Cirkulär 32/80/2008, Kalevi Luoma/aha, 10.10.2008

Kommunförbundets klimatpolitiska riktlinjer

Kommunerna är framträdande aktörer i frågor kring klimatförändringen. De viktigaste av kommunernas redskap är beslut i anslutning till energival, energibesparing, upphandling, markanvändning, trafik och samhällsteknik.

Klimatförändringen är ett aktuellt tema både nationellt och internationellt. Den nationella klimat- och energistrategin med syfte att genomföra Europeiska gemenskapens mål kommer att presenteras hösten 2008. Under beredning är även statsrådets framtidsredogörelse över klimatfrågor som torde utges våren 2009. Klimatfrågor behandlas också i förhandlingar på det internationella planet inom FN.   

Kommunförbundets styrelse har godkänt de klimatpolitiska riktlinjerna vid sitt sammanträde 25.9.2008. I riktlinjerna uppmanas kommunerna att vidta åtgärder för att bromsa upp klimatförändringen och bygga upp en beredskap för dess effekter. Riktlinjerna är avsedda för kommunerna, staten och Kommunförbundet.

Också Kommunförbundet planerar att lyfta fram klimatförändringen som ett prioriteringsområde i sin verksamhet. Kommunförbundet strävar efter att stödja kommunerna i detta arbete bl.a. genom att i sin intressebevakning sörja för att kommunerna har tillräckliga verksamhetsförutsättningar och producera och distribuera nödvändig information till kommunernas förfogande.  

Vi bifogar riktlinjerna och den tillhörande promemorian till ert förfogande. I riktlinjerna presenteras de åtgärder som är viktiga för kommunerna för att bromsa upp klimatförändringen och bygga upp en beredskap för den. Vi önskar att varje stad och kommun i sitt beslutsfattande beaktar uppbromsningen av klimatförändringen och beredskapen för den på både kort och lång sikt och vidtar nödvändiga åtgärder.

Närmare upplysningar:
Kalevi Luoma, tfn (09) 771 25 56, klimatpolitiska riktlinjer

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen
vice verkställande direktör

Leena Karessuo
direktör, samhälle, teknik och miljö

Bilaga
Stävjande av klimatförändringen och kommunernas anpassning till förändringen – Kommunförbundets riktlinjer och promemoria 9.9.2008

Etiketter