Cirkulär 16/80/2014, Sami Uotinen, Tero Tyni, Anu Nemlander

Uttag av avgifter för vård på statens sinnessjukhus

Kommunförbundet och Institutet för hälsa och välfärd THL har under 2014 tillsammans utrett den nuvarande faktureringsprocessen på statens sinnessjukhus och eventuella ändringsbehov i sammanhanget. Både THL och Kommunförbundet har gjort utredningar och hört ekonomipersonalen på sjukhusen och i kommunerna. 

Utifrån responsen från kommunerna och sjukhusen kom THL och Kommunförbundet fram till att föreslå vissa ändringar i fakturerings- och uttagsprocessen. Ändringarna i processerna har godkänts i direktionen för Niuvanniemi sjukhus och direktionen för Gamla Vasa sjukhus senhösten 2014.

Fakturerings- och indrivningsprocessen till utgången av 2014
Uttaget av avgifter för vård på de statliga sinnessjukhusen, dvs. Niuvanniemi sjukhus och Gamla Vasa sjukhus, har byggt på en rekommendation av Sjukhusförbundet och direktionen för statens sinnessjukhus från 1989. Utifrån rekommendationen har statens sinnessjukhus hos patienten tagit ut en klientavgift som har gottgjorts när sjukhuset fakturerat kommunen/samkommunen för den slutliga vårdavgiften. 

Sjukhusets socialarbetare har i samråd med klienten eller klientens intressebevakare utrett klientens inkomstuppgifter och kommit med ett preliminärt förslag till klientavgift. Förslaget har skickats till kommunen/samkommunen där det slutliga beslutet om vårdavgift tagits. Det är i allmänhet fråga om ett beslut om långtidsvård. Beslutet bygger på klientens inkomster och eventuella avdrag på inkomsterna som regleras i lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Beslutet om klientavgiften har sänts till sjukhuset som sedan sänt det till klienten. Sjukhuset har dragit av klientavgiften i räkningen som sjukhuset sänt till kommunen eller sjukvårdsdistriktet.

Eftersom det gäller ett beslut om klientavgift som kommunen/samkommunen fattat, har sjukhuset inte kunnat inleda en indrivningsprocess, utan har möjligen sänt endast en anmärkning till klienten. Om klienten efter anmärkningen inte har betalat avgiften, har den obetalda räkningen överförts till kommunens/samkommunens indrivningsprocess.

Fakturerings- och indrivningsprocessen från 1.1.2015
Sjukhusets socialarbetare kommer också i fortsättningen att i samråd med klienten eller klientens intressebevakare utreda klientens inkomstuppgifter och ge kommunen/samkommunen ett preliminärt förslag till klientavgift. Förslaget till klientavgift sänds som tidigare från sjukhuset till kommunen/samkommunen där det slutliga beslutet om vårdavgiften tas. Kommunen/samkommunen sänder inte längre klientavgiftsbeslutet till statens sinnessjukhus utan fakturerar klienten direkt. Kommunen/samkommunen sköter också en eventuell indrivning, vilket kommunen också gjort tidigare.

Närmare upplysningar:
Sami Uotinen, tfn 050 341 3349
Tero Tyni, tfn 050 364 8163
Anu Nemlander, tfn 050 563 6180

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Tuula Haatainen
vice verkställande direktör

Tarja Myllärinen
direktör, social- och hälsovård

Läs mer om dessa teman