Cirkulär 23/80/2008, Sinikka Huhtala/aha, 19.6.2008

Klientavgifterna inom social- och hälsovården ändras i början av augusti 2008

Lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården ändras 1.8.2008. Avgifternas nivåhöjningar beaktar förändringarna i kostnaderna efter år 2002. Avgifterna har justerats utgående från olika index som beaktar förändringarna i kommuninvånarnas betalningsförmåga och inkomstnivå samt i kostnaderna för kommunal social- och hälsovård.


I samband med detta har en bestämmelse införts i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården enligt vilken justeringarna av klientavgifterna (beloppen) i fortsättningen binds vid index och avgifterna justeras vartannat år enligt förändringarna i indexen. Dagvårdsavgifterna justeras följande gång 1.8.2010 och de övriga klientavgifterna inom social- och hälsovården vid ingången av år 2010.

Kommunförbundet skickar tre cirkulär om höjningarna av klientavgifterna som träder i kraft i början av augusti 2008:

 • avgifter för barndagvård, 9.6.2008, 21/80/2008

 • avgifter som tas ut för hälso- och sjukvårdstjänster, 19.6.2008, 23/80/2008

 • avgifter som tas ut för tjänster inom socialvården, 19.6.2008, 24/80/2008

Ansvariga tandläkare vid hälsovårdscentraler får dessutom direkt per post motsvarighetsförteckningar med åtgärder och klientavgifter inom mun- och tandvården.

Närmare upplysningar:
Sinikka Huhtala, (09) 771 26 44, 050 584 60 02

Källor
RP 37/2008 rd, Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och 29 b och 29 d § i socialvårdslagen
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande 7/2008 rd
Riksdagens svar 50/2008 rd
Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (387/2008)
Lag om ändring av 29 b och 29 d § i socialvårdslagen (388/2008)
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (464/2008
Lag om avrundning av betalningar i euro (890/2000)

--------------------------------------------------------------------------------

 

Inledning

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992, klientavgiftslagen) och 29 b och 29 d § i socialvårdslagen (710/1982) ändras 1.8.2008.  Vid samma tidpunkt ändras förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992, klientavgiftsförordningen).

Syftet med ändringarna i lagstiftningen är att rätta till klientavgifterna som senast justerades år 2002 och eftersläpningen i de inkomstgränser som ligger till grund för bestämningen av klientavgifterna genom att beakta kostnadsutvecklingen år 2002–2006. Avgifterna och de inkomstgränser som ligger till grund för de inkomstrelaterade avgifterna kopplas till olika index för att den kommande utvecklingen i kostnads- och inkomstnivån ska kunna beaktas. Utgående från detta justeras avgifterna (beloppen) vartannat år.

I samband med att riksdagen godkände lagarna godkändes följande fyra uttalanden:

 1. Riksdagen förutsätter att statsrådet i samband med en ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården binder de fasta avgifterna inom hälsovården vid folkpensionsindex i stället för det prisindex för social- och hälsovården som nämns i propositionsmotiven.

 2. Riksdagen förutsätter att beredningen av en avgiftstaksreform inom hälsovården påbörjas med det snaraste.

 3. Riksdagen förutsätter att de strukturella problemen i dagvårdsavgifterna kartläggs i samband med en totalöversyn av dagvårdslagen och att det görs försök att korrigera dem exempelvis med ökad differentiering av inkomstgränserna med sikte på att den högsta avgiften ska uppbäras bara hos familjer med inkomster över löntagarnas medelinkomst och att avgifterna i större utsträckning bestäms utifrån vårdtiderna.

 4. Riksdagen förutsätter att konsekvenserna av den nu godkända avgiftsreformen följs med fokus på dimensioneringen av dagvårdspersonalen, småbarnsmammors deltagande i arbetslivet och i synnerhet hur olika klientgrupper utnyttjar servicen.

Lagstiftningen om avgifter inom social- och hälsovården behandlas för närvarande i SATA-kommittén. Kommitténs arbete slutförs 31.12.2009. Det förefaller därför som om det inte kommer att ske några förändringar i avgiftslagstiftningens bestämmelser om avgifternas struktur och maximala belopp inom den närmaste framtiden.

I lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården har gjorts vissa tekniska justeringar och ändringar som beskrivs nedan i detta cirkulär.

Högsta avgift

Enligt 2 § i klientavgiftslagen får den avgift som tas ut för servicen vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen. Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas om den högsta avgiften för service och att en avgift ska bestämmas enligt betalningsförmågan.

