Cirkulär 16/80/2010, Tarja Hartikainen/aha 21.6.2010

Verkningar av lagen om tillhandahållande av tjänster (1166/2009) på kommunens tillståndsmyndigheter

Lagen om tillhandahållande av tjänster (1166/2009, nedan tjänstelagen) som utfärdades för verkställandet av tjänstedirektivet (2006/123/EG) trädde i kraft 28.12.2009. Lagens syfte är att främja ett fritt tillhandahållande av tjänster och lagen tillämpas på tjänster som producerats i näringsverksamhet och för vilka det vanligen betalas ersättning. Lagen innehåller vissa bestämmelser som gäller kommunens tillsynsmyndigheter och dessa bestämmelser träder i kraft 28.6.2010.

Tjänstelagen har tolkats så att den gäller vissa tillstånds- och anmälningsförfaranden inom miljö- och hälsoskyddet samt tillstånd att sälja nikotinpreparat enligt läkemedelslagen. Efter 28.6.2010 ska dessa kommunala tillstånds- och tillsynsmyndigheter skicka ett ankomstbevis till verksamhetsutövaren över vissa anmälningar och ansökningar som lämnats in till myndigheten. Förfarandet beskrivs närmare i detta cirkulär. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har i ett brev av 2.6.2010 (Dnr 3440/30.04.00/2010) gett anvisningar till kommunerna om hurde ska tillämpa tjänstelagen på de sektorer där det styr kommunerna.

I Kommunförbundets cirkulär ges anvisningar om tillämpningen av tjänstelagen till de kommunala tillståndsmyndigheter vars verksamhet tjänstelagen har ansetts gälla.

Närmare upplysningar:
Tarja Hartikainen, tfn 050 373 84 99
Mika Paavilainen, tfn 050 521 01 87
e-post: fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

Bilaga
Mall för ankomstbevis

Källor
Lag om tillhandahållande av tjänster (1166/2009)
Regeringens proposition 216/2009 rd
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande 19/2009 rd
Ekonomiutskottets betänkande 22/2009 rd

--------------------------------------------------------------------------------

Tjänstelagens verkningar på tillståndsförfarandet

Ankomstbevis

En viktig revidering för tillståndsmyndigheten är det ankomstbevis som ska ges till tjänsteleverantören och som föreskrivs i lagens 11 §.

Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål ge den tjänsteleverantör som ansöker om tillstånd ett bevis över att tillståndsansökan har mottagits (ankomstbevis). Om ansökan är bristfällig ska ankomstbeviset ges först när de handlingar, utredningar och uppgifter som behövs för avgörandet har lämnats in till myndigheten i fråga. Ett ankomstbevis behöver inte ges om det kan anses onödigt på grund av att myndigheten avgör ärendet utan dröjsmål (11 § 1 mom.).

Brister i ansökan ska korrigeras innan ett ankomstbevis ges. I bedömningen av brister är det inte fråga om ett ställningstagande till utgången utan om utredning av om de handlingar som behövs för avgörandet finns. Med ankomstbeviset meddelar myndigheten i praktiken den tillståndssökande att tillståndsansökan har mottagits och att förutsättningarna för ett avgörande tycks finnas. Detta utgör inte ett hinder för myndigheten att be om kompletterande uppgifter senare om brister i handlingarna upptäcks då myndigheterna

fattar beslut i ärendet.

Om myndigheten avgör ärendet utan dröjsmål är det onödigt att skicka ett ankomstbevis. Det är då fråga om situationer där myndigheten efter att ha fått tillståndsansökan snabbt avgör ärendet genom att antingen bevilja eller förvägra tillstånd.I praktiken gäller detta situationer där beslutet och ankomstbeviset skulle nå den tillståndssökande samtidigt.

På ankomstbeviset ska anges den uppskattade tiden för behandling av tillståndsansökan.

I ankomstbeviset ska myndigheten ge en uppskattning av behandlingstiden.

På ankomstbeviset ska det dessutom anges de fall som avses i 13 § då tillstånd anses ha beviljats och hur tillståndsbeslutet kan överklagas.

Om myndigheten inte har fattat beslut eller angett en tilläggstid för behandlingen inom den uppskattade behandlingstiden, ska ankomstbeviset innehålla ett omnämnande om att tillståndet blir beviljat. Ankomstbeviset är inte ett beslut som kan överklagas. Med stöd av tjänstelagen ska ankomstbeviset dock innehålla ett omnämnande om hur tillståndsbeslutet överklagas. Anvisningarna för ändringssökande i ankomstbeviset ersätter inte de anvisningar för ändringssökande i beslut som avses i förvaltningslagen.

