Cirkulär 5/80/2003, Tuula Taskula/eg, 14.2.2003

Statsunderstöd för service för barn och unga som löper risk att bli utslagna

Statsrådets förordning (68/2003) om grunderna för beviljande av statsunderstöd för service för barn och unga som löper risk att bli utslagna träder i kraft 17.2.2003. Det är fråga om ett tidsbegränsat statsunderstöd som på ansökan betalas till kommuner och samkommuner för att stärka stödnätverken för barn och unga samt samarbetet mellan olika aktörer.

​Statsunderstödet betalas på ansökan endast till kommuner eller samkommuner. På den verksamhet som är föremål för understödet tillämpas 4 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Närmare bestämmelser om beviljande av statsunderstöd, utbetalning och övrigt förfarande finns i statsunderstödslagen (688/2001). Länsstyrelserna är den behöriga statsbidragsmyndigheten.

Närmare upplysningar:
Anna-Maija Haliseva-Lahtinen, tfn (09) 771 23 06
Tuula Taskula, tfn (09) 771 26 45

Bilaga
om grunderna för beviljande av statsunderstöd för service för barn och unga som löper risk att bli utslagna (68/2003)

Allmänt

Statsrådet har utfärdat en förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för service för barn och unga som löper risk att bli utslagna. Förordningen träder i kraft 17.2.2003 och grundar sig på det anslag på 15 miljoner euro som beviljats i statsbudgeten för 2003 och som är avsett för betalning av statsunderstöd för kostnader som föranleds av service för barn och unga som löper risk att bli utslagna. Statsunderstödet beviljas endast till kommuner eller samkommuner.

Avsikten med statsunderstödet är att stärka stödnätverken för barn, unga och familjer samt multiprofessionellt samarbete. Som föremål nämns speciellt mödra- och barnrådgivningsverksamhet samt uppfostrings- och familjerådgivningsverksamhet, ordnandet av vård och fostran av barn som behöver särskilt stöd inom barndagvården samt främjandet av tidigt ingripande och annat arbete som förhindrar utslagning. I motiveringarna betonas utvecklandet av basservicen som helhet, samarbetet mellan olika instanser samt utvecklandet av ny verksamhetspraxis. Grunderna för beviljande av statsunderstöd framgår närmare av statsrådets förordning som följer som bilaga.

På den verksamhet som är föremål för understödet tillämpas i annat fall bestämmelserna i 4 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, då kommunen kan ordna verksamhet som berättigar till understöd  

  1. genom att sköta den själv,

  2. genom avtal tillsammans med en annan kommun eller andra kommuner,

  3. genom att vara medlem i en samkommun som sköter verksamheten eller

  4. genom att skaffa service av staten, en annan kommun, en samkommun eller en annan offentlig eller privat serviceproducent.

I finansutskottets betänkande i anknytning till statens budgetproposition prioriteras möjligheterna att använda understödet också för sådan verksamhet som kommunerna kan genomföra tillsammans med organisationer genom att utnyttja de resurser organisationerna har tillgång till.

Det är fråga om ett tidsbegränsat statsunderstöd

Det är fråga om ett anslag som beviljats enligt specialmomentet i statsbudgeten för 2003 och som står till förfogande som ett treårigt reservationsanslag. Därigenom kan av anslaget betalas statsunderstöd till en kommun eller en samkommun år 2003?2005. Efter detta betalas understödet inte längre.

Det är nödvändigt att beakta att anslaget är av engångskaraktär då man planerar vilka projekt och verksamheter som skall få understöd. Då det gäller åtgärder som medför varaktiga utgiftsökningar överförs finansieringsansvaret på kommunerna efter understödsperiodens slut. Därför kommer det att i första hand bli aktuellt att skapa stödnätverk och utveckla verksamhetsmodeller och arbetsmetoder i syfte att stärka samarbetet mellan olika aktörer på det sätt som närmare bestäms i statsrådets förordning.

Statsunderstöd beviljas till kommuner och samkommuner på ansökan, i vilken följande utreds:  

  1. bristerna i innehållet i servicen och tillgången på den,

  2. storleken på kommunens eller samkommunens finansieringsandel samt

  3. en plan på uppföljning och utvärdering av de åtgärder som vidtas och projekt som genomförs.

Statsunderstödslagen tillämpas

I statsunderstödslagen finns närmare bestämmelser om bl.a. beviljande och utbetalning av statsunderstöd, användning av statsunderstöd och övervakningen därav, återbetalning och återkrav av statsunderstöd samt information och utlämnande av uppgifter.

Det finns inga närmare bestämmelser om finansieringsandelens fördelning mellan staten och kommunerna vad gäller de verksamheter och projekt som får understöd, även om utgångspunkten är att statsunderstödet inte får täcka det fulla beloppet av totalkostnaderna, om inte något annat följer av skäl som är motiverade och nödvändiga (6 § statsunderstödslagen).

Anvisning av anslag och statsbidragsmyndighet

Av anslaget har 14 miljoner euro anvisats till länen enligt antalet invånare under 18 år. Ännu 1 miljon euro återstår för social- och hälsovårdsministeriet att dela ut senare. Beloppet kan exempelvis användas för finansiering av ett projekt som sträcker sig över flera län eller för ett projekt som blivit utanför länskvoten, men som i sig är ett bra projekt. Om detta understöd ansöker man inte separat, utan social- och hälsovårdsministeriet beslutar om understödet utifrån de ansökningar som kommit till länsstyrelsen.

Länsstyrelserna är den behöriga statsbidragsmyndigheten som beslutar om beviljandet av statsunderstöd samt om eventuella ändringar i de planerade verksamheterna och projekten. Understödet söks hos länsstyrelsen med den formbundna ansökan som social- och hälsovårdsministeriet fastställt. Blanketter finns också på SHM:s webbsidor www.stm.fi - hankkeet. Ansökningstiderna för statsunderstöd går ut 17.3.2003 och 30.6.2003. Man har stannat för två datum för att också de kommuner som inte har planerna färdiga i början av året skall ha en möjlighet att förbereda planerna för ett projekt och beakta dem i sin budget. Länsstyrelserna fattar beslut senast 30.4.2003 respektive 15.9.2003.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Pekka Alanen
vice verkställande direktör

Tuula Taskula
chef för social- och hälsovårdsväsendet

Etiketter