I lagstiftningen om klientavgifter saknas bestämmelser om avrundning av avgifter som tas ut av klienten. Vid avrundning av en avgift tillämpas därför bestämmelserna i lagen om avrundning av betalningar i euro (890/2000). En kommun, en samkommun eller ett förtroendeorgan som anges i en instruktion kan besluta att sänka de maximiavgifter som fastställs i lagstiftningen om klientavgifter.

Införande av avgifter inom social- och hälsovården

Kommunfullmäktige eller samkommunens styrelse eller ett förtroendeorgan som anges i en instruktion beslutar om införande av avgifter enligt lagstiftningen om klientavgifter.

Ett beslut om avgifter kan inte fattas så att man bestämmer att avgiften ska tas ut retroaktivt (14.4.1994/1512 HFD 1994:A 22).

Månadsavgifter och servicesedlar för service som ges i hemmet fr.o.m. 1.8.2008

Inkomstgränserna har höjts för de avgifter för fortgående och regelbunden hemservice som avses i 3 § 2 mom. i den förordning som träder i kraft i början av augusti 2008. Detta innebär att den månadsavgift som tas ut av klienten i regel sjunker. Eftersom klientavgiften enligt 2 § i klientavgiftslagen inte får överskrida den högsta avgift som anges i klientavgiftslagen eller klientavgiftsförordningen, måste kommunerna och samkommunerna justera samtliga klientavgifter för fortgående och regelbunden hemservice och fastställa nya avgifter i enlighet med de bestämmelser som träder i kraft 1.8.2008.

Servicesedelns värde bestäms utgående från de inkomstgränser som anges i 29 b § i socialvårdslagen. Också dessa inkomstgränser har höjts. Därför ska också servicesedelns värde bestämmas i enlighet med de bestämmelser som träder i kraft 1.8.2008.

Klientavgifterna inom social- och hälsovården binds till index

De avgifter som tas ut för service inom social- och hälsovården och inkomstgränserna för inkomstrelaterade avgifter binds till index med stöd av 2 § 2 mom. i klientavgiftslagen och 33 a § i klientavgiftsförordningen. Indexjusteringar görs vartannat år. År 2006 är utgångsnivån för de avgifter och inkomstgränser som träder i kraft 1.8.2008. Index justeras år 2009 och indexjusteringarna träder i kraft den 1 januari året efter justeringsåret, dvs. vid ingången av år 2010 (klientavgiftslagens 387/2008 ikraftträdelsebestämmelse).

Grunden för social- och hälsovårdens avgifter är prisindex för offentliga utgifter (social- och hälsovården), det allmänna förtjänstnivåindexet, arbetspensionsindex och folkpensionsindex. Klientavgifternas belopp avrundas till närmaste 0,1 euro och de inkomstgränser som utgör grunden för avgifterna och minimibeloppet för medel för personligt bruk inom anstaltsvården avrundas till närmaste hela euro (7 c § 2 mom. i klientavgiftslagen och 33 § i klientavgiftsförordningen).

Social- och hälsovårdsministeriet publicerar de indexjusterade beloppen för avgifterna och inkomstgränserna för de inkomstrelaterade avgifterna samt minimibeloppet för medlen för personligt bruk i Finlands författningssamling under november månad justeringsåret; första gången i november 2009. Tillämpningen av olika index i klientavgifterna och inkomstgränserna beskrivs nedan.

Avgifter för öppenvård vid hälsovårdscentral

Hälsocentralsavgift

I 7 § i klientavgiftsförordningen finns bestämmelser om klientavgifter som tas ut för läkartjänster vid hälsovårdscentraler. Förordningen ger kommuner och samkommuner som är huvudmän för hälsovårdscentraler möjlighet att välja och ta i bruk ett alternativ av två när det gäller läkartjänster vid en hälsovårdscentral (hälsocentralsavgift).

För läkartjänster inom öppenvården vid en hälsovårdscentral kan i enlighet med vad huvudmannen för hälsovårdscentralen beslutar tas ut

 1. en årsavgift på högst 25,60 euro som gäller ett kalenderår vid den hälsovårdscentral till vilken avgiften har betalts; om klienten inte betalar årsavgift tas en besöksavgift på högst 12,80 euro ut oberoende av antalet besök, eller

 2. en besöksavgift på högst 12,80 euro; avgiften får dock tas ut endast för de tre första besöken på samma hälsovårdscentral under kalenderåret.

Den kommun eller samkommun som är huvudman för en hälsovårdscentral kan också besluta att klienten får välja det ena av alternativen.

Förändringen av hälsocentralsavgiften är inte av betydelse när antalet avgiftsbelagda besök räknas till tre år 2008. Till exempel om en person före 1.8.2008 har besökt en hälsovårdscentral två gånger och en hälsocentralsavgift på 11 euro har fastställts för personen båda gångerna, kan personen för besök 1.8.2008 och därefter åläggas att betala ytterligare en besöksavgift på 12,80 euro.

