Cirkulär 12/80/2010, A. Oksanen/eg, 28.5.2010​​​​​​​

Uppdatering av kommunernas allmänna upphandlingsanvisningar

Kommunerna och samkommunerna har i allmänhet gett anvisningar om upphandling genom att godkänna allmänna upphandlingsanvisningar för kommunen eller samkommunen. De allmänna upphandlingsanvisningarna innehåller anvisningar för de upphandlande enheternas upphandlingsfunktioner. År 2007 gav Finlands Kommunförbund ut en rekommendation om dessa allmänna upphandlingsanvisningar.

​Republikens president stadfäste 30.4.2010 en ändring av lagen om offentlig upphandling (321/2010, nedan upphandlingslagen) och lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (322/2010). Ändringen av upphandlingslagen föranleder ändringar också i kommunernas och samkommunernas allmänna upphandlingsanvisningar.

Finlands Kommunförbund har utgående från erfarenheter och den ändrade lagstiftningen utarbetat en ny version av publikationen ”Kommunernas allmänna upphandlingsanvisningar”. Publikationen är en rekommendation avsedd att tillämpas i olika slags upphandling, allt från småskalig upphandling till upphandling som överstiger tröskelvärdena. Den kommer ut på finska i juni och översätts till svenska under sommaren. En del av den finska publikationen finns redan nu som pdf-fil i anslutning till nätversionen av detta cirkulär och på adressen www.upphandling.fi . Den läggs ut också på svenska när publikationen översatts.

Eftersom den allmänna upphandlingsanvisningen är en verksamhetsanvisning som kompletterar lagen, är det meningen att den ska godkännas i kommunens eller samkommunens styrelse i vanlig ordning. Däremot ska kommunernas upphandlingsorganisation och bestämmelser om organens och tjänsteinnehavarnas befogenheter i upphandlingsfrågor också i framtiden behandlas i instruktioner som godkänns av fullmäktige.

Den publikation som Kommunförbundet ger ut i sommar innehåller allmänna upphandlingsanvisningar med motiveringar och illustrativa scheman, anvisningar om hur man söker ändring i upphandlingsfrågor, centrala faser i upphandlingsprocessen, upphandlingslagarna och de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling av varor och tjänster JYSE 2009. Den tryckta publikationen är avsedd att ge en övergripande allmän beskrivning av upphandlingsverksamheten och den lämpar sig därför för såväl anställda som förtroendevalda i kommunerna och samkommunerna. Publikationen kan köpas i Kommunförbundets bokhandel.

Kommunförbundet ger också ut särskilda anvisningar om upphandling inom olika områden. I dessa anvisningar behandlas specialfrågor.

Eftersom det inte är en lagstadgad skyldighet att godkänna allmänna upphandlingsanvisningar är godkännandet inte beroende av den ändring av upphandlingslagen som träder i kraft 1.6.2010. Vi rekommenderar ändå att anvisningarna behandlas inom förvaltningen så snabbt som möjligt så att tillämpningen av ändringarna i upphandlingslagstiftningen underlättas.

Vi vill också påminna om att Kommunförbundet 18.5.2010 gett ut ett cirkulär (10/80/2010) om de nya rättsskyddsbestämmelserna i upphandlingslagen.

Närmare upplysningar
Antero Oksanen, tfn (09) 771 2454, 050 64 893
Juha Myllymäki, tfn (09) 771 2450, 050 64 894
Sirpa Palo, tfn (09) 771 2674, 040 5667 770
Varpu Laankoski, tfn (09) 771 2665, 050 3120 207
Juha Kontkanen, tfn (09) 771 2737, 050 3120 159

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari Nenonen   
vice verkställande direktör

Kari Prättälä
direktör för juridiska ärenden

Etiketter