Användningsavgifterna för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården höjs

Kostnaderna för upprätthållandet av riksomfattande Patientdataarkivet, Datahanteringstjänsten och e-recepttjänsten samt de tillhörande certifikattjänsterna täcks med avgifter som tas ut av de serviceproducenter som använder tjänsterna. Avgiftsbeloppet motsvarar de faktiska kostnaderna för produktionen av tjänsten. Den användningsavgift som tas ut hos kommunala servicegivare inom hälso- och sjukvården år 2018 är 2,133 euro per invånare.  Den avgift som tas ut hos privata servicegivare inom hälso- och sjukvården är 0,372 euro per e-recept och hos apotek tas 0,051 euro ut per e-recept som expedieras av ett apotek. 

I år är användningsavgiften 1,991 euro per invånare, vilket innebär att användningsavgiften inom kommunsektorn höjs med 11,8 procent genom den kommande förordningen. De riksomfattande informationssystemtjänsterna (Kanta-tjänsterna) har införts på bred front inom den offentliga hälso- och sjukvården, och därför är det motiverat att ta ut en invånarbaserad avgift. Kommunförbundet anser dock att det nuvarande finansieringssystemet är ohållbart, eftersom kommunerna trots arbetsgruppen för avgifter inte har någon verklig möjlighet att påverka den konstanta ökningen av de kostnader som utvecklingen av Kanta-tjänsterna medför. Eftersom Kanta-tjänsterna hör till lagstadgade nationella förpliktelser, anser Kommunförbundet det vara nödvändigt att kostnaderna för tjänsterna i sin helhet täcks med budgetfinansiering. FPA bör också förpliktigas att ersätta verksamhetsenheterna för den skada som funktionsavbrott orsakar och betala gottgörelse efter avbrottets karaktär och längd.

Beslut om avgifterna fattas årligen genom en avgiftsförordning som baserar sig på lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007). För närvarande finns det ännu inte uppgift om på vilket sätt avgiftspraxis förändras i samband med vård- och landskapsreformen. Kommunförbundet har dock vid särskilda förhandlingar föreslagit att det under ledning av Finansministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet och i samarbete med organisationer som representerar betalarna omedelbart bör inledas en beredning i syfte att korrigera missförhållanden i användningsavgifterna och handlingsmodellen för bestämmandet av avgifterna så att de nödvändiga ändringarna hinner beredas så att de kan införas 1.1.2019.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman