Cirkulär utan nummer, Kalevi Luoma/eg, 11.10.2007

Avtal om energiprestanda och anslutning till kommunernas energiprogram för perioden 2008-2016

Avtalen om energiprestanda och kommunernas energiprogram för perioden 2008–2016 är färdiga. Avsikten med det avtals- och programförfarande som genomförs med handels- och industriministeriet är att påverka den kontinuerliga effektiveringen av kommunernas och samkommunernas energiförbrukning och också lösningarna för energiproduktionen. Förfarandet är en fortsättning på de avtal om energisparande eller energi- och klimatavtal mellan kommunerna och staten som inleddes 1997 och löper ut 2007. Förutom inom kommunsektorn kommer motsvarande avtal också att ingås inom andra sektorer.

Avtalen om energiprestanda och kommunernas energiprogram för perioden 2008–2016 är färdiga. Avsikten med det avtals- och programförfarande som genomförs med handels- och industriministeriet är att påverka den kontinuerliga effektiveringen av kommunernas och samkommunernas energiförbrukning och också lösningarna för energiproduktionen. Förfarandet är en fortsättning på de avtal om energisparande eller energi- och klimatavtal mellan kommunerna och staten som inleddes 1997 och löper ut 2007. Förutom inom kommunsektorn kommer motsvarande avtal också att ingås inom andra sektorer.

Kommunerna kan svara på utmaningarna kring bekämpningen av klimatförändringen genom att fästa vikt vid sin egen energiförbrukning. På så sätt påverkas mängden energi som förbrukas, olika utsläpp och driftskostnaderna. Genom avtalen och energiprogrammet kan kommunerna och samkommunerna göra sin del i genomförandet av den nationella klimatstrategin 2005. Att spara energi och satsa på förnybara energikällor kan ge kommunerna konkurrensfördelar. Avtalet är ett sätt att verkställa energitjänstedirektivet i Finland i stället för att verkställa en eventuell lag om energisparande. Ministeriet stödjer också ekonomiskt kommunernas energisyner och investeringar i energisparande och produktion.  

Alternativa förfaranden som erbjuds kommunerna

1. Kommuner med över 20 000 invånare eller samkommuner som förbrukar 20 000 MWh värme och elektricitet per år ingår direkt med handels- och industriministeriet ett avtal om energiprestanda (förkort. på finska KETS).

För avtalen om energiprestanda ansvarar Heikki Väisänen, överinspektör vid handels- och industriministeriet, tfn (09) 1606 48 34 eller e-post: heikki.vaisanen@ktm.fi.

De första avtalen om energiprestanda undertecknas under högtidliga former vid handels- och industriministeriet den 4 december 2007. Därför önskar ministeriet få uppgifter om avtalsparterna redan före den 16 november 2007.

2. Kommuner med färre än 5 000 invånare eller samkommuner som förbrukar mindre än 5 000 MWh energi per år ansluter sig till kommunernas energiprogram (förkort. på finska KEO) genom att anmäla sig till Motiva Ab som administrerar programmet. Kontaktperson i Motiva är Seppo Silvonen, enhetschef, tfn 0424 28 12 32 eller e-post: seppo.silvonen@motiva.fi.

3. Kommuner vars invånarantal ligger mellan 5 000 och 20 000 eller samkommuner vars årliga energiförbrukning är 5 000–20 000 MWh kan antingen välja att ingå avtal eller att ansluta sig till energiprogrammet.

Kommunförbundet, Motiva Ab och handels- och industriministeriet har också ingått ett ramavtal (KuntaPuso) om genomförandet och uppföljningen av energiprogrammet och avtalsförfarandet 

Dokumenten finns på nätet

Malldokumenten för avtalen och energiprogrammet finns i pdf-form på finska och kan skrivas ut på våra sidor www.kunnat.net/ilmastoenergia > Ajankohtaista > Miten tehdään energiatehokkuussopimus eller på länken http://www.ktm.fi/index.phtml?s=177.

Kommunförbundet hoppas att kommunerna och samkommunerna ska utnyttja möjligheten att ingå avtal om energiprestanda eller ansluta sig till kommunernas energiprogram.

Närmare upplysningar vid Kommunförbundet ger Kalevi Luoma, energiingenjör, tfn (09) 771 25 56 och Jorma Ruokojoki, byggnadsekonomiingenjör, tfn (09) 771 21 15, e-post: fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen  
vice verkställande direktör

Leena Karessuo
direktör
samhälle, teknik och miljö

Läs mer om dessa teman