Cirkulär 17/80/2006, Salme Sundquist/aha, 26.10.2006

Rekommendation om utvärdering för kommunfullmäktige

Kommunförbundets styrelse har vid sitt möte 26.10.2006 godkänt en rekommendation om utvärdering för kommunfullmäktige. Rekommendationen uppdaterar Kommunförbundets rekommendation och cirkulär från år 2000 om utvärdering på fullmäktigenivå (31/80/2000).


Syftet med rekommendationen är att fullmäktigeledamöterna ännu bättre än tidigare ska kunna använda utvärderingen som ett redskap i sina beslut. Utvärdering är också en viktig del av statens informationsstyrning. Syftet med utvärderingsrekommendationen är att stärka en helhetsinriktad självvärdering i kommunerna, vilket minskar behovet av en särskild sektorspecifik nationell utvärdering av kommunernas verksamhet och tjänster.

Rekommendationen har utarbetats i samarbete med kommunfältet och den baserar sig på omfattande material som tagits fram under arbetets gång.

Närmare upplysningar:
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, vice verkställande direktör, tfn (09) 771 20 07
Salme Sundquist, utvecklingschef, tfn (09) 771 22 78
Rolf Eriksson, direktör, social- och hälsovård, tfn (09) 771 22 72
Tuula Holma, sakkunnig, social- och hälsovård, tfn (09) 771 26 41
Anneli Kangasvieri, direktör, undervisning och kultur, tfn (09) 771 22 28
Maisa Lovio, sakkunnig, undervisning och kultur, tfn (09) 771 20 39

Rekommendation om utvärdering för kommunfullmäktige

Med utvärdering avses här bedömning av hur kommunfullmäktiges mål för verksamheten och ekonomin uppfyllts och annan utvärdering som leds av fullmäktige. Detta cirkulär och den anknytande rekommendationen uppdaterar Kommunförbundets rekommendation och cirkulär från år 2000 om utvärdering på fullmäktigenivå (31/80/2000). Syftet med cirkuläret är att främja en helhetsinriktad självvärdering i kommunerna, vilket minskar behovet av en särskild sektorspecifik nationell utvärdering av kommunernas verksamhet och tjänster.

Utvärdering är en väsentlig del av kommunens ledningssystem och ett redskap för utveckling av verksamheten och servicen. Utvärderingen kopplas till de tillgängliga resurserna i kommunerna. Utvärderingens betydelse i det kommunala beslutsfattandet har ökat tydligt. Förändringarna i kommunernas omvärld och de nya alternativa sätten att tillhandahålla service gör utvärderingen allt mer krävande och omfattande. Syftet med rekommendationen är att fullmäktigeledamöterna ännu bättre än tidigare ska kunna använda utvärdering som ett redskap i sina beslut.

Rekommendationen går ut på följande:

 1. Inom ramen för den strategiska ledningen av kommunen godkänner fullmäktige en utvärderingsbeskrivning som omfattar fullmäktigeperioden. Syftet med beskrivningen är att utreda vilken roll olika aktörer har när det gäller att ta fram information om utvärderingen, använda den och fatta beslut.

 2. Kommunernas utvärderingssystem gäller utöver fullmäktiges och nämndernas utvärdering också kopplingar till utvärdering inom verksamhetsenheterna och till revisionen, den interna kontrollen och den eventuella controllerfunktionen. Utvärderingskedjan börjar i fullmäktige och kommunstyrelsen och sträcker sig via olika nivåer i verksamheten till utvecklingssamtalen med enskilda anställda och till synpunkter från kommuninvånarna.

 3. Fullmäktige ser till att dess målsättningar är strategiska med tanke på kommunens verksamhet och utvecklingen av tjänster.

 4. Fullmäktige och kommunstyrelsen preciserar kommunkoncernens styr- och utvärderingsprocess.

 5. Fullmäktige förutsätter att kommunen för uppföljningen av fullmäktiges mål har ett samlande utvärderingsdokument, nödvändiga mätinstrument eller utvärderingskriterier (utvärderingsplan). Dessa omfattar överenskommelser om rapporteringssystemet för utvärderingen i kommunen och hur det gagnar kommunens organisation.

 6. Fullmäktige och kommunstyrelsen ser till att också synpunkter från kommuninvånarna finns tillgängliga vid utvärderingen av verksamheten och tjänsterna. 

 7. Fullmäktige kan besluta att revisionsnämnden utöver bedömningen av måluppfyllelsen enligt 71 § i kommunallagen också ska ägna uppmärksamhet åt hur ändamålsenligt verksamheten, verksamhetsformerna och servicen har organiserats.

 8. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse tjänar också revisionsnämndens helhetsbedömning. Utöver budgeten använder fullmäktige revisionsnämndens utvärderingsberättelse som ett viktigt redskap för styrningen och för utvecklingen av verksamheten.

 9. Vid planeringen av tidtabellen för utvärderingsberättelsen och för de övriga utvärderingsrapporterna sörjer fullmäktige och kommunstyrelsen för att de kan användas vid uppställningen av mål för den nya planeringsrundan.

 10. I bedömningen av kommunens ägarpolitik ska fullmäktige och styrelsen se till att de beslut som fattas om upphandling, överlåtelse och bibehållande av kommunens jordegendom, serviceproduktionsmedel och andra långfristiga placeringar är motiverade med tanke på de förändringar som skett eller som är att vänta i kommunens omvärld.

 11. Fullmäktige och kommunstyrelsen bedömer om policyn för serviceupphandlingen och för kvaliteten på tjänsterna samt kommunens upphandlingskompetens stämmer överens med riktlinjerna i servicestrategin.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Pekka Nousiainen, styrelseordförande

Risto Parjanne, verkställande direktör

Etiketter