En mall av ankomstbeviset medföljer som bilaga till detta cirkulär. Det ställs minimikrav på innehållet i blankettmallen för ankomstbevis. Mallen får utarbetas så att den passar den egna tillsynsenheten (exempelvis genom att endast de möjligheter till ändringssökande som passar den egna tillsynsenheten anges). Ankomstbeviset kan också skickas per e-post till den tillståndssökande. I elektronisk ärendehantering tillämpas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

Tid för behandling av tillståndsansökan

”Om tillståndsansökan på grund av sakens komplicerade natur inte kan avgöras inom den uppskattade behandlingstid som anges i ankomstbeviset, ska den behöriga myndigheten innan den uppskattade behandlingstiden går ut bestämma en tilläggstid för behandlingen av ansökan. Sökande ska innan tilläggstiden går ut upplysas om att behandlingen fortsätter.

Om tillståndsansökan inte behandlas inom tilläggstiden får behandlingen av den fortsätta endast av med hänsyn till allmänintresset tvingande orsaker. Sökande ska innan tilläggstiden går ut upplysas om att behandlingen fortsätter. 
Den behöriga myndigheten ska se till att information om de gängse tiderna för behandling av tillståndsansökningar är tillgänglig för allmänheten.”

I ankomstbeviset ges en uppskattning av behandlingstiden. Myndigheten kan upplysa om tilläggstid om saken på grund av sin komplicerade natur inte har kunnat avgöras inom den uppskattade behandlingstiden. Efter detta kan behandlingen fortsätta endast av med hänsyn till allmänintresset tvingande orsaker.

Myndigheten får uppskatta behandlingstiden enligt egen prövning och lagen innehåller inga bestämmelser om behandlingstidens längd. Den tid som går åt till att få in eventuella utlåtanden av andra myndigheter o.d. ska innefattas i behandlingstiden. Behöriga myndigheter kan ha olika behandlingstider och fördröjningar till följd av semestrar kan beaktas i uppskattningen av behandlingstiden. I fråga om behandlingstiderna ska dessutom beaktas de krav som speciallagstiftningen ställer på behandlingstiden och rätten att fortsätta ärendets behandling (t.ex. livsmedelslagen 23/2006, 15 § 2 mom.). Det är normalt att börja räkna de behandlingstider som föreskrivs i speciallagstiftningen i samband med att ärendet anhängiggörs, dvs. då ansökan har inkommit till myndigheten. Enligt tjänstelagen ska ankomstbeviset ges först efter det att myndigheten har konstaterat att den har fått alla de handlingar som behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

Myndigheten kan upplysa om tilläggstid om saken på grund av sin komplicerade natur inte har kunnat avgöras inom den uppskattade behandlingstiden. Tilläggstid kan bestämmas endast en gång och sökande ska innan den uppskattade behandlingstiden går ut upplysas om tilläggstidens längd. Orsaken till att en sak är komplicerad kan exempelvis vara att

frågan är exceptionellt omfattande eller krävande.

Om ansökan inte kan behandlas inom den utsatta tilläggstiden, får behandlingen av den fortsätta endast av tvingande orsaker med hänsyn till allmänintresset. Begreppet tvingande orsak med hänsyn till allmänintresset inbegriper de orsaker som EG- domstolen i sin rättspraxis har fastställt som sådana och som omfattar bland andra allmän ordning, allmän säkerhet, folkhälsa, miljöskýdd, konsumentskydd och socialpolitiska mål. Enligt momentet ska den tillståndssökande innan den utsatta tilläggstiden går ut upplysas om att behandlingen fortsätter. I detta skede ges inte längre någon ny tidsfrist.

Myndigheten ska se till att information om de gängse tiderna för behandling av tillståndsansökningar är tillgänglig för allmänheten. Med gängse behandlingstider avses de genomsnittliga behandlingstiderna för vissa ärendegrupper. Dessa uppgifter framgår bland annat av myndighetens databas. Myndigheterna kan informera om tiderna för behandling av ansökningar på det sätt de finner lämpligt. Uppgifterna kan vara tillgängliga för allmänheten, exempelvis på nätet.

Tyst samtycke till ansökan

Myndigheten ska i första hand se till att ansökningarna behandlas inom angiven behandlingstid eller förlänga behandlingstiden tillräckligt om det inte är möjligt att fatta beslut om ansökan.

Om ansökan inte har blivit behandlad inom den tid som anges i ankomstbeviset och tidsfristen inte har förlängts, anses tillståndet vara beviljat. Det samma gäller också en situation där tillståndsansökan inte kan behandlas inom den utsatta tilläggstiden och det inte har funnits någon orsak att fortsätta behandlingen. Myndigheterna ska noggrant se till att de tidsfrister som angetts för behandlingen inte överskrids.

