Cirkulär 18/80/2007, Sinikka Huhtala, 4.7.2007

Ny klientavgift för körkortsintyg

​Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården har ändrats så att en klientavgift på högst 38 euro kan tas ut för ett körkortsintyg.

Ändringen av förordningen träder i kraft den 1 augusti 2007.

Det är meningen att de avgifter som tas ut för social- och hälsovårdstjänster ska höjas under 2008.

Närmare upplysningar:
Sinikka Huhtala, tfn (09) 771 26 44, 050 584 60 02

Källor

Statsrådets förordning om ändring av 23 § i förordningen om klientavgifter  inom social- och hälsovården 745/2007
Lag om ändring av folkhälsolagen 626/2007
Vägtrafiklagen 267/1981
Körkortsförordningen 845/1990

 

 

Klientavgift för läkarintyg som behövs för att få eller behålla körrätt

I början av juli 2007 trädde en ny punkt 11 i 14 § 1 mom. i folkhälsolagen i kraft. Enligt den ska hälsocentralerna se till att invånare i kommunen eller en patient på en hälsocentral får ett intyg eller utlåtande om sitt hälsotillstånd när ett sådant behövs enligt lag eller när det finns en nödvändig grund för det med tanke på invånarens eller patientens vård, utkomst och studier eller av någon annan jämförbar orsak. Kommunförbundet skickade ett cirkulär den 27 juni 2007 (17/80/2007) om lagändringen. I samband med beredningen av denna punkt i lagen avtalades att den klientavgift som tas ut för körkortsintyg höjs. 

Den 28 juni 2007 ändrade statsrådet 23 § i klientavgiftsförordningen så att för läkarintyg som behövs för att få eller behålla körrätt kan tas ut högst 38 euro från och med den 1 augusti 2007. Till övriga delar har de avgifter som tas ut för intyg och utlåtande av läkare eller tandläkare inte ändrats.

En högre klientavgift kan således tas ut för 

  • läkarintyg som bifogas ansökan om körkortstillstånd

  • läkarintyg som behövs på grund av ålder

  • läkarintyg som behövs för kontroll av hälsotillståndet.

Om en person behöver ett utlåtande eller ett intyg av en specialläkare, skrivs det vid hälsocentralen såvida hälsocentralen har specialläkare på området. 

Avgift får inte tas ut för friskintyg som baserar sig på uppgifter som samlats in i samband med skol- och studerandehälsovården (friskintyg för ungdomar).

Vägtrafiklagen (267/1981) och körkortsförordningen (845/1990), som stadfästs av trafikministeriet, innehåller bestämmelser om de läkarintyg som behövs för att få eller behålla körrätt. 

Höjning av avgifter

Beslutet om höjd avgift för läkarintyg som behövs för att få eller behålla körrätt fattas innan avgifterna tas i bruk. Fullmäktige eller samkommunsstämman beslutar om avgifterna, såvida uppgiften inte genom instruktion har delegerats till något annat organ.

Ändringar av klientavgifterna inom social- och hälsovården 2008

Det är meningen att de avgifter som tas ut av dem som anlitar social- och hälsovårdstjänster ska höjas under 2008, eventuellt från och med den 1 augusti 2008. Det finns ännu inte uppgifter om prisnivån.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
vice verkställande direktör

Jussi Merikallio
direktör, social- och hälsovård

Läs mer om dessa teman