Om en årsavgift fastställts för en person för ett besök som gjorts före 1.8.2008, är årsavgiften i kraft till utgången av år 2008. Likaså fastställs en ny årsavgift på 25,60 euro för ett besök efter 1.8.2008 och denna avgift är i kraft till utgången av år 2008.

Jouravgift vid hälsovårdscentral

På en hälsovårdscentrals jourmottagning och på gemensamma jourmottagningar för hälsovårdscentraler kan vardagar mellan klockan 20.00 och 8.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar hos personer som fyllt 18 år i stället för en hälsocentralsavgift tas ut en jouravgift på högst 17,50 euro per besök. Lagstiftningen anger ingen övre gräns för antalet jouravgifter. Avgiften kan således tas ut för varje besök.

Dagar före helgdagar betraktas som vardagar om de inte infaller på en lördag eller söndag.

Åldersgränser

Hälsocentralsavgifter och jouravgifter vid hälsovårdscentraler får inte tas ut av personer under 18 år.

Årligt avgiftstak

Avgifterna räknas med i det årliga avgiftstaket.

Individuell fysioterapi

Bestämmelser om individuell fysioterapi finn i 7 § 4 mom. i klientavgiftsförordningen. Som individuell fysioterapi kan betraktas sådana besök vid hälsovårdscentraler som bygger på den behandlande läkarens bedömning eller på en vårdplan eller på ett behov av behandling som konstaterats på annat sätt. Individuell fysioterapi avviker från vård i serie genom att antalet vårdtillfällen uppskattas till 1–2.

För individuell fysioterapi vid en hälsovårdscentral kan tas ut högst 7 euro per vårdtillfälle.

Åldersgränser

Ingen åldersgräns har fastställts för avgiften för individuell fysioterapi.

Årligt avgiftstak

Avgiften räknas med i det årliga avgiftstaket.

Sjukhusens poliklinikavgifter

Bestämmelser om poliklinikavgifter finns i 8 § i förordningen. Hos en person som undersöks eller behandlas på polikliniken vid ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) eller på hälsovårdscentralens poliklinik vid ett specialistlett sjukhus kan tas ut högst 25,60 euro per besök.

Som specialistledda hälsovårdscentraler betraktas de hälsovårdscentraler som vid folkhälsolagens ikraftträdande hade specialistledd verksamhet och de hälsovårdscentraler dit ett specialistlett kretssjukhus eller annat specialistlett sjukhus har flyttats från sjukvårdsdistriktet och sjukhuset fortsätter den specialistledda verksamheten.

Åldersgränser

Inga åldersgränser har fastställts för poliklinikavgiften.

Bestämning av poliklinikavgiften när hälsovårdscentralens jour har flyttats till ett sjukhus

I samband med hälsocentralsjour som hälsovårdscentralen och sjukhuset gemensamt ordnar på sjukhuset kan samma poliklinikavgift tas ut vardagar mellan klockan 20.00 och 8.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar hos alla som har fyllt 18 år.

Dagar före helgdagar betraktas som vardagar om de inte infaller på en lördag eller söndag.

Årligt avgiftstak

Avgiften räknas med i det årliga avgiftstaket.

Avgifter inom dagkirurgin

Bestämmelser om avgifter inom dagkirurgin finns i 8 a § i klientavgiftsförordningen. För ett dagkirurgiskt ingrepp som görs i operationssal och som förutsätter allmän anestesi, omfattande bedövning eller intravenös medicinering kan i stället för den avgift som anges i 8 § tas ut högst 83,90 euro.

Åldersgränser

Inga åldersgränser har fastställts för avgifter inom dagkirurgin.

Årligt avgiftstak

Avgiften räknas med i det årliga avgiftstaket.

Undersökning och vård av mun och tänder

Bestämmelser om avgifter som tas ut för undersökning och vård av mun och tänder finns i 9 § och 9 a § i klientavgiftsförordningen. För undersökning och vård av mun och tänder vid en hälsovårdscentral kan per besök tas ut en grundavgift på högst:

munhygienist​ 7 euro​
tandläkare​ 9 euro​
specialtandläkare​ 13 euro​

 

Utöver grundavgiften kan för undersökning och vård enligt gällande åtgärdsklassificering inom hälso- och sjukvården för munhygieniska åtgärder tas ut högst följande avgifter: 

1​

 

