Cirkulär 7/80/2009, Juha Jokinen/eg, 26.2.2009

Anvisningar för ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn

Lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn (1009/2008) trädde i kraft 1.1.2009. Lagen gäller hur undersökningar ska ordnas inom hälso- och sjukvården på begäran av polisen, åklagaren eller domstolen för att utreda misstanke om sexualbrott mot barn och bedöma skador till följd av ett sådant brott.


Från och med år 2009 betalar länsstyrelsen ersättningarna till sjukvårdsdistrikten för utredningar av sexualbrott mot barn. Betalning av ersättningen förutsätter ett avtal mellan länsstyrelsen och universitetssjukhuset.

I social- och hälsovårdsministeriets anvisning 30.1.2009 (STM/492/2009, tills vidare enbart på finska) ingår en mall för avtal mellan länsstyrelsen och samkommunen för det sjukvårdsdistrikt som upprätthåller universitetssjukhuset och anvisningar för hur avtalet utformas.  Avtalsmallen är riktgivande och kan bearbetas och anpassas till lokala förhållanden.

Närmare upplysningar:
Juha Jokinen, tfn (09) 771 26 80
Anneli Heinonen, tfn (09) 771 21 68, 050 548 00 36, bokföring

Anvisningar för ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn

Lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn (1009/2008) trädde i kraft 1.1.2009. Lagen gäller hur undersökningar ska ordnas inom hälso- och sjukvården på begäran av polisen, åklagaren eller domstolen för att utreda misstanke om sexualbrott mot barn och bedöma skador till följd av ett sådant brott.

Från och med år 2009 betalar länsstyrelsen ersättningarna till sjukvårdsdistrikten för utredningar av sexualbrott mot barn. Betalning av ersättningen förutsätter ett avtal mellan länsstyrelsen och universitetssjukhuset. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, betalar inte längre år 2009 ersättningar för utredningar på grund av misstankar om misshandel av och sexualbrott mot barn.

Under moment 33.60.34 i statsbudgeten för år 2009 har reserverats ett förslagsanslag på 4 miljoner euro för ersättning av undersökningar som gäller sexuellt utnyttjande av barn.

I social- och hälsovårdsministeriets anvisning 30.1.2009 (STM/492/2009) ingår en mall för avtal mellan länsstyrelsen och samkommunen för det sjukvårdsdistrikt som upprätthåller universitetssjukhuset och anvisningar för hur avtalet avfattas.  Mallen är en riktgivande avtalsmall som kan bearbetas och anpassas till de lokala förhållandena. Det är befogat att ingå bindande avtal bara om sådant som går att genomföra och att sätta upp kvalitetsmål och planer för utveckling av den framtida verksamheten till exempel i ett protokoll som bifogas och som justeras periodiskt.

Målet är att undersökningsprocesserna ska framskrida så lika som möjligt på olika håll i Finland. Ändå har regionerna varierande resurser. Till exempel behov och möjligheter i fråga om utbildning och arbetsledning kan vara olika på olika håll och därför ska dessa frågor tänkas igenom med hänsyn till lokala resurser och behov varje gång ett avtal ingås. Likaså kan det vara omöjligt för arbetsgrupper som dras med personalbrist att följa till exempel de tidsbegränsningar som rekommenderas i avtalsmallen. Även detta ska alltså beaktas när avtalet utarbetas.

Social- och hälsovårdsministeriets anvisning har sänts till sjukvårdsdistrikten för kännedom. Den innehåller avtalsmallen med bilagor, en kostnadsblankett och en tabell över ersättningsfördelningen.  Vid undersökning av sexualbrott mot barn bör Stakes anvisningar (2003) följas.

Ersättning och uppföljning av kostnader

De sjukvårdsdistrikt som upprätthåller universitetssjukhusen ska årligen utarbeta en kostnadskalkyl för verksamhet som avses i lagen (1009/2008). Länsstyrelsen betalar en beräknad ersättning i förskott till universitetssjukvårdsdistriktet före utgången av april. För betalning av de slutliga kostnaderna ska sjukvårdsdistriktet sända länsstyrelsen en utredning om de faktiska kostnaderna senast den 31 mars under det år som följer efter finansåret. Till utredningen fogas en blankett för kostnadskalkylen där de faktiska kostnaderna för föregående år antecknats. Kostnaderna för undersökningarna bör följas upp separat i bokföringen. Länsstyrelsen betalar slutposten av en eventuell ersättning till sjukvårdsdistriktet senast en månad efter att utredningen kommit. Om sjukvårdsdistriktet fått för mycket i ersättning återkrävs beloppet till staten genom att det dras av följande års förskott till sjukvårdsdistriktet. Sjukvårdsdistriktet ska också samla in statistiska uppgifter om genomförda undersökningar och meddela uppgifterna i samband med den årliga rapporten.

Med tanke på kostnadsuppföljningen är det motiverat att i bokföringen öppna en uppgift där alla kostnader och intäkter av verksamhet som avses i lagen bokförs i enlighet med bokföringsanvisningarna efter utgiftsslag och inkomstslag. Kostnader uppstår av sjukvårdsdistriktets egen verksamhet och eventuellt av köpta externa tjänster. Kostnader för egen tjänsteproduktion är anskaffningsutgifter för externa produktionsfaktorer som hänför sig direkt till uppgiften eller interna utgifter som andra uppgifter inom sjukvårdsdistriktet fakturerar. Interna utgifter hänförs enligt upphovsprincipen till denna verksamhet antingen som interna köp av tjänster eller som kalkylerad kostnadsfördelning. Anläggningskostnader och investeringsutgifter ersätts inte. Enligt avtalsutkastet har länsstyrelsen rätt att i samband med statens utbetalning av ersättningar och tillsyn över användningen utföra nödvändiga granskningar av sjukvårdsdistriktets ekonomi och verksamhet i syfte att övervaka att avtalet följs.

Ersättningen från staten är till sin natur ersättning till fullt belopp för kostnaderna och därför antecknas den i bokföringen på kontot Ersättningar av staten till fullt belopp (nr 3080–3099 i mallen för kontoplan)/Övriga ersättningar (3099) eller eventuellt ett eget underkonto. Ersättningen bokförs enligt realisationsprincipen som en intäkt för det år då kostnaderna uppstått och för vilket redovisningen görs. Eftersom ersättningen fås från staten får kostnaderna för uppgiften inte faktureras de undersökta barnens hemkommun.

Kommunerna och andra sjukvårdsdistrikt med vilka universitetssjukvårdsdistriktet eventuellt ingått avtal om produktion av tjänster enligt denna lag debiterar universitetssjukvårdsdistriktet för kostnaderna. I syfte att utreda kostnaderna för faktureringen rekommenderas en separat uppgift i bokföringen dit alla kostnader för verksamheten hänförs efter utgiftsslag och inkomsterna enligt inkomstslag. Den inkomst som kommunerna och andra sjukvårdsdistrikt får från universitetssjukvårdsdistriktet är intäkter av försäljning av service, Övriga försäljningsintäkter av prestationer (3130–3199). Försäljningsinkomsten periodiseras enligt realisationsprincipen som en intäkt det år då kostnaderna uppstått. Eftersom ersättningen fås från universitetssjukvårdsdistriktet får kostnaderna för uppgiften inte faktureras de undersökta barnens hemkommun.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 

vice verkställande direktör

 

Jussi Merikallio
direktör, social- och hälsovård

Etiketter