Cirkulär 20/80/2008, Heikki Harjula/eg, 6.6.2008

Myndigheternas avgiftsfria telefonrådgivning

Riksdagens biträdande justitieombudsman har avgjort ett flertal klagomål som har gällt myndigheternas telefonrådgivning. Klagomålen har också riktats mot kommunerna.


Enligt biträdande justitieombudsmannen har många myndigheter fortfarande en bristfällig eller felaktig uppfattning om vad kravet på avgiftsfri telefonrådgivning innebär. En ny form av avgiftsbeläggning är att en myndighet eventuellt har vissa avgiftsfria rådgivningsnummer medan den har kvar sina egentliga avgiftsbelagda kundservicenummer, direktvalsnummer till tjänstemän och till och med avgiftsbelagda växelnummer. Biträdande justitieombudsmannen understryker att myndigheternas skyldighet att ge avgiftsfri rådgivning utgör en helhet. I denna helhet ingår att en myndighet ska ge råd när det gäller faktiska och rättsliga frågor och proceduren och dessutom besvara frågor som gäller uträttandet av ärenden vid myndigheten. Rådgivningen kan inte separeras från uträttandet av ärenden, eftersom rådgivning ofta också ingår i vanliga ärenden. Myndigheterna måste därför ordna sin telefonservice på ett sådant sätt att den enskilda kunden avgiftsfritt kan kontakta den tjänsteman som sköter kundens ärende och få råd och svar på sina frågor om uträttandet av ärenden. Avgiftsfriheten måste således omfatta också myndigheternas kontaktnummer och kundservicenummer och telefonnumren till sådana tjänstemän som kunderna inom förvaltningen kan tänkas kontakta. 

Avgiftsfri rådgivning hör till god förvaltning och är således en grundläggande rättighet. I förvaltningslagen som trädde i kraft 2004 finns en uttrycklig bestämmelse om att rådgivning ska vara avgiftsfri. Avgiftsfri telefonrådgivning innebär att kunden inte behöver betala mer än det normala samtalspriset. Det normala samtalspriset är det pris som debiteras enligt kundens eget tråd- eller mobiltelefonabonnemang för ett samtal till ett vanligt nummer. 

Biträdande justitieombudsmannen har sänt sitt ställningstagande till alla ministerier för att de ska rätta till missförhållandet. Han har bett ministerierna vidarebefordra brevet till alla de statliga myndigheter inom sitt förvaltningsområde som själva avtalar med telefonbolagen om sin telefonservice. Dessutom har han sänt brevet till Finlands Kommunförbund och bett förbundet att på lämpligt sätt meddela kommunerna biträdande justitiemannens uppfattning om de krav som god förvaltningssed ställer på myndigheternas avgiftsfria telefonservice.

Bilaga
Brev av biträdande justitieombudsmannen (bilagan finns endast på finska)

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Risto Parjanne   
verkställande direktör

Kari Prättälä
direktör, juridiska ärenden

Närmare upplysningar:

Heikki Harjula, tfn (09) 771 20 70, 050 667 35

Varpu Laankoski, tfn (09) 771 26 65, 050 312 02 07

Riitta Myllymäki, tfn (09) 771 24 63, 050 349 54 60

Mika Paavilainen, tfn (09) 771 21 76, 050 521 01 87

Tuuli Tarukannel, tfn (09) 771 24 67, 050 531 73 27

Etiketter