Cirkulär 20/80/2009, Marja Tast/eg, 3.9.2009

Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening – arbetsgivarorganisation för kommunernas aktiebolag och stiftelser

Aktiebolag och stiftelser som en del av kommunkoncernen

 

Kommunen kan ordna sin serviceproduktion i egen regi eller genom att grunda dottersamfund i kommunkoncernen: aktiebolag och stiftelser, i vilka kommunen eller samkommunen ensam eller tillsammans med andra samfund i kommunkoncernen har bestämmanderätt. Trots kommunens bestämmanderätt hör dessa dottersamfund till den privata sektorn och de bestämmelser och föreskrifter som gäller kommuner och samkommuner kan inte direkt tillämpas i dem.

Aktiebolag och stiftelser kan inte som kollektivavtal tillämpa de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA, TS, TIM-AKA osv.) som Kommunala arbetsmarknadsverket ingått. De kollektivavtal som tillämpas i bolag och stiftelser är kollektivavtal som ingåtts av den arbetsgivarorganisation som bolaget eller stiftelsen anslutit sig till. För detta syfte grundade de kommunala centralorganisationerna år 1993 Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening som betjänar bolag och stiftelser. Föreningen förhandlar fram kollektivavtal för kommunala bolag och stiftelser.

Om ett aktiebolag eller en stiftelse inte ansluter sig till någon arbetsgivarorganisation, ska den privata sektorns allmänt bindande kollektivavtal iakttas, förutsatt att det finns ett sådant för branschen.

För att kommunkoncernens service- och personalstrategi ska kunna genomföras, är det viktigt att verksamheten i de bolag och stiftelser som ingår i koncernen står nära den övriga verksamheten i kommunen, också i fråga om anställningsvillkor och pensionsarrangemang.

Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening (SIAF)

Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening (SIAF) ingår avtal med förhandlingsparterna för privata sektorn i samma arbetstagarorganisationer som Kommunala arbetsmarknadsverket. Också de viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalen följer samma nivå som i de kommunala avtalen.

Föreningens medlemskår består i dag av över 400 samfund som representerar samtliga sektorer som de kommunala bolagen och stiftelserna arbetar för: social-, hälso- och sjukvården, tekniska sektorn, bildnings- och kultursektorn samt flera specialområden.

Föreningen följer samma principer i sin verksamhet som arbetsgivarorganisationerna överlag. Servicen omfattar bevakning av arbetsgivarens intressen, kollektivavtalsförhandlingar, styrning, rådgivning, utbildning och information om kollektivavtalsfrågor och anställningsvillkor, avgörande och behandling av kollektivavtalstvister i arbetsdomstolen samt lönestatistik och utredningar.

Föreningen arbetar i Kommunala arbetsmarknadsverkets (KA) lokaler och dess sakkunniga och förhandlare är anställda vid KA, vilket främjar en kontinuerlig växelverkan kring aktuella arbetsmarknadsfrågor och arbetslivsutvecklingen i kommunkoncernens övriga delar.

Föreningen leds av en styrelse med 9 medlemmar som representerar olika branscher och medlemsorganisationer runt om i landet.

Rekommendation av Kommunförbundet och Kommunala arbetsmarknadsverket

Finlands Kommunförbund och Kommunala arbetsmarknadsverket rekommenderar att kommuner och samkommuner som grundar dotterbolag eller stiftelser samtidigt fattar beslut om att ansluta sig till Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening.

Fyll i medlemsansökan på föreningens webbsidor www.ptyry.fi -> Jäsenasiat och skicka den per post till Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening rf, Andra linjen 14, 00530 Helsingfors. Föreningens styrelse behandlar ansökan på sitt följande möte.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Risto Parjanne 
verkställande direktör

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Markku Jalonen
arbetsmarknadsdirektör

 

Mer på webben

Etiketter