Enligt tjänstelagen bör till den tillståndssökande också i ett s.k. tyst samtycke ges en handling av vilken det framgår att verksamhetsutövaren har rätt att verka på basis av det tysta samtycket tills det egentliga tillståndsbeslutet fattas. Myndighetens tillståndsbeslut ersätter det tysta samtycket och för detta egentliga tillståndsbeslut tas en avgift ut enligt en taxa som kommunen godkänt.

Tillstånd och anmälningar som omfattas av tjänstelagens tillämpningsområde

Begreppet tillstånd har en vidare betydelse i tjänstelagen än begreppet verksamhetstillstånd har i finsk rättsordning. Med tillstånd avses ett verksamhetstillstånd, en licens, en registrering eller ett annat motsvarande godkännande av en behörig myndighet som är en förutsättning för tillträde till eller utövande av tjänsteverksamhet. Det är fråga om ärenden som gäller tillträde till eller utövande av tjänsteverksamhet och som efter att de har anhängiggjorts av en part kräver ett beslut om godkännande av den behöriga myndigheten. Således är sådana anmälningar och utredningar som myndigheten enligt lagen inte ska avgöra separat, inte sådana tillstånd som avses i tjänstelagen.

Kommunförbundet har tillsammans med statsförvaltningen diskuterat vilka tillstånd och anmälningar som hör till tjänstelagens tillämpningsområde. Tjänstelagen har ansetts gälla följande tillstånd och anmälningar:

Godkännande av livsmedelslokal enligt 14–15 § i livsmedelslagen (23/2006)

I jämförelse med tjänstelagen är livsmedelslagen en speciallag. I livsmedelslagen krävs ett godkännande av livsmedelslokalen innan verksamhet inleds. Enligt livsmedelslagen ska ansökan lämnas in 60 dygn innan verksamheten inleds och tillsynsmyndigheten ska avgöra ärendet inom 60 dygn, om inte ärendets omfattning, bristfälligheter i ansökan eller någon annan särskild orsak förutsätter en längre behandling av ärendet. En annan särskild orsak kan till exempel vara att ansökan lämnats in så tidigt att lokalerna ännu inte är så pass färdiga att en kontroll kan utföras inom 60 dygn. Det är normalt att börja räkna de särskilt lagstadgade behandlingstiderna i samband med att ärendet anhängiggörs, dvs. då ansökan har inkommit till myndigheten. Ankomstbeviset ges först efter det att myndigheten har konstaterat att alla de handlingar och uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna avgöras har lämnats in till myndigheten. Den uppskattade behandlingstiden i ankomstbeviset börjar räknas från den dag då ankomstbeviset ges. Om det är uppenbart att beslutet om godkännande inte kan fattas inom 60 dygn efter det att ärendet blev anhängigt, ska en uppskattad förlängd behandlingstid ges i ankomstbeviset.

Godkännande av anläggning som levererar hushållsvatten enligt 18 § i hälsoskyddslagen (763/1994)

Tjänstelagen tillämpas på förfarandet vid godkännande av anläggning som levererar hushållsvatten enligt 18 § i hälsoskyddslagen (763/1994), eftersom hushållsvatten får levereras först när anläggningen har godkänts.

Tillstånd att sälja tobak enligt 10 b § i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976)

Tjänstelagen tillämpas på tillståndsförfarande vid detaljhandel med tobaksprodukter. Verksamhetsutövaren kan lämna in ansökan till försäljningstillståndsregistret som Valvira ansvarar för. Den mottagningsbekräftelse som försäljningstillståndsregistret automatiskt skickar till kunden uppfyller åtminstone inte tills vidare kraven på ankomstbevis enligt tjänstelagen.

Tillstånd att sälja nikotinpreparat enligt 54 a § i läkemedelslagen (395/1987)

För tillstånd att sälja nikotinpreparat bör samma förfarande användas som för tillstånd att sälja tobak. Ankomstbevis ges om tillståndsansökan inte kan behandlas utan dröjsmål.

Verkningarna gäller kommunernas miljö- och hälsoskyddstillsyn

Kommunens beslut om godkännande av livsmedelslokal fattas av livsmedelstillsynsmyndigheten, beslut om anmälan enligt hälsoskyddslagen fattas av kommunens hälsoskyddsmyndighet och försäljningstillstånd enligt tobakslagen beviljas av det organ som kommunen fastställt. I lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet (410/2009) förutsätts att dessa ovan nämnda myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddet senast vid ingången av år 2013 koncentreras till ett enda organ.

För beviljandet av tillstånd att sälja nikotinpreparat ansvarar den kommun inom vilken tillståndet ansöks. I regel har försäljningstillstånden för nikotinpreparat och tillsynen över dem överförts till det organ som ansvarar för miljö- och hälsoskyddet.

För alla ovan nämnda tillståndsbeslut tas en avgift ut enligt den taxa som kommunen har godkänt.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari Nenonen
vice verkställande direktör

Jussi Merikallio
direktör, social- och hälsovård

Etiketter