Kommunförbundet utreder konkurrenskraftsavtalets spareffekter genom enkät

Anpassningsåtgärderna i regeringsprogrammet är för kommunernas del till stor del beroende av deras egna beslut. Det gäller till exempel klientavgifterna inom hälso- och sjukvården, begränsningen av rätten till småbarnspedagogik samt ledigheterna för närstående- och familjevårdare. Arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet väntas också ge besparingar.  Alla dessa sparåtgärder uppskattas medföra lättnader i den kommunala ekonomin, och därför skärs kommunernas statsandelar ner i motsvarande grad.

Regeringen har i sin ramberedning för kommunerna hittills främst utgått från de kalkylerade konsekvensbedömningar som gjorts på förhand i lagberedningen. Besluten och konsekvensbedömningarna har inte brukat följas upp i kommunerna, åtminstone inte systematiskt. Just nu finns det ändå ett stort behov av sådan uppdaterad information, för att man ska få en mer exakt bild av i vilken utsträckning regeringens sparåtgärder har genomförts och vilken effekt de har haft på den kommunala och offentliga ekonomins hållbarhet.

Kommunförbundet har tillsammans med Finansministeriet utarbetat en enkät om regeringsprogrammets och ramförhandlingarnas verkningar på kommunernas och samkommunernas ekonomi. Syftet med enkäten är att få fram mer exakt information om i vilken utsträckning de nämnda åtgärderna uppfyllts i kommunerna. Uppgifterna används bland annat i statens budgetplanering och i planen för de offentliga finanserna. Enkäten ger beslutsfattarna värdefull information om ett eventuellt gap mellan de eftersträvade och förverkligade besparingarna.

Enkäten riktar sig till dem som ansvarar för kommunernas ekonomi och den kan besvaras ända till den 9 juni. Vi hoppas också på svar från sjukvårdsdistrikten och de övriga samkommunerna för hälso- och sjukvård.

Enkäten till kommuner och samkommuner i webropol-formuläret på adressen:

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1324452&SID=71022630-c25b-47c4-9cc6-1600ff39846b&dy=1156458568

Enkäten till sjukvårdsdistrikten i webropol-formuläret på adressen:

https://www.webropolsurveys.com/S/FA6252ACA4D5AE24.par

Det finns ett stort intresse för uppskattningar av spareffekterna och vi hoppas enkäten ska resultera i bästa möjliga uppskattning, så att det går att skapa en realistisk bild av regeringsprogrammets sparåtgärder för kommunerna.

Etiketter
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Ansvarsområden
  • Fakta om kommunekonomin:
  • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
  • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
  • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
  • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
  • Kartläggning av kommunekonomin