Diagnostiska avbildningsundersökningar  
 – per tandbild 
 – panoramaröntgenfotografering 
av käkar och hela tandgården 

euro

5,80
2,80 ​

2    ​ Förebyggande vård
Åtgärder som hänför sig till främjande
 av munhälsa enligt grupp SC i
åtgärdsklassificeringen, per besök 
5,80​
3​ Undersökningar, granskningar av
tänder och behandling av sjukdom 

Enligt åtgärdsklassificeringens 
svårighetsklass,  med undantag av de
 i 4 punkten angivna  protetiska åtgärderna, per åtgärd:​

Svårighetsklass​ avgift i
euro 
0–2

3–4

5–7

8–10

11–

5,80

12,80

25,60

37,30

52,40

4​

Protetiska åtgärder
a) vård av protes:  ​

– med grundering

– reparation​

37,30 

25,60​

b) protes med akryldelar och 
helprotes
c) kronor och bryggor per tand
d) skeletterad protes​

124,70
 
124,70 
151,50

    
Åldersgränser

Avgifterna för vård av mun och tänder enligt 9 § tas endast ut av personer över 18 år.

Årligt avgiftstak

Avgifter som tas ut vid hälsovårdscentraler för vård av mun och tänder räknas inte med i det årliga avgiftstaket.

Avgiftsfri vård i vissa situationer

Hos den som har frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken eller veterantecken eller som har ett i 2 § i lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) avsett intyg om deltagande i minröjning enligt 1 § 1 mom. 3 punkten i lagen, får avgift inte uppbäras för tandkontroll, profylaktisk behandling eller kliniskt arbete som hör till protetik.

Specialiserad sjukvård som hänför sig till mun och käkar

Bestämmelser om avgifter som tas ut vid hälsovårdscentraler för specialiserad sjukvård som hänför sig till mun och käkar finns i 9 a § i klientavgiftsförordningen. Då specialiserad sjukvård som hänför sig till mun och käkar ges vid en hälsovårdscentral kan i stället för de avgifter som anges i 9 § tas ut en poliklinikavgift på 25,60 euro och för en åtgärd inom dagkirurgin 83,90 euro, om orsaken till undersökningen och behandlingen är

a)  utvecklingsstörning i tänderna, käkarna eller ansiktet,
b)  grav, funktionshämmande, omfattande, medfödd utvecklingsstörning eller avsaknad av tänder,
c)  smärttillstånd i huvud- och käkregionen,
d)  strålbehandling av hals- och huvudregionen, cytostatikabehandling eller
e)  mun- och tandvård som är nödvändig för behandling av någon annan sjukdom än en tandsjukdom.

Åldersgränser

Inga åldersgränser har fastställts för poliklinikavgiften och avgiften inom dagkirurgin.

Årligt avgiftstak

Avgifter som tas ut vid hälsovårdscentraler för specialiserad sjukvård som hänför sig till mun och käkar räknas inte med i det årliga avgiftstaket.

Motsvarighetsförteckningar

En motsvarighetsförteckning med åtgärder och nya klientavgifter inom mun- och tandvården har utarbetats och skickats till de ansvariga tandläkarna vid hälsovårdscentralerna per post. Motsvarighetsförteckningarna finns också på kommunerna.net > Social- och hälsovård > Hälsocentral > Mun- och tandvård > Motsvarighetsförteckningar för mun- och tandvård.

Vård i serie

Bestämmelser om vård i serie finns i 11 § i klientavgiftsförordningen. För vård som ges i serie, såsom kontinuerlig dialysvård, medicinsk rehabilitering, hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar, strål- och cytostatikabehandling och annan motsvarande vård kan tas ut högst 7 euro per vårdtillfälle. Avgiften får dock tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår.

Det maximala antalet vårdtillfällen beträffande vård i serie omfattar samtliga serievårdsbesök, även om de gäller olika slags vård. Om en person har fått vård i serie fem gånger före 1.8.2008 och en avgift på 6 euro per besök fastställts för personen, kan för vård i serie 1.8.2008 och därefter fastställas en avgift på 7 euro per vårdtillfälle för högst 40 vårdtillfällen.

Varken klientavgiftslagstiftningen eller övrig lagstiftning definierar innebörden av hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar, strål- och cytostatikabehandling och annan motsvarande vård.

Enligt social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet kan som vård i serie betraktas

 • vård som ges likartat eller nästan likartat minst tre gånger och

 • tiden mellan vårdtillfällena inte överstiger två veckor eller

 • vård som av terapeutiska skäl upprepas med större intervall än en gång per två veckor.

Kommunerna och samkommunerna ska vid behov precisera och besluta vilken vård som betraktas som vård i serie och vilka situationer som är antingen poliklinikbesök eller hälsocentralsbesök. Till exempel Artzal och motsvarande injektioner innebär besök på läkarmottagning om injektionen ges av en läkare.

Hälsovårdscentral

Avgift för vård i serie får inte tas ut för hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar, strål- och cytostatikabehandling och annan motsvarande vård som ges vid hälsovårdscentraler. Bestämmelsen bygger på formuleringen i tidigare förordningar. Enligt social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet kan avgift för vård i serie i ovan nämnda fall tas ut i specialistledd verksamhet vid specialistledda hälsovårdscentraler.

För dialysbehandling och medicinsk rehabilitering och motsvarande verksamhet kan vid hälsovårdscentraler tas ut avgift för vård i serie.

Åldersgränser

För vård i serie kan avgift tas ut av personer som fyllt 18 år.

Årligt avgiftstak

Avgiften räknas med i det årliga avgiftstaket.

Kortvarig anstaltsvård

 • Bestämmelser om avgifter för kortvarig anstaltsvård finns i 12 § i klientavgiftsförordningen. Hos den som är i kortvarig anstaltsvård kan för vård och uppehälle tas ut 

 • högst 30,30 euro per vårddag för annan kortvarig anstaltsvård.

 • högst 14 euro per vårddag på en psykiatrisk verksamhetsenhet.

Vårddagsavgifter får inte tas ut för observationstid enligt 9 § i mentalvårdslagen (1116/1990), om inte den som tagits in för observation på basis av observationen meddelas ett sådant beslut om vård oberoende av vederbörandes vilja som avses i 8 § i mentalvårdslagen.

Enligt 2 § 1 mom. 3 punkten i klientavgiftsförordningen avser en vårddag den dag då en person har tagits in för anstaltsvård, vårddygnen därefter och den dag då personen i fråga lämnar anstalten. Om klienten flyttas direkt till en annan anstalt får den remitterande anstalten inte ta ut avgift för den dag då klienten flyttas till en annan anstalt för vård.  Vårddagsavgift får tas ut endast en gång per kalenderdygn. Om en person tas in och skrivs ut under samma dygn tas en enda vårddagsavgift ut.

Kommunförbundet har redan tidigare i cirkulär 16/1997 ansett att en psykiatrisk verksamhetsenhet i situationer enligt 12 § i klientavgiftsförordningen avser en enhet som leds av en psykiater.

Åldersgränser

Vid hälsovårdscentraler eller på sjukhus eller vid deras verksamhetsenheter får avgifter inte tas ut hos dem som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår.

Årligt avgiftstak

Avgiften räknas med i det årliga avgiftstaket. När avgiftstaket nås, tas 14 euro per vårddag ut för kortvarig anstaltsvård.

Avgifter för dag- och nattvård

Bestämmelser om avgifter för dag- och nattvård finns i 13 § i klientavgiftsförordningen. Om det från vårdsynpunkt är ändamålsenligt att någon vårdas på hälsovårdscentral, sjukhus eller dess verksamhetsenhet eller vid en anstalt inom socialvården eller någon annan verksamhetsenhet antingen endast om dagen (dagvård) eller endast om natten (nattvård), kan hos honom eller henne tas ut högst 14 euro per dygn i stället för den avgift som anges i 12 §.

Avgift för dag- och nattvård får inte tas ut för vård som getts vid en verksamhetsenhet inom den psykiatriska öppenvården, för specialomsorger enligt lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977), för poliklinisk missbrukarvård eller för skyddat arbete som avses i 22 § 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp.

I förordningen om grunderna för öppenvård och institutionsvård (1507/2007) sägs att en person som hemma får dag- eller nattvård anses vara i öppenvård. Detta innebär också att en person som får dag- och nattvård anses vara i anstaltsvård.

Åldersgränser

Vid hälsovårdscentraler eller på sjukhus eller vid deras verksamhetsenheter får avgifter inte tas ut hos dem som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår.

Årligt avgiftstak

Avgiften räknas med i det årliga avgiftstaket.

 

Avgifter för rehabilitering

Bestämmelser om avgifter för rehabilitering finns i 14 § i klientavgiftsförordningen. För rehabilitering som avses i 3 § 2 mom. 6 punkten i förordningen om medicinsk rehabilitering (1015/1991) och som ges handikappade i form av anstaltsvård eller för rehabilitering som ges såsom specialomsorger om utvecklingsstörda kan högst 10,50 euro per vårddag tas ut.

Vårddagsavgiften på 10,50 euro per vårddag som tas ut för rehabilitering gäller ovillkorligt endast handikappade och utvecklingsstörda personer. Om man vill ordna rehabilitering också för andra personer till vårddagsavgift för rehabilitering ska ett beslut fattas om detta. Dessutom ska beslutas om avgift ska tas ut efter att avgiftstaket nåtts och i så fall vilken avgift.

