Cirkulär 13/80/2012, Jussi Rahikainen/eg, 8.6.2012

Kommunernas beredskapsplaner och den nya beredskapslagen

Stormen på annandag jul 2011 och i augusti 2010 har visat samhällets sårbarhet vid störningar. Trots att kommunernas beredskap och krisledning står på en god grund, varierar kommunernas faktiska beredskap inför störningar under normala förhållanden och inför undantagsförhållanden. Exempelvis avbrott i eldistributionen har lett till plötsliga svårigheter i produktionen av kommunal basservice; det finns fortfarande mycket att utveckla inte minst inom kommunernas beredskapsplanering. 

​När kommunerna utvecklar sin beredskapsplanering lönar det sig att anlita de regionala räddningsverkens sakkunskap. Man har fått goda resultat bland annat genom en modell där företrädare för samma sektor i olika kommuner samtidigt bearbetar sin kommuns beredskapsplan med stöd av och under samordning av räddningsverket. En överenskommelse om att räddningsverket stöder utvecklandet av kommunernas beredskapsplaner ska framgå av servicenivåbeslutet. Alla 22 räddningsverk i Finland bereder, vanligen för de fyra följande åren, sina beslut om servicenivån under 2012 och 2013. När servicenivåbeslutet bereds, ska kommunerna i regionen hö-ras. Kommunförbundet rekommenderar att kommunerna i sina utlåtanden kräver att stöd för kommunernas beredskapsplanering skrivs in i servicenivåbeslutet.

Två handböcker har getts ut för till stöd för kommunerna beredskapsplanering. Sekretariatetet för säkerhets- och försvarskommittén har gett ut handboken Beredskapsverksamhet och kontinuitetshantering i kommunen. Handboken utgör bilaga till detta cirkulär. Den går också att ladda ner i pdf-format på adressen: http://www.defmin.fi/files/2089/Beredskapsverksamhet_och_kontinuitetshantering_i_kommunen_sve.pdf.

Räddningsinstitutet har 14.5.2012 gett ut en publikation som kommunerna kan utnyttja i sin beredskap och beredskapsplanering. Den finns bara på finska och heter Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Publikationen utgår från en övergripande och modern beredskapssyn som främst tar fasta på stor-olyckor under normala förhållanden och på plötsliga störningstillstånd. Publikationen går att ladda ner i pdf-format på adressen: www.pelastusopisto.fi/suomi/tietopankki Räddningsinstitutet har gett ut också annan litteratur och andra läromedel kring be-redskap och kommunens krisledning. Ett exempel erbjuder Beredskap i kommunen, som går att ladda ner på samma adress.

Den nya beredskapslagen trädde i kraft 1.3.2012. Lagen reviderades så att den fyller kraven i grundlagen. Dessutom har bestämmelserna om myndigheternas befogenheter under undantagsförhållanden moderniserats och bestämmelser som bygger på delegering har frångåtts. Beredskapslagstiftningen strävar efter att trygga befolkningens säkerhet och livsmöjligheter samt samhällsfunktionerna under undantags-förhållanden. De ändringar som främst gäller kommunerna framgår av promemorian till detta cirkulär.

Närmare upplysningar:
Jussi Rahikainen, tfn 09 771 2566, 040 527 4425
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen  

vice verkställande direktör  

 

Leena Karessuo
direktör för Samhälle, teknik och miljö

 

Bilagor 
Utveckling av kommuneras beredskap och ändringar i beredskapslagen (promemoria)

Beredskapsverksamhet och kontinuitetshantering i kommunen (publikation)

Etiketter