Cirkulär 14/80/2007, Pasi Pönkä/aha, 5.6.2007

Bildande av bolag

Ett alternativ i kommunernas strukturarrangemang är bolagisering av funktioner. Vid bolagisering av kommunala funktioner eller fastigheter bör man när aktiebolag bildas fästa uppmärksamhet vid vissa omständigheter, till exempel den nya revisionslagen, pensionsförsäkring, tillämpning av handelsregistrets anvisningar, allmännyttiga samfund, apportegendom och överlåtelseskatt och i detta sammanhang framför allt temporär befrielse från överlåtelseskatt.

Den bifogade promemorian innehåller huvudpunkterna i korthet för att underlätta bolagsbildningen och länkar till de aktuella frågorna.

 

Bok om kommunkoncerner

KL-Kustannus Oy, som ägs av Kommunförbundet, har publicerat boken ”Kuntakonsernit – toiminta, päätöksenteko ja hankinnat”. Boken kan beställas från Finlands Kommunförbunds publikationsförsäljning på adressen publikationer@kommunforbundet.fi eller per fax (09) 771 23 31, 
tfn (09) 771 21 99.

Närmare upplysningar:
Pasi Pönkä, tfn (09) 771 22 30, 050 648 91

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen
vice verkställande direktör

Kari Prättälä
direktör för juridiska ärenden

Bilaga
Promemoria – Bildandet av aktiebolag och bolagsordning

Läs mer om dessa teman