Cirkulär 6/80/2007, Pasi Pönkä/aha, 7.2.2007

Beviljande av skattelättnad för utsänd arbetskraft enligt 88 § i lagen om beskattningsförfarande

​Vid skattegranskningarna under senare år har det förekommit en del tolkningsproblem beträffande beskattningen i samband med arbetskommenderingar.  Debiteringen av resekostnadsersättningar med anledning av granskningarna avvek klart från skattemyndighetens tidigare tolkning. Efterskatt, skattetillägg och skatteförhöjningar fastställdes för flera miljoner euro. De företag och deras anställda som var föremål för granskning ansåg i många fall att efterbeskattningen var grundlös. I samband med att lagen om ändring av inkomstskattelagen (1227/2005) antogs förutsatte riksdagen i sitt utlåtande att beviljande av skattelättnad enligt 88 § i lagen om beskattningsförfarande borde utredas i sådana fall där det är uppenbart oskäligt att driva in skatt.

En av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp har i sin promemoria 20.12.2006 konstaterat att vissa omständigheter i anslutning till efterbeskattningen av utsänd arbetskraft innebär att indrivning av efterskatt i enlighet med beskattningsbesluten är uppenbart oskäligt.  Arbetsgruppen har föreslagit att skattelättnad beviljas på alla efterskatter för utsänd arbetskraft vars arbetsgivare för efterbeskattningens del åtnjuter ett sådant förtroendeskydd som avses i 26 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarande. Utsänd arbetskraft ska också beviljas lättnad på de räntor och skatteförhöjningar som ansluter sig till efterskatten. På det belopp som återstår efter räntor och skatteförhöjningar i anslutning till efterskatt, dvs. på den skatt som debiterats, ska dessutom beviljas befrielse upp till 80 %.

Rekommendationen om skattelättnad gäller efterskatt oavsett om det är fråga om stats- eller kommunalbeskattningen. Arbetsgruppens rekommendation gäller alla skattskyldiga på arbetskommendering som för åren 1997–2004 har pålagts efterskatt med anledning av att den skattemässiga behandlingen av resekostnadsersättningar har lämnat rum för tolkning.

Finlands Kommunförbund anser att den lättnadspraxis som arbetsgruppen föreslår skall tillämpas vid efterbeskattningen av utsänd arbetskraft i alla kommuner.

Finlands Kommunförbund konstaterar att ett tidigare negativt beslut om skattelättnad inte utgör något hinder för en ny ansökan. Kommunerna bör iaktta samma skattelättnadspraxis som skatteverken har iakttagit i fråga om statsskatten.

Arbetsgruppens promemoria i dess helhet finns på finansministeriets webbsidor www.vm.fi

Närmare upplysningar:
Pasi Pönkä, jurist, tfn (09) 771 22 30, 050 648 91
Tarja Tarkiainen, skattejurist, tfn (09) 771 20 86, 050 367 58 61

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Parjanne Risto
verkställande direktör

Kari Prättälä
direktör, juridiska ärenden

Etiketter