Åldersgränser

Vid hälsovårdscentraler eller på sjukhus eller vid deras verksamhetsenheter får avgifter dock inte tas ut hos dem som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår. Åldersgränsen gäller samtliga personer under 18 år som får rehabiliterande anstaltsvård.

Årligt avgiftstak

Avgiften räknas med i det årliga avgiftstaket. När avgiftstaket nåtts är rehabiliteringen avgiftsfri.

Avgifter för läkarintyg och läkarutlåtande

Bestämmelser om avgifter för intyg och utlåtanden som ges av läkare och tandläkare finns i 23 § i klientavgiftsförordningen. För intyg och utlåtanden som ges av läkare och tandläkare kan, beroende på typen av intyg eller utlåtande, tas ut högst 31,50 euro.

För läkarintyg som behövs för att få eller behålla den körrätt som avses i vägtrafiklagen (267/1981) kan emellertid tas ut högst 38 euro. Närmare information om grunderna för avgiften finns i Kommunförbundets cirkulär: Ny klientavgift för körkortsintyg, 18/80/2007, 4.7.2007.

Avgift får inte tas ut för intyg eller utlåtanden som hör till vården inom folkhälsoarbetet eller för friskintyg som baserar sig på uppgifter som insamlats i samband med skol- och studerandehälsovården (friskintyg för ungdomar). Om läkarintyg och läkarutlåtanden skrivs ut under anstaltsvården kan avgift tas ut på normalt sätt.

Läkarintyg och läkarutlåtanden som skrivs ut vid en hälsovårdscentral och som ger personen sjukledighet betraktas som intyg som anknyter till vården och ingen avgift får tas ut. Kommunförbundets cirkulär: HFD:s beslut om avgifter för läkarintyg, 14/80/2005, 5.7.2005.

Intyg och utlåtanden för den som ansöker om en personlig förmån eller liknande anses inte anknyta till vården. Kommunförbundets cirkulär, Ändringar i bestämmelserna om uppgifter i folkhälsolagen, 17/80/2007, 27.6.2007, innehåller information om frågor kring läkarintyg och läkarutlåtanden. I förvaltningsdomstolens beslut 26.10.2007/00156/07/6209 anses bland annat ett läkarutlåtande som en person behöver för att ansöka om rehabilitering som bekostas av Folkpensionsanstalten vara ett avgiftsbelagt läkarutlåtande.

Åldersgränser

Det finns inga åldersgränser för avgifter som tas ut för läkarintyg och läkarutlåtanden.

Årligt avgiftstak

Avgifter som tas ut för läkarintyg och läkarutlåtanden räknas inte med i det årliga avgiftstaket.

Avgift för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts

Bestämmelser om avgifter för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts finns i 25 § i klientavgiftsförordningen. Hos en person som har fyllt 15 år och som har underlåtit att utnyttja och avbeställa mottagningstid som han eller hon har reserverat 

 • hos en läkare vid hälsovårdscentral eller

 • för undersökning och vård av mun och tänder eller

 • inom den specialiserade sjukvårdens öppenvård eller

 • för dyr diagnostisk avbildningsundersökning

kan tas ut högst 31,50 euro som s.k. bötesavgift. Avgift får dock inte tas ut när det finns en godtagbar orsak till att den reserverade tiden inte har avbeställts.

Åldersgränser

Avgift får inte tas ut av personer under 15 år.

Årligt avgiftstak

Den s.k. bötesavgiften räknas inte med i det årliga avgiftstaket.

Avgiftstak

Bestämmelser om avgiftstak finns i 6 a § i klientavgiftsförordningen. Avgiftstaket är fortfarande 590 euro per kalenderår till utgången av år 2009. Följande indexjustering görs enligt klientavgiftslagens ikraftträdelsebestämmelse vid ingången av år 2010. 

Bestämmelser om avgifter som tas ut för kortvarig anstaltsvård efter att avgiftstaket nåtts finns i 26 a § i klientavgiftsförordningen. När avgiftstaket har överskridits får i kortvarig anstaltsvård tas ut högts 14 euro per vårddag.

När det gäller tjänster för barn och unga under 18 år beaktas avgifterna tillsammans med föräldrarnas eller andra vårdnadshavares avgifter. I Kommunförbundets cirkulär Avgiftstak för social- och hälsovårdens klienter, 38/80/99, 14.12.1999 konstateras att med vårdnadshavare endast avses barns och ungas lagliga vårdnadshavare. När avgiftstaket nås eller överskrids kan de lagliga vårdnadshavarna sinsemellan fritt komma överens om på vilket sätt klientavgifter som fastställts för ett barn eller en ung person under 18 år räknas med i den ena lagliga vårdnadshavarens årliga avgiftstak.

Efter att avgiftstaket har nåtts är de tjänster som räknas med i avgiftstaket avgiftsfria, med undantag av avgiften för kortvarig anstaltsvård som tas ut av personer över 18 år och som är 14 euro per vårddag fr.o.m. 1.8.2008. Detta innebär i allmänhet att de tjänster som ges till den ena lagliga vårdnadshavarens samtliga barn under 18 år är avgiftsfria. Efter att avgiftstaket nåtts får vårddagsavgifter inte längre tas ut för anstaltsvård för personer under 18 år, även om vårdavgifterna för sju vårddagar inte har räknats med i avgiftstaket.

Till avgiftstaket räknas inte de klientavgifter som ersätts klienten med stöd av en lagstadgad försäkring (26 a § 1 mom. 1 punkten i klientavgiftsförordningen).

Avgifter för långvarig anstaltsvård

Grunderna för bestämning av avgiften för långvarig anstaltsvård har inte ändrats. Den felaktiga bestämmelse som funnits i 33 § i klientavgiftsförordningen korrigeras i detta sammanhang.

När kommunen uppbär och lyfter en klients inkomster, ersättningar eller fordringar med stöd av 14 § i klientavgiftslagen ska kommunen lämna minst 18 procent av nettoinkomsterna för klientens personliga bruk, dock minst 90 euro.

Årligt avgiftstak

Avgiften räknas inte med i det årliga avgiftstaket.

Åldersgränser

Inga åldersgränser har fastställts för avgifterna inom långvarig anstaltsvård.

Tjänster under närståendevårdarens ledighet

När kommunen tillhandahåller vård för en vårdbehövande under en sådan ledig dag för närståendevårdaren som avses i 4 § 1 mom. i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) och som ersätter den vård och omsorg närståendevårdaren ger, kan den avgift som tas ut av den vårdbehövande vara högst 9,90 euro per dag, utan hinder av vad som bestämts i andra lagar eller förordningar. Kommunförbundets cirkulär: Ny lag om stöd för närståendevård, 25/80/2005, 21.12.2005.

Övriga förändringar i avgifterna enligt lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Beträffande övriga avgifter inom social- och hälsovården skickas Kommunförbundets cirkulär 24/80/2008 med närmare information om bestämningen bland annat av de avgifter som anges nedan.

Service i hemmet – tillfällig hemservice

För tillfällig hemservice kan tas ut en skälig avgift som kommunen bestämmer.

I fråga om tillfällig hemsjukvård kan högst 12,80 euro tas ut för hembesök av läkare eller tandläkare och högst 8,10 euro för hembesök av någon annan person. För tillfällig hemsjukvård får dock inte tas ut någon särskild avgift hos personer som får fortgående och regelbunden hemsjukvård.

Service i hemmet – fortgående och regelbunden service

För fortgående och regelbunden hemsjukvård och hemservice kan en skälig månadsavgift tas ut. Månadsavgiften bestäms efter servicens kvalitet och mängd och klientens betalningsförmåga och familjestorlek. Närmare information om bestämningen av månadsavgiften och om inkomstgränserna ges i cirkulär 24/80/2008.

Servicesedel

Bestämmelser om servicesedlar finns i 29 b och 29 d § i socialvårdslagen. Servicesedelns övre gräns är 22 euro och nedre gräns är 6 euro per timme. Förändringen i servicesedelns värde 1.8.2008 behandlas i cirkulär 24/80/2008.

Beträffande servicesedlar inom hemservicen och hemsjukvården finns dessutom Kommunförbundets cirkulär Servicesedlar också i hemsjukvården, 7/80/2008, 12.2.2008 och Servicesedlar inom vård och omsorg, 18/80/2004, 27.5.2004.

Avgifter inom barnskyddet

Bestämmelser om avgifter inom barnskyddet finns i 20 § i klientavgiftsförordningen. Avgifterna inom barnskyddet beskrivs närmare i cirkulär 24/80/2008.

Index för social- och hälsovårdens avgifter 1.8.2008

Inkomstgränserna för avgifterna för barndagvård (7 a § 3–4 mom. i klientavgiftslagen) binds till det allmänna förtjänstnivåindexet och avgifternas maximibelopp (7 a § 5 och 9 mom. i klientavgiftslagen) binds till prisindex för offentliga utgifter (social- och hälsovården).

(Minimi)beloppet för medlen för personligt bruk (7 c § 1–2 mom. i klientavgiftslagen och 33 § i klientavgiftsförordningen) och inkomstgränserna för avgifterna för fortgående och regelbunden hemsjukvård (3 § 2 mom. i klientavgiftsförordningen) binds till arbetspensionsindex.

Avgiftstaket (6 a § i klientavgiftslagen) och vårdavgiften under närståendevårdarens ledighet (6 b § i klientavgiftslagen) binds till folkpensionsindex.

Till folkpensionsindex kopplas följande klientavgifter som bestäms med stöd av klientavgiftsförordningen:

 • avgifter för tillfällig hemservice enligt 3 § 5 mom.

 • hälsocentralsavgifter, jouravgifter vid hälsovårdscentral, individuell fysioterapi enligt 7 §

 • poliklinikavgifter enligt 8 § 1 mom.

 • avgifter inom dagkirurgin enligt 8 a § 1 mom.

 • avgifter inom mun- och tandvården enligt 9 § 1–2 mom.

 • avgifter för vård i serie enligt 11 § 1 mom.

 • avgifter för kortvarig anstaltsvård enligt 12 § 1 mom.

 • avgifter för dag- och nattvård enligt 13 § 1 mom.

 • avgifter för rehabilitering som ges i form av anstaltsvård enligt 14 § 1 mom.

 • avgifter inom barnskyddet enligt 20 § 2 mom.

 • avgifter för läkarintyg enligt 23 §

 • avgifter för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts enligt 25 § 1 mom.

 • vårddagsavgifter som tas ut efter att avgiftstaket har nåtts enligt 26 a § 3 mom.

Tekniska ändringar i lagstiftningen om klientavgifter

Specialavgiftsklass

Bestämmelser om klientavgifter för patienter som behandlas i specialavgiftsklass finns i 26 § i klientavgiftsförordningen. Specialavgiftsklasserna slopades 29.2.2008 och därför upphävs bestämmelsen.

Sökande av ändring

Bestämmelser om sökande av ändring finns i 15 § i klientavgiftslagen. För att motsvara gällande lagstiftning har 15 § 4 mom. i klientavgiftslagen ändrats. Bestämmelsen om sökande av ändring lyder som följer:

Ändring i ett beslut av en tjänsteinnehavare får inte sökas genom besvär.

Om den betalningsskyldige är missnöjd med ett beslut av en tjänsteinnehavare har den betalningsskyldige, om beslutet gäller avgift för socialservice, rätt att få det prövat av det organ som avses i 6 § i socialvårdslagen, om beslutet gäller avgift för service av hälsovårdscentralen, av det organ som avses i 6 § i folkhälsolagen och om beslutet gäller avgift för specialiserad sjukvård som ordnas av sjukvårdsdistriktet eller specialomsorger om utvecklingsstörda som ordnas av specialomsorgsdistriktet, av det organ som den beslutsfattande tjänsteinnehavaren lyder under.

Yrkandet på rättelse av ett beslut ska göras skriftligen inom 14 dagar efter att den betalningsskyldige fick del av beslutet. Till beslutet ska fogas anvisningar om hur ärendet kan föras till prövningsorganet.

Ändring i ett avgiftsbeslut av ett organ som avses i 6 § i socialvårdslagen och 6 § i folk¬hälso¬lagen får sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996) genom besvär hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvären får inom denna tid också lämnas in till det organ som fattat beslutet, och organet ska vidarebefordra dem till förvaltningsdomstolen tillsammans med sitt eget utlåtande. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får inte sökas genom besvär.

Avgifter som tas ut för vaccination

Det finns inga bestämmelser om vaccination i lagstiftningen om klientavgifter. Det har förekommit oklarheter kring avgifterna för vaccination och hälsovårdens skyldigheter att ge vaccination. Förhandlingar med social- och hälsovårdsministeriet har resulterat i följande anvisningar:

 1. Vaccinationer som ingår i Finlands allmänna vaccinationsprogram ges samtliga kommuninvånare avgiftsfritt. Hit hör även boosterdoser till de vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet, även om dessa behövs för resor utanför landets gränser.

 2. Om en person behöver vaccination på grund av en arbetsresa ska arbetsgivaren se till att vaccination ges och ta hand om kostnaderna i anslutning till företagshälsovården eller på annat sätt.

 3. Om en person behöver andra vaccinationer för resor utanför landets gränser ska personen själv skaffa vaccinet på ett apotek. Om besök hos läkare behövs för att få ett recept kan en hälsocentralsavgift tas ut. På samma sätt kan en hälsocentralsavgift tas ut om vaccinationen utförs av en läkare. Hälsocentralsavgiften bestäms med stöd av 7 § i klientavgiftsförordningen.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, vice verkställande direktör

Jussi Merikallio, direktör, social- och hälsovård

Etiketter