Cirkulär 9/2017, 15.3.2017, Päivi Koivuranta-Vaara

Lagen om smittsamma sjukdomar

Den nya lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft 1 mars 2017 och ersätter lagen från år 1986 med ändringar.

Kommunen ansvarar fortfarande för bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt område och bland annat för organiseringen av hälsokontroller. Sjukvårdsdistriktet stöder kommunen med sin sakkunskap.

Beslutsfattandet i frågor som behandlats av det organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar i kommunen överförs till en läkare i tjänsteförhållande. Utöver kommunen och sjukvårdsdistriktet utser också regionförvaltningsverket en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Ställningen för Institutet för hälsa och välfärd (THL) som nationell sakkunniginrättning stärks.

Ökningen av vårdrelaterade infektioner och mikrober som är synnerligen resistenta mot läkemedel hör till de utmaningarna för bekämpningen av smittsamma sjukdomar som är allt svårare. Den nya lagen preciserar arbetsfördelningen och skyldigheterna för hälso- och sjukvårdens och socialvårdens verksamhetsenheter.

Institutet för hälsa och välfärd, sjukvårdsdistrikten och kommunerna får rätt att upprätta fallspecifika register för att utreda epidemier och spåra smittan. Uppföljningen av anmälningar om biverkningarna av vaccinationer överförs från Institutet för hälsa och välfärd till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

Lagen om smittsamma sjukdomar ålägger alla förvaltningsnivåer att förbereda sig på exceptionella epidemier, såsom en pandemi, och klargöra arbetsfördelningen sinsemellan. Social- och hälsovårdsministeriet har styrningsansvaret som hittills.

I och med att lagen om smittsamma sjukdomar reviderats införs en ny förmån, dagpenning vid smittsam sjukdom. Den ersätter de tidigare förmånerna, dvs dagpenningen och ersättningen för förlorad inkomst, som en arbetstagare fått vid frånvaro från arbetet på grund av karantän eller isolering.

I detta cirkulär presenteras lagens innehåll i komprimerad form med betoning på i synnerhet kommunens ansvar i bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Cirkuläret som helhet finns befogad.

Muualla verkossa

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman