Cirkulär 15/80/2013, Tommi Karttaavi/eg, 27.8.2013

Verkställigheten av informationsförvaltningslagen främjas

Syftet med informationsförvaltningslagen (lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, 10.6.2011/634) är att effektivisera verksamheten inom den offentliga förvaltningen och förbättra den offentliga servicen och tillgången till den. Målet stöds bland annat genom utveckling av interoperabiliteten mellan datasystem. 
I syfte att främja interoperabiliteten förutsätter lagen att myndigheterna inom den offentliga förvaltningen använder en enhetlig planeringsmetod (metod för övergripande arkitektur) och enhetliga tjänster. Kraven gäller kommunerna efter att den förordning som nämns i lagen har avgetts. Med övergripande arkitektur avses modellering, beskrivning och planering av verksamhet, informationsbehov, datasystem och tekniska lösningar enligt en enhetlig modell. 

​Finlands Kommunförbund svarar för kommunsektorns övergripande arkitektur som en del av den övergripande arkitekturen för den offentliga förvaltningen. För detta ändamål bildas en styrgrupp för kommunsektorns arkitektur vars syfte är att styra och stödja det gemensamma arkitekturarbetet i Kommunförbundet, kommunerna och samkommunerna.  Kommunsektorns arkitekturgrupp fungerar som operativ verkställare och behandlingsorganisation för gemensamma arkitekturriktlinjer och arkitekturbeskrivningar. Styrgruppen godkänner på arkitekturgruppens förslag de centrala riktlinjerna och målen och måtten för att följa efterlevnaden av dessa. Styrgruppen godkänner också årsplanen för utveckling av kommunsektorns övergripande arkitektur.

Finlands Kommunförbund ber kommunerna och samkommunerna föreslå medlemmar för styrgruppen för kommunsektorns övergripande arkitektur. Kandidaterna bör helst representera organisationens allmänna ledning, sektorledningen eller ledningen för informationsförvaltningen. Flera kandidater kan ställas upp och förslag kan göras också över kommungränserna (regionalt samarbete). Styrgruppens medlemmar väljs så att gruppen har tillräckligt med representation från den allmänna ledningen, sektorledningen och ledningen för informationsförvaltningen, med beaktande av den geografiska täckningen, representationen av båda könen och perspektiv från kommuner av olika storlek. Styrgruppen utses för en period fram till utgången av 2015 och sammanträder 2–3 gånger per år.

Förslag till medlemmar i styrgruppen bör sändas senast 11.10.2013 till Tommi Karttaavi (förnamn.efternamn@kommunforbundet.fi).

Mer information om kommunsektorns övergripande arkitektur och anvisningar om att ansluta sig till uppföljningsgruppen finns på finska på adressen http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/tyk/kuntien-ka/ .

Information om webbplatsen ovan och om uppföljningsgruppen kan med fördel spridas i kommunerna och samkommunerna i så vid utsträckning som möjligt. Uppföljningsgruppens medlemmar får per e-post information om aktuella frågor kring övergripande arkitektur, till exempel projekt, seminarier och andra evenemang.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Tuula Haatainen
vice verkställander direktör

Heikki Lunnas
chef för informationssamhällsfrågor

Närmare upplysningar:
Tommi Karttaavi, tfn 09 771 2136, fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

 

Läs mer om dessa teman