framlagda kan ändring i beslutet sökas hos högsta förvaltningsdomstolen. 

​En kungörelse om att beslutet delges offentligt ska finnas på alla kommuners anslagstavlor fr.o.m. den 4 juni. Miljöministeriet skickar också ut information via regionala och riksomfattande dagstidningar.

I varje kommun läggs de kartor och dokument fram som gäller områden i kommunen som berörs av kompletteringen av Natura 2000. Vid de lokala miljöcentralerna finns material över objekt i regionen, och på miljöministeriet ges tillgång till materialet för alla regioner.

Till de markägare som framställt anmärkningar, andra berörda parter och alla som gett utlåtanden skickas dessutom miljöministeriets brev om kungörelsen.

Kommunernas uppgift är alltså bara att se till att kungörelsen och beslutet med tillhörande kartor och dokument läggs fram till påseende.

De regionala miljöcentralerna skickar kungörelserna till dem som sköter kommunernas anslagstavlor senast 3.6.2002, och kartor och dokument som ska läggas fram skickas senast 10.6.2002.

Närmare upplysningar:
Vesa Valpasvuo, tfn (09) 771 25 58
Leena Eränkö-Pohjanraito, tfn (09) 771 25 54

Kopia till
Miljöministeriet
De regionala miljöcentralerna

 

1 Allmänt

Statsrådet har den 8 maj 2002 fattat beslut om förslag till komplettering av de finländska områdena i Europeiska Unionens nätverk Natura 2000. Beslutet innebär att man för Europeiska gemenskapernas kommission föreslår 289 nya områden eller utvidgningar av områden som redan ingår i Natura 2000. Dessutom kompletteras uppgifterna om 190 områden som sedan tidigare ingår i nätverket.

Statsrådets beslut delges genom offentlig delgivning enligt 11 § i lagen om delgivning i förvaltningsärenden. Statsrådets beslut om förslag till komplettering av de finländska områdena i Europeiska Unionens nätverk Natura 2000 delges i kommunerna 11.6.2002?12.7.2002. Under samma period finns materialet framlagt på de regionala miljöcentralerna och miljöministeriet. Under denna tid kan ändring i beslutet sökas hos högsta förvaltningsdomstolen.

En kungörelse om att beslutet delges offentligt läggs ut på alla kommuners anslagstavlor 4.6.2002?12.7.2002, och delgivningen annonseras i regionala och riksomfattande dagstidningar.

De dokument som utöver statsrådets beslut läggs fram är kartor som visar gränserna för de nya områdena på förslag för Natura 2000, kartor som visar hur miljöskyddet ska genomföras i området, översiktliga kommunkartor som underlättar lokaliseringen av områdena, utdrag ur de standardiserade datablanketter som skickas till Europeiska kommissionen, sammandrag av datablanketterna och sammandrag av kompletteringarna till databasen regionvis.

Varje kommun lägger fram kartor och dokument över de områden i kommunen som berörs av kompletteringen av Natura 2000, och de regionala miljöcentralerna lägger på motsvarande sätt fram vad som berör de föreslagna områdena i regionen. På miljöministeriet visas kartor och dokument över alla kompletteringar till Natura 2000 i Finland.

Till de markägare som framställt anmärkningar, andra berörda parter och alla som gett utlåtanden skickas ett brev om kungörelsen.

2 Delgivning av statsrådets beslut

Miljöministeriet och de regionala miljöcentralerna ansvarar för beredningen av kungörelsen och dokumenten och ser till att de skickas till kommunerna. Kommunernas uppgift är alltså bara att se till att kungörelsen och beslutet med tillhörande kartor och dokument läggs fram.

I delgivningsskedet är det kommunens uppgift att på kommunens officiella anslagstavla den 4 juni 2002 lägga ut kungörelsen om statsrådets beslut och om att dokumenten finns till påseende fram till den 12 juli 2002 då besvärstiden går ut. Av kungörelsen framgår i vilka kommuner det finns områden som föreslås ingå i Natura 2000. I kommuner där det finns områden som föreslås ingå i Natura 2000 läggs statsrådets beslut och tillhörande dokument fram till påseende 11.6?12.7.2002 på det sätt som kommunen normalt lägger fram dokument till påseende.

Kommunerna behöver inte annonsera i den lokala pressen, eftersom annonseringen i dagstidningarna sköts av miljöministeriet och de regionala miljöcentralerna.

För att delgivningen ska ske så smidigt som möjligt är det viktigt att hålla fast vid följande datum.

 

  • 4.6.2002 Kungörelsen läggs ut på kommunens officiella anslagstavla

  • 11.6.2002 Tiden för offentlig framläggning och besvärstiden börjar

  • 12.7.2002 Tiden för offentlig framläggning och besvärstiden upphör

Senast den 10 juni 2002 förser den regionala miljöcentralen kommunerna med allt material som ska delges, dvs:

  1. statsrådets beslut
  2. karta över områdesgränserna
  3. kartor eller formulär över hur naturskyddet genomförs
  4. kommunkartor som underlättar lokaliseringen av områdena
  5. utdrag ur den standardiserade datablankett som ska skickas till Europeiska kommissionen
  6. sammandrag av datablanketten
  7. sammandrag av kompletteringen av databasen regionvis

 

Dessutom skickas följande kompletterande material att läggas fram på samma plats:

8.ett PM om rättsverkan 
9.sammandrag av framställda anmärkningar 
10.kommissionens beslut om formulär för upplysningar 
11.habitat- och fågeldirektiven 
12.handledning om naturtyper 
13.förteckning över naturtyper och översättning av dem 
14.förklaringar till den standardiserade datablanketten

Det är önskvärt att kommunen ställer en lämplig plats till förfogande där parterna har möjlighet att studera det digra materialet.

Den regionala miljöcentralen ger markägare och andra berörda parter närmare upplysningar om förslagen till Natura 2000. Kommunen kan ge information i den mån man besitter kunskap i frågan, men det kan inte förutsättas att kommunen ger upplysningar.

 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Timo Kietäväinen
vice verkställande direktör

Leena Karessuo
enhetschef, samhälle, teknik och miljö